National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 111 Results for subject:"Chinese language -- Textbooks for foreign speakers -- English."
Sort by:
 
 
Han yu ru men si shi ke = 40 guided Chinese lessons / Zheng Guoxiong bian zhu ; Liu Ming shen jiao
汉語入门四十课 = 40 guided Chinese lessons / 郑国雄編著 ; 刘铭审校
by Zheng, Guoxiong
郑国雄
Beijing shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京市: 外语教学与硏究出版社 : 新华书店总店北京发行所发行, 1988
 
 
Zhongguo gu dian wen xue zuo pin xuan du = Readings from classical Chinese literature / Li Zhenjie, Hu Baihua bian
中国古典文学作品选读 = Readings from classical Chinese literature / 李振杰, 胡百华编
Beijing : Beijing yu yan xue yuan chu ban she, 1988
北京 : 北京語言學院出版社, 1988
 
 
Uniform title: Concise Chinese course for foreign learners
by Zhao, Xianzhou
Hongkong : Joint Pub. Co., 1984
 
 
Zhongguo xian dai san wen xuan du : Ying wen yi shi = Selected readings in modern Chinese prose : with English notes / Beijing yu yan xue yuan yi xi bian
中国現代散文选读 : 英文译释 = Selected readings in modern Chinese prose : with English notes / 北京语言学院一系编
Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xingsuo fa xing, 1983-1986
北京 : 商务印书馆 : 新华书店北京发行所发行, 1983-1986
 
 
Xin Han yu jiao cheng : qing jing, gong neng, jie gou = A new perspective: context, function, and structure in teaching Chinese / Li Xiaoqi, Dai Guifu, Guo Zhenhua bian zhu
新汉语教程 : 情景, 功能, 结构 = A new perspective: context, function, and structure in teaching Chinese / 李晓琪, 戴桂芙,郭振华编著
by Li, Xiaoqi
李晓琪
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1995
北京 : 北京大学出版社, 1995
 
 
Gu wen bai pian Ying yi = 100 Chinese classical prose writings in English / Wang Enbao, Wang Yuexi xuan zhu
古文百篇英译= 100 Chinese classical prose writings in English / 王恩保, 王约西选注
Beijing : Beijing yu yan xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1990
北京 : 北京语言学院出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1990
 
 
by Hong, Beverly
[Canberra, A.C.T.] : Australian National University, 1980
 
 
Zhongguo guo qing / Xiao Li bian zhu
中国国情 / 肖立编著
by Xiao, Li
肖立
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2007
北京市 : 北京大学出版社, 2007
 
 
by Chang, Peter
Nathan, Brisbane, Qld. : Griffith University Press ; [St. Lucia] : Distributed by University of Queensland Press, 1986, c1985
 
 
Introductory Chinese = Pu tong Han yu jiao cheng [sound recording]. Listening comprehension = Ting li ke ben
Introductory Chinese = 普通汉语教程 [sound recording]. Listening comprehension = 听力课本
Beijing, China : distributed by China International Book Trading Corporation, [198-]
AudioAudio [sound recording]
 
 
 
 
 
 
Han yu ting li xun lian = Listening practice for Chinese language / Yang Congjie bian zhu ; Wang Guozhang shen ding ; Wang Yiguo Ying yu fan yi
汉语听力训练 = Listening practice for Chinese language / 杨从洁编著 ; 王国璋审订 ; 王义国英语翻译
by Yang, Congjie
杨从洁
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989-1990
Beijing : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1989-1990
 
 
Shi yong Han yu ke ben = Practical Chinese reader / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun ... [et al.] bian zhu ; Zhao Shuhua sheng ding
實用漢語課本= Practical Chinese reader / 北京語言學院 ; 刘珣 ... [et al.] 編著 ; 趙淑華审订
Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 1987
香港 : 商務印書館(香港)有限公司, 1987
 
 
Zhongguotong : Stages 1 & 2 =Zhongguo tong / developed by National Chinese Curriculum Project
Zhongguotong : Stages 1 & 2 = 中国通 / developed by National Chinese Curriculum Project
Carlton, Vic. : Curriculum Corp., c1992-1993
 
 
Chu ji Han yu ke ben. Han zi du xie lian xi = Chinese character workbook : a companion to Modern Chinese beginner's course / Beijing yu yan xue yuan lai Hua liu xue sheng 3...
初级汉语课本. 汉字读写练习 = Chinese character workbook : A companion to Modern Chinese beginner's course / 北京语言学院来华留学生三系编 ; 刘岚云执笔
Beijing : Beijing yu yan xue yuan chu ban she : Hua yu jiao xue chu ban she lian he chu ban, 1986-
北京 : 北京语言学院出版社 : 华语敎学出版社联合出版, 1986-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.