National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 37 Results for subject:"Chinese language -- Rhyme -- Dictionaries."
Sort by:
 
 
Kao zheng zeng guang Shi yun quan bi
考正增廣詩韵全璧
Uniform title: Shi yun he bi
詩韻合璧
[Zhejiang] : Siming chang huai shu wu, Guangxu yi wei [1895]
[浙江] : 四明暢懷書屋, 光緖乙未[1895]
 
 
Liu shu tong kao / bu zhu zhuan ren
六書統考 / 不著撰人
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 62 [1973]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國62 [1973]
 
 
Ci lin yun shi
詞林韻釋
Shanghai : Zhonghua shu ju, [1936]
上海: 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Ji yun : fu suo yin / Ding Du deng bian
集韻 : 附索引 / 丁度等編
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1985
 
 
Shi yun tong jian / bian ji zhe You Xinxiong
詩韻通檢 / 編輯者尤信雄
by You, Xinxiong
尤信雄
Taibei : Wen jin chu ban she, 1977
台北 : 文津出版社, 1977
 
 
Ji yun / [Ding Du deng xiu ding]
集韻 / [丁度等修定]
Beijing : Zhonghua shu ju ying yin : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中華書局影印 : 新華書店北京發行所發行, 1985
 
 
Xian dai shi yun / Qin Si bian zhu
现代诗韵 / 秦似编著
by Qin, Si
秦似
[Nanning?] : Guangxi ren min chu ban she, 1975
[南宁?] : 广西人民出版社, 1975
 
 
Shi yun da ci dian / [Wang Kaiyu bian]
詩韻大辭典 / [王愷予編]
Shanghai : Jiao yu shu dian, Minguo 26 [1937]
上海 : 敎育書店, 民國 26 [1937]
 
 
Xin shi yun ci dian / [Liu Feimao, Liu Jintian, Cao Zhiguo zhu bian ; zhuan xie zhe Wang Zhenya ... et al.]
新诗韵辞典 / [刘飞茂, 刘进田, 曹志国主编 ; 撰写者王震亚 ... et al.]
Beijing shi : Xue yuan chu ban she, 1994
北京市 : 学苑出版社, 1994
 
 
San ti zhi yun / Zhu Kuntian zhuan
三體摭韻 / 朱昆田撰
by Zhu, Kuntian, 1652-1699
朱昆田, 1652-1699
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 62 [1973]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國62 [1973]
 
 
Xian dai shi yun / Qin Si bian zhu
现代诗韵 / 秦似编著
by Qin, Si
秦似
Nanning shi : Guangxi jiao yu chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1987
南宁市: 广西教育出版社: 广西新華書店发行, 1987
 
 
Shi yun : [5 juan / Zhang Yushu zhuan ; Zhou Zhaoji ji
詩韵 : [5卷 / 張玉書撰 ; 周兆基輯
Uniform title: Pei wen shi yun
佩文詩韻
by Zhang, Yushu, 1642-1711
張玉書, 1642-1711
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Shi yun xin bian / Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji
诗韵新编 / 中華書局上海编辑所编辑
by Zhonghua shu ju. Shanghai bian ji suo
中華書局. 上海编辑所
Beijing : Zhonghua shu ju, 1965
北京 : 中華書局, 1965
 
 
Shi fu yun cui / Wang Xiyuan, You Xinxiong, Shen Qiuxiong he bian ; [zhu bian zhe Wang Wenxiu ... et al.]
詩府韻粹 / 王熙元, 尤信雄, 沈秋雄合編 ; [助編者王文秀 ... et al.]
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國72 [1983]
 
 
Zeng guang shi yun ji cheng : [fu: Ci lin dian ye / Yu Zhao ji]
增廣詩韻集成 : [附: 詞林典腋 / 余照輯]
by Yu, Zhao, active 1800
余照, active 1800
Xianggang : Wen guang shu ju, 1955
香港 : 文光書局, 1955
 
 
Hongwu zheng yun / [Yue Shaofeng, Song Lian deng zhuan]
洪武正韻 / [樂韶鳳, 宋濂等撰]
[Taibei] : Shi jie shu ju, [196-]
[台北] : 世界書局, [196-]
 
 
Chong ding Liu shu tong : 10 juan / Min Qiji zhuan ; Bi Hongshu zuan ding
重訂六書通 : 10卷 / 閔齊伋撰 ; 畢宏述纂訂
Uniform title: Liu shu tong
六書通
by Min, Qiji, 1580-
閔齊伋, 1580-
Shanghai : Jiao Jing shan fang, 1893
上海 : 校經山房, 1893
 
 
Jing ji zuan gu / (Qing) Ruan Yuan ... [et al.] zhuan ji
經籍纂詁/ (清)阮元...[et al.]撰集
Beijing : Zhong hua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 中華書局: 新華書店北京發行所發行, 1982
 
 
Wu fang yuan yin da quan / Fan Tengfeng yuan ben ; [Nian Xiyao zeng bu]
五方元音大全 / 樊騰鳳原本 ; [年希堯增補]
by Fan, Tengfeng
樊騰鳳
Shanghai : Jin zhang tu shu ju, [192-?]
上海 : 錦章圖書局, [192-?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.