National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 1868 Results for subject:"Chinese literature -- 20th century."
Sort by:
 
 
Hua yu : "cao ye ji" di 3 ji / [zhu bian Huang Guobao]
花雨 : 《草葉集》第三輯 / [主編黃國寶]
Sibu, Sarawak : Shiwu Zhonghua wen yi she, 1993
Sibu, Sarawak : 詩巫中華文藝社, 1993
 
 
Zhu Ziqing xuan ji
朱自清選集
by Zhu, Ziqing, 1898-1948
朱自清, 1898-1948
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1958
香港 : 新藝出版社, 1958
 
 
"Qi shi nian dai" wen xue zuo pin xuan / Bihua bian xuan
"七十年代"文學作品選 / 璧華編選
Xianggang : Qi shi nian dai za zhi she, 1977
香港 : 七十年代雜誌社, 1977
 
 
Nan hai xue shu / Zhu Gui deng yi zhu
南海血書 / 朱桂等譯著
Taibei : Zhong yang ri bao, Minguo 68 [1979]
台北 : 中央日報, 民國68 [1979]
 
 
Shi nian lai de xin Zhongguo wen xue ji shi : 1949 nian 7 yue zhi 1959 nian 9 yue / Zhongguo ke xue yuan wen xue yan jiu suo bian
十年來的新中国文学紀事 : 1949年7月至1959年9月 / 中国科学院文学研究所編
[S.l.] : Xin wen yi chu ban she, [1962]
[S.l.] : 新文藝出版社, [1962]
 
 
Nan she san Liu yi ji
南社三劉遺集
[Shanghai? : s.n.], 1993
[Shanghai? : s.n.], 1993
 
 
Nan Ding wen ji / Henan Sheng zhi zuo jia xie hui bian
南丁文集 / 河南省直作家协会编
Uniform title: Works. 2006
by Nan, Ding
南丁
Zhengzhou Shi : Henan wen yi chu ban she, 2006
郑州市 : 河南文藝出版社, 2006
 
 
Qing niao ji / Jiaxing Xiuzhou zhong xue 1948 jie qing niao ji bian
青鸟集 / 嘉兴秀州中学1948届青鸟级编
[Jiaxing : Jiaxing Xiuzhou zhong xue 1948 jie qing niao ji, 2000]
[嘉兴 : 嘉兴秀州中学1948届青鸟级, 2000]
 
 
Yi wang zai guang yin zhi wai / Murong Xuecun zhu
遗忘在光阴之外 / 慕容雪村著
Uniform title: Works. Selections
by Murong, Xuecun, 1974-
慕容雪村, 1974-
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2002
长春市 : 时代文艺出版社, 2002
BookBook [text, volume]
 
 
Yu Dafu quan ji
郁達夫全集
by Yu, Dafu, 1896-1945
郁達夫, 1896-1945
Taibei Shi : Wen hua tu shu gong si, Minguo 61 [1972]
台北市 : 文化圖書公司, 民國61 [1972]
 
 
Zhongguo dang dai wen xue zuo pin jing xuan, 1949-1989 / Xie Mian, Hong Zicheng zhu bian
中国当代文学作品精选, 1949-1989 / 谢冕, 洪子诚主编
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Jing xiao zhe Xin hua shu dian, 1995
北京 : 北京大学出版社 : 经销者新华书店, 1995
 
 
Zhong gong wen yi jiang jin de jiang zuo pin shu mu [Du Ai zhu
中共文藝奬金得奬作品書目 [杜埃著
by Du, Ai, 1914-
杜埃, 1914-
Xianggang Tao zhai shu wu 1970]
香港 陶齋書屋 1970]
 
 
Zhongguo xian dai wen xue zuo pin xuan / Huang Xiuji, Fang Qian, Li Ping bian xuan
中国现代文学作品选 / 黄修己, 方谦, 李平编选
Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 北京十月文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Han Zuoli wen ji / Han Zuoli zhu
韩作黎文集 / 韩作黎著
Uniform title: Works. 2008
by Han, Zuoli, 1918-1998
韩作黎, 1918-1998
Zhengzhou Shi : Wen xin chu ban she, 2008
郑州市 : 文心出版社, 2008
 
 
Zhongguo xian dai wen xue jing dian, 1917-2000 / Zhu Donglin zhu bian
中国现代文学经典, 1917-2000. 1 / 朱栋霖主编
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2007
北京市 : 北京大学出版社, 2007
 
 
Zhan di chun qiu
战地春秋
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1975
上海 : 上海人民出版社, 1975
 
 
Wen hui cong kan
文匯叢刊
Shanghai : Wen hui bao guan, Minguo 36 [1947]
上海 : 文匯報館, 民國 36 [1947]
 
 
Zhongguo xian dai wen xue zuo pin xuan du / Shanghai jiao yu xue yuan
中国现代文学作品选读 / 上海教育学院
[Fuzhou shi] : Fujian jiao yu chu ban she : Fa xing Fujian sheng xin hua shu dian, 1983
[福州市] : 福建教育出版社 : 发行福建省新华书店, 1983
 
 
Qing chun song
青春頌
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1974
上海 : 上海人民出版社, 1974
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.