National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 67 Results for subject:"Chinese literature -- 20th century -- History and criticism -- Periodicals."
Sort by:
 
 
Zhongguo xian dai wen xue yan jiu cong kan / Gao xiao Zhongguo xian dai wen xue yan jiu hui [he] Beijing chu ban she he bian
中国现代文学研究丛刊 / 高校中国现代文学研究会[和]北京出版社合编
Beijing : Gai she, 1979-
北京 : 該社, 1979-
 
 
Dang dai wen xue / Zhongguo dang dai wen xue xue hui "Dang dai wen xue" bian ji bu
当代文学/ 中国当代文学学会《当代文学》编辑部.
[Guangzhou] : Hua cheng chu ban she, 1981-
[广州] : 花城出版社, 1981-
 
 
Xin wen xue lun cong
新文学论丛
[Beijing] : Ren min wen xue chu ban she
[北京] : 人民文学出版社
 
 
Tianjin : "Wen xue tan suo" za zhi she, 1985-
 
 
Xin wen xue shi liao
新文学史料
[Peking] : Ren min wen xue chu ban she, [1978-
[Peking] : 人民文学出版社, [1978-1999]
 
 
Wen yi zheng ming = Wen yi zheng ming
文兿爭鳴 = Wen yi zheng ming
Changchun shi : "Wen yi zheng ming" za zhi she
长春市 : 《文艺争鸣》杂志社
 
 
Dang dai wen xue shi liao yan jiu cong kan
當代文學史料硏究叢刋
Taibei : Dang dai wen xue shi liao yan jiu she, Minguo 76 [1987]-
臺北 : 當代文學史料硏究社, 民國 76 [1987]-
 
 
Zhongguo jin dai wen xue yan jiu / Zhongshan da xue Zhong wen xi, "Zhongguo jin dai wen xue yan jiu" bian ji bu bian
中国近代文学研究 / 中山大学中文系, "中国近代文学研究"编辑部编
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1983-
[广州] : 广东人民出版社, 1983-
 
 
Zhongguo xian dai, dang dai wen xue yan jiu. J3
中国现代, 当代文学研究. J3
Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she
北京 : 中国人民大学书报资料社
 
 
E mei
峩眉
Chengdu : Sizhuan ren min chu ban she, 1959-1960
成都: 四川人民出版社, 1959-1960
 
 
Jin ri wen tan
今日文坛
Guiyang shi : Guizhou sheng wen lian wen yi li lun yan jiu shi
贵阳市 : 贵州省文联文艺理论研究室
 
 
Wen xue zi you tan
文学自由谈
Tianjin : Bai hua wen yi chu ban she, 1985-
天津 : 百花文艺出版社, 1985-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhongguo jin dai wen xue ping lin = Zhongguo jindai wenxue pinglin / Hua nan shi fan da xue, jin dai wen xue yan jiu shi
中国近代文学评林 = Zhongguo jindai wenxue pinglin / 华南师范大学近代文学研究室
Henan Sheng : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1984-
河南省 : 中州古籍出版社, 1984-
 
 
Dang dai zuo jia ping lun
当代作家评论
Shenyang Shi : "Dang dai zuo jia ping lun" za zhi she
沈阳市 : 《当代作家评论》杂志社
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhongguo xian dai zhu ming zuo jia yan jiu
中国现代著名作家硏究
Beijing : Zhongguo ren min da xue Shu bao zi liao zhong xin, -1993
北京 : 中国人民大学书报资料中心, -1993
 
 
[White Plains, N.Y., M. E. Sharpe]
 
 
Zuo pin yu zheng ming = Zuopinyuzhengming
作品与争鸣 = Zuopinyuzhengming
Beijing : Wen hua yi shu chu ban she
北京 : 文化藝術出版社
 
 
Uniform title: Xian dai Zhong wen wen xue xue bao (Online)
Hong Kong : Centre for Literature and Translation, Lingnan College, 1997-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Uniform title: Zhongguo xian dai wen xue yan jiu (Online)
<1985-> : Beijing : Zuo jia chu b , <2011-> : Beijing Shi : Zhongguo xian dai wen xue yan jiu cong kan za z
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Uniform title: Dang dai wen tan (Online)
Chengdu Shi : "Dang dai wen tan" bian ji bu
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.