National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 393 Results for subject:"Chinese language -- Study and teaching."
Sort by:
 
 
Jie shao su cheng shi zi fa / Qing nian chu ban she bian
介紹速成識字法 / 靑年出版社編
by Qing nian chu ban she
靑年出版社
Beijing : Qing nian chu ban she, 1952
北京 : 靑年出版社, 1952
 
 
Shi yong pu tong hua jiao cheng / zhu bian Hong Shaoping, Zhao Li, Li Yuemei ; jiao shen Li Yuemei
实用普通话教程 / 主編洪少萍, 趙力, 黎月梅 ; 校審黎月梅
Xianggang : Lu da wen hua chu ban she, 2003
香港 : 鷺達文化出版社, 2003
 
 
Zhu Ziqing lun yu wen jiao yu / Zhong yang jiao yu ke xue yan jiu suo bian
朱自清论语文教育 / 中央教育科学硏究所编
by Zhu, Ziqing, 1898-1948
朱自清, 1898-1948
[Zhengzhou shi] : Henan jiao yu chu ban she, 1985
[郑州市] : 河南教育出版社, 1985
 
 
Fan lun yu wen yu lang song, Song Yimin [zhu
泛論語文與朗誦, 宋逸民[著
by Song, Yimin
宋逸民
Xianggang] Dong Ya shu ju [1972]
香港] 東亞書局 [1972]
 
 
Zhonghua guo yin liu sheng ji pian ke ben / [bian ji zhe Dong Wen, Lu Yiyan, Lu Feikui] ; Wang Pu du yin
中華國音留聲機片課本 / [編輯者董文, 陸衣言, 陸費逵] ; 王璞讀音
by Dong, Wen
董文
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 19 [1930]
上海 : 中華書局, 民國19 [1930]
 
 
Zhonghua guo yin liu sheng ji pian shuo ming shu / Lu Yiyan bian
中華國音留聲機片說明書 / 陸衣言編
by Lu, Yiyan
陸衣言
Shanghai : Zhonghua shu ju, 1921
上海 : 中華書局, 1921
 
 
Guo wen xue xi fa / [bian zhe Hong Weifa]
國文學習法 / [編者洪為法]
by Hong, Weifa, 1900-
洪為法, 1900-
Kunming : Zhonghua shu ju, Minguo 30 [1941]
昆明 : 中華書局, 民國30 [1941]
 
 
Wo de guo yu lun wen ji / Wang Yuchuan xie = Woo de gwoyeu luennwen-jyi
我的國語論文集 / 王玉川寫 = Woo de gwoyeu luennwen-jyi
by Wang, Yuchuan
王玉川
Taibei : Guo yu shu dian, 1963
臺北 : 國語書店, 1963
 
 
Ji ben guo yu / Qiao Yannong
基本國語 / 喬硯農
by Qiao, Yannong
喬硯農
[Hong Kong] : Hua qiao guo yu jiao yu she, 1941
[Hong Kong] : 華僑國語敎育社, 1941
 
 
Xiao xue guo yu ke jiao xue fa
小學國語科敎學法
by Zhao, Yuren
趙欲仁
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 19 [1930]
上海 : 商務印書館, 民國19 [1930]
 
 
Guo yu xue jiang yi / Li Jinxi bian ji
國語學講義 / 黎錦熙編輯
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 9 [1920]
上海 : 商務印書館, 民國9 [1920]
 
 
Hua wen jiao xue fa xin lun / Peng Zhenqiu zhu
華文教學法新論/ 彭震球著
by Peng, Zhenqiu
Taibei Yonghe : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 68 [1979]
台北永和: 黎明文化事業公司, 民國 68 [1979]
 
 
Yu wen yan jiu he yu wen jiao xue / Li Jiashu zhu
語文研究和語文教學 / 李家樹著
by Li, Jiashu
李家樹
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1991
香港 : 商務印書館, 1991
 
 
Chuan tong yu wen jiao yu chu tan : (fu meng xue shu mu gao) / Zhang zhigong zhu
传統语文教育初探: (附蒙学书目稿) / 张志公著
by Zhang, Zhigong
张志公
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1964
上海: 上海教育出版社, 1964
 
 
Yu wen jiao yu liao wang tai : dang qian ke cheng jian tao xing si yu ce lue ying yong / Sun Jianqiu zhu bian
語文教育瞭望臺 : 當前課程檢討省思與策略應用 / 孫劍秋主編
Taibei Shi : Wan juan lou, 2016
臺北市 : 萬卷樓, 2016
 
 
Yu yan jiao xue yu yan jiu
语言教学与研究
[Beijing] : Beijing yu yan xue yuan, [1977-]
[北京] : 北京语言学院, [1977-]
 
 
Zhong xue yu wen jiao xue jing yan tan / Yu Ming bian
中學語文敎學經驗談 / 余明編
by Yu, Ming
余明
Xianggang : Hong ye shu ju, 1966
香港 : 宏業書局, 1966
 
 
Zhong xue yu wen jiao xue jing yan tan, Yu Ming bian
中學語文教學經驗談, 余明編
by Yu, Ming
余明
Xianggang, Hong ye shu ju, 1966
香港, 宏業書局, 1966
 
 
Yu wen fu xi yu ti jie / Beijing Shi Haidian qu jiao shi jin xiu xue xiao zhu bian
语文复习与题解 / 北京市海淀区教师进修学校主编
Beijing : Dian li gong ye chu ban she, 1980
北京 : 電力工業出版社, 1980
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.