National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 47 Results for subject:"Chinese language -- Usage."
Sort by:
 
 
Han yu chang yong ci da pei ci dian / Yang Tian'ge ... [et al.] bian
汉语常用词搭配词典 / 杨天戈 ... [et al.] 编
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1990
北京 : 外语教学与研究出版社 : 新华书店总店北京发行所经销, 1990
 
 
Chang jian wen yan ci yu lei shi / Chen Rongfu
常见文言词语类释 / 陈榕甫
by Chen. Rongfu
陈榕甫
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海教育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1986
 
 
Zhong wen qu dian / Zhuang Zeyi
中文趣典 / 莊澤義
by Zhuang, Zeyi
莊澤義
Xianggang : Qi lin shu ye you xian gong si ; New York : Unicorn Books, 1989
香港 : 麒麟書業有限公司 ; New York : Unicorn Books, 1989
 
 
Xing jin Han zi bian shi / Zhou Anping, Zhong Weike bian zhu
形近汉字辨释 / 周安平, 钟维克编著
by Zhou, Anping
周安平
Kunming : Yunnan jiao yu chu ban she ; [Chongqing shi] : Xin hua shu dian Chongqing fa xing suo jing xiao, 1989
昆明 : 云南教育出版社 ; [重庆市] : 新华书店重庆发行所发行, 1989
 
 
Zen yang yue du gu wen / Bao Shanchun
怎样阅读古文 / 鮑善淳
by Bao, Shanchun
鮑善淳
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1982
 
 
Yu wen chun qiu / Bi'an
语文春秋 / 彼岸
by Bi'an
彼岸
Singapore : Zhong wai fan yi shu ye she : Fa xing Translation & Publishers, 1989
Singapore : 中外翻译书业社 : 发行 Translation & Publishers, 1989
 
 
Xing jin yi wu zi ba bai zu / Du Zhiqun bian
形近易误字八百组 / 杜智群编
by Du, Zhiqun
杜智群
[Peking] : Yin shua gong ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
[Peking] : 印刷工业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Chang yong yi hun zi bian xi / Kang Qingwu bian zhu
常用易混字辨析 / 康庆武编著
by Kang, Qingwu
康庆武
Beijing : Nong cun du wu chu ban she : Xin hua shu dian fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 农村读物出版社 : 新华书店发行所发行, 1989
 
 
Han yu chang yong ci ci dian / "Han yu chang yong ci ci dian" bian xie zu bian
汉语常用词词典/ 《汉语常用词词典》编写组编
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1989
 
 
Zhong xue gu shi wen yi nan ci ju hui xi. Xu pian / Li Qiangyun ... [et al.]
中学古诗文疑难词句汇析. 续篇 / 李强运 ... [et al.]
[Nanning Shi] : Guangxi min zu chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1984
[南宁市] : 广西民族出版社 : 广西新華書店发行, 1984
 
 
Chang yong wen yan shi ci jiang jie / Yan Hengfu bian
常用文言实词讲解 / 颜亨福编
by Yan, Hengfu
颜亨福
Chongqing : Chongqing chu ban she : Sichuan sheng Xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1982
重庆 : 重庆出版社 : 四川省新华书店重庆发行所发行, 1982
 
 
Pu tong hua ci yi / He Airen zhu
普通话词义 / 何靄人著
by He, Airen
何靄人
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海教育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Shi zi bian ci man bi / Zhu Hongxi
识字辨词漫笔 / 祝鸿熹
by Zhu, Hongxi
祝鸿熹
Hangzhou : Zhejiang jiao yu chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
杭州 : 浙江教育出版社 : 浙江省新华书店发行, 1985
 
 
Wen yan shi ci te shu yong fa / Chen Tao, Li Zengwen, Bai Ermo zhu
文言实词持殊用法 / 陈弢, 李增文, 白尔墨著
by Chen, Tao
陈弢
Shenyang : Liaoning da xue chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳 : 辽宁大学出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1987
 
 
Canberra : Contemporary China Centre, Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1978
 
 
Biao zhun bian zi hui / Xu Youcheng bian
標準辨字彙 / 許有成編
by Xu, Youcheng
許有成
Shanghai : Zhong yang shu dian, 1936
上海 : 中央書店, 1936
 
 
Ci yu ping gai / Hua wen bao ji tuan Xin wen yan jiu bu
词语评改 / 华文报集团新闻研究部[主编]
Singapore : Lian bang chu ban she : Lian he zao bao, 1994-<1997 >
 
 
Bian zi xi ci 100 pian / Niu Jin bian zhu
辨字析词100篇 / 牛劲编著
by Niu, Jin
牛劲
Sibu, Sarawak, Malaysia : Shalayue Du zhong dong lian hui, 2010
Sibu, Sarawak, Malaysia : 砂拉越独中董联会, 2010
 
 
Chu xue shi zi / [Pan Longxun]
初學識字 / [潘隆勳]
by Pan, Longxun
潘隆勳
Wulin : Ben zhai, Guangxu jia wu [1894]
武林 : 本宅, 光緖甲午 [1894]
 
 
Shi yong bian zi ci dian / Xin ci shu bian yi she bian
實用辨字词典 / 新辭書編譯社編
Beijing : Jing guan jiao yu chu ban she : Jing xiao xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo, 1993
北京 : 警官教育出版社 : 經銷新華書店總店北京發行所, 1993
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.