National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 51 Results for subject:"Chinese language -- Study and teaching -- Foreign speakers."
Sort by:
 
 
Dui wai Han yu jiao xue gai lun / Liu Xun zhu bian ; Tian Shanji, Feng Weigang fu zhu bian
对外汉语教学概论 / 刘珣主编 ; 田善继, 冯惟钢副主编
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 1997
北京 : 北京语言文化大学出版社, 1997
 
 
Xin si yu xia de han yu ke tang [electronic resource] : "yi xue sheng wei zhong xin" de dui wai Han yu jiao xue tan suo / Li Bailing
新思域下的汉语课堂 [electronic resource] : "以学生为中心"的对外汉语教学探索 / 李柏令
by Li, Bailing
李柏令
Shanghai : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2010
上海 : 上海交通大学出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Dui wai Han yu jiao xue yu fa tan suo : shou jie guo ji dui wai Han yu jiao xue yu fa yan tao hui lun wen ji = Duiwai Hanyu jiaoxue yufa tansuo / Guo jia Han ban jiao xue chu bian
对外汉语教学语法探索 : 首届国际对外汉语教学语法研讨会论文集 = Duiwai Hanyu jiaoxue yufa tansuo / 国家汉办教学处编
by Guo ji dui wai Han yu jiao xue yu fa yan tao hui (1st : 2001 : Beijing, China)
国际对外汉语教学语法研讨会 (1st : 2001 : Beijing, China)
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2003
北京 : 中国社会科学出版社, 2003
 
 
Han yu zuo wei di er yu yan de xi de yan jiu / Wang Jianqin zhu bian
汉语作为第二语言的习得硏究 / 王建勤主编
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 1997
北京 : 北京语言文化大学出版社, 1997
 
 
Shi jie Han yu jiao xue gai kuang / Beijing yu yan xue yuan shi jie Han yu jiao xue jiao liu zhong xin xin xi zi liao bu bian
世界汉语教学概况 / 北京语言学院世界汉语教学交流中心信息资料部编
[Peking] : Guo ji wen hua chu ban gong si, 1991
[Peking] : 国际文化出版公司, 1991
 
 
Dui wai Han yu jiao xue de wen hua tou shi [electronic resource] / Ouyang Zhenren zhu
对外汉语教学的文化透视 [electronic resource] / 欧阳祯人著
by Ouyang, Zhenren, 1961-
欧阳祯人, 1961-
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2009
北京 : 北京大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2015
北京 : 北京语言大学出版社, 2015
BookBook [text, spoken word, volume, audio disc]
 
 
Di yi jie shi jie Hua wen jiao xue yan tao hui lun wen ji / Shi jie Hua wen jiao yu xie jin hui bian yin
第一屆世界華文敎學硏討會論文集 / 世界華文敎育協進會編印
by International Conference on the Teaching of Chinese as a Second Language (1st : 1984 : Taipei, Taiwan)
Taibei shi : Shi jie Hua wen chu ban she, Minguo 74 [1985]
台北市 : 世界華文出版社, 民國74 [1985]
 
 
Han yu jiao xue : hai nei wai de hu dong yu hu bu / Cui Xiliang zhu bian
汉语教学 : 海内外的互动与互补 / 崔希亮主编
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2007
北京 : 商务印书馆, 2007
 
 
Xin Zhongguo dui wai Han yu jiao xue fa zhan shi = Xin Zhongguo duiwai Hanyu jiaoxue fazhan shi / ce hua Zhao Yongkui ; zhu bian Cheng Yuzhen ; bian wei Wang Kuijing ... [et al.]
新中国对外汉语教学发展史 = Xin Zhongguo duiwai Hanyu jiaoxue fazhan shi / 策划赵永魁 ; 主 程裕祯 ; 编委王魁京 ... [et al.]
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2005
北京市 : 北京大学出版社, 2005
 
 
Dui wai Han yu jiao yu xue yin lun / Liu Xun zhu
对外汉语敎育学引论 / 刘珣著
by Liu, Xun
刘珣
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2000
北京 : 北京语言文化大学出版社, 2000
 
 
Dui wai Han yu jiao xue yan jiu hui di 2 ci xue shu tao lun hui lun wen xuan / Zhongguo gao deng jiao yu xue hui dui wai Han yu jiao xue yan jiu hui bian
对外汉语教学研究会第二次学术讨论会论文选 / 中国高等教育学会对外汉语教学研究会编
by Zhongguo gao deng jiao yu xue hui. Dui wai Han yu jiao xue yan jiu hui. Xue shu tao lun hui 1986 : Xi'an (Shaanxi Sheng, China)
中国高等教育学会. 对外汉语教学研究会. 学术讨论会 1986 : Xi'an (Shaanxi Sheng, China)
[Beijing] : Beijing yu yan xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1987
[北京] : 北京语言学院出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1987
 
 
Tan tan Nan da yu yan zhong xin Hua yu zu jiao wai guo xue sheng Hua yu wen qing xing yi zuo di er yu wen de jiao xue can kao / Wei Hou
谈谈南大语言中心华语组教外国学生华语文情形以作第二语文的教学参考 / 尉厚
by Wei, Hou
尉厚
Xinjiapo : Nanyang da xue Hua yu yan jiu zhong xin, 1975
新加坡 : 南洋大学华语研究中心, 1975
 
 
Dui wai Han yu jiao xue lun zhu zhi yao yu zong mu / zhu bian Li Wuwei, Chen Shanshan, Qin Yuelong
对外汉语教学论著指要与总目 / 主编李无未, 陈珊珊, 秦曰龙
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2008
北京 : 作家出版社, 2008
 
 
Wo de mu yu [kit] = My mother tongue / Wei Ha, Jixing Xu ; Shaorong Baggio, series editor ; James Wu, photography
我的母语 [kit] = My mother tongue / Wei Ha, Jixing Xu ; Shaorong Baggio, series editor ; James Wu, photography
by Ha, Wei
哈伟
South Melbourne : Thomson Nelson, 2005
BookBook [kit] =]
 
 
Dui wai Han yu jiao xue xi de yan jiu / Zhou Xiaobing, Zhu Qizhi zhu bian
对外汉语教学习得研究 / 周小兵, 朱其智主编
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2006
北京市 : 北京大学出版社, 2006
 
 
Shanghai : Xue lin chu ban she, 2006
上海 : 学林出版社, 2006
 
 
Di 1 jie guo ji Han yu jiao xue tao lun hui lun wen xuan / Di 1 jie guo ji Han yu jiao xue tao lun hui zu zhi wei yuan hui bian
第一屆國際漢語教學討論會論文選 / 第一屆国际汉语教学讨论会组织委员会编
by Guo ji Han yu jiao xue tao lun hui (1st : 1985 : Beijing, China)
國際漢語教學討論會 (1st : 1985 : Beijing, China)
Peking : Beijing yu yan xue yuan chu ban she, [1986]
Peking : 北京语言学院出版社, [1986]
 
 
Chang you Guangzhou : Han Ying ban = A wonderful trip in Guangzhou / Guan Xiang zhu ; He Libing yi
畅游广州 : 汉英版 = A wonderful trip in Guangzhou / 关湘著 ; 何丽冰译
by Guan, Xiang
关湘
Guangzhou Shi : Guangdong jiao yu chu ban she, 2007
广州市 : 广东教育出版社, 2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.