National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 33 Results for subject:"Chinese language -- Simplified characters."
Sort by:
 
 
Jian hua zi yan jiu / Shi Dingguo zhu bian
简化字研究 / 史定国主编
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2004
北京 : 商务印书馆, 2004
 
 
Jian ti zi dian / Rong Geng zhu
簡體字典/ 容庚著
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
Beiping : Ha fo Yan jing chu ban she, Minguo 25 [1936]
北平: 哈佛燕京出版社, 民國25 [1936]
 
 
Jian hua zi zong biao jian zi : cong pin yin cha Han zi, cong jian ti cha fan ti, cong fan ti cha jian ti = Jianhuazi zongbiao jianzi
簡化字總表檢字 : 從拼音查漢字, 從簡體查繁體, 從繁體查簡體 = Jianhuazi zongbiao jianzi
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1996
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 1996
 
 
Han zi jian fan zi dui zhao shou ce / Xu Hao bian
汉字简繁字对照手册 / 徐浩编
by Xu, Hao
徐浩
[Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she, 1994
[Peking] : 中国统计出版社, 1994
 
 
Si ti jian hua zi pu / Deng Sanmu
四體简化字譜 / [邓]散木
Field not romanized
九龍 : 中華書局香港分局, 1976
 
 
Jian hua zi yuan / Li Leyi zhu
简化字源 / 李乐毅著
by Li, Leyi
李乐毅
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she : Zhongguo guo ji tu shu mao yi zong gong si fa xing, 1996
北京 : 华语教学出版社 : 中国国际图书贸易总公司发行, 1996
 
 
Tan jiu Zhongguo wen zi jian hua wen ti lun wen ji / [bian shen wei yuan Chen Shikui ... [et al.]]
探究中國文字簡化問題論文集 / [編審委員陳士魁 ... [et al.]]
[Taibei] : Zhonghua Minguo qiao wu wei yuan hui, Minguo 86 [1997]
[台北] : 中華民國僑務委員會, 民國86 [1997]
 
 
Da lu Taiwan Han zi jian fan xi guan yong yu dui zhao = Dalu Taiwan hanzi jianfan xiguan yongyu diuzhao / Chen Youzheng bian
大陸台湾汉字简繁习惯用语对照 = Dalu Taiwan hanzi jianfan xiguan yongyu duizhao / 陳友政编
Beijing : Hua yi chu ban she : fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1992
北京 : 华艺出版社 : 发行新華書店北京发行所, 1992
 
 
Hai xia liang an jian ti zi yan jiu / Lu, Dengguang, Lu Dengzhao he zhu
海峽两岸简体字研究 / 路燈光, 路燈照合著
by Lu, Dengguang
路燈光
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 81 [1992]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國81 [1992]
 
 
Jian hua zi xun gen jie di / zuo zhe Rong Ruo
簡化字尋根揭底 / 作者容若
by Rong, Ruo
容若
Xianggang : Ci wen hua tang, 2015 nian 7 yue
香港 : 次文化堂, 2015年7月
BookBook [text, volume]
 
 
Han zi jian fan ti zi dui zhao zi dian / Su Peicheng bian zhu
漢字簡繁體字對照字典 / 蘇培成編著
by Su, Peicheng
蘇培成
Taibei shi : Taiwan zhu hai chu ban you xian gong si, 1994
台北市 : 台灣珠海出版有限公司, 1994
BookBook [text, volume]
 
 
Kanchʻecha sajŏn = Shinwon's daily concise / [yŏkkŭni Kim Sŏng-gi]
簡體字辭典 = Shinwon's daily concise / [엮은이김성기외]
by Kim, Sŏng-gi
김성기
Sŏul-si : Sinwŏn Munhwasa, 2002
서울시 : 신원문화사, 2002
 
 
[Han zi jian hua zi biao] : di er biao
[汉字简化字表] : 第二表
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [1959?]
PicturePicture [text, sheet]
 
 
Chang yong jian hua zi / Shanghai jiao yu chu ban she bian
常用簡化字 / 上海敎育出版社編
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1965
上海 : 上海敎育出版社, 1965
 
 
Han zi gai ge gai lun / Zhou Youguang zhu
汉字改革槪论 / 周有光著
by Zhou, Youguang
周有光
Beijing : Wen zi gai ge chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 文字改革出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Shei de bi zi? = Whose nose? / Zhennite Luowen wen tu ; Yang Xiaowen yi
谁的鼻子? = Whose nose? / 珍妮特・罗文文/图 ; 杨筱雯译
Uniform title: Whose nose?. Chinese
by Rowe, Jeannette
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2007
上海市 : 华东师范大学出版社, 2007
 
 
Xin shi qi yu yan wen zi gong zuo ji shi (1978-2003) = Xinshiqi yuyan wenzi gongzuo jishi / Jiao yu bu yu yan wen zi ying yong guan li si, Zhongguo yu wen xian dai hua xue hui...
新时期语言文字工作记事 (1978-2003) = Xinshiqi yuyan wenzi gongzuo jishi / 教育部语言文字应用管理司, 中国语文现代化学会组编 ; 费锦昌主编
Beijing : Yu wen chu ban she, 2005
北京 : 語文出版社, 2005
 
 
Shei de bao bao? = Whose baby? / Zhennite Luowen wen tu ; Yang Xiaowen yi
谁的宝宝? = Whose baby? / 珍妮特・罗文文/图 ; 杨筱雯译
Uniform title: Whose baby?. Chinese
by Rowe, Jeannette
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2007
上海市 : 华东师范大学出版社, 2007
 
 
Tongyang samguk ŭi yakchʻeja pigyo yŏnʾgu
東洋三國의略體字比較研究
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Kungnip Kugŏ Yŏnʾguwŏn, 1992
서울특별시 : 국립국어연구원, 1992
 
 
Wo de ye ye = My grandad / Zhennite Luowen wen tu ; Yang Xiaowen yi
我的爷爷 = My grandad / 珍妮特・罗文文/图 ; 杨筱雯译
Uniform title: My grandad. Chinese
by Rowe, Jeannette
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2007
上海市 : 华东师范大学出版社, 2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.