National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 36 Results for subject:"Chinese literature -- 21st century -- History and criticism."
Sort by:
 
 
Wen yi xue yu min jian qing huai / Fang Shoujin zhu
文艺学与民间情怀 / 方守金著
by Fang, Shoujin
方守金
Hefei : Anhui da xue chu ban she, 2014
合肥 : 安徽大学出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo wen tan ji shi
中国文坛纪事
Wuhan Shi : Chang Jiang wen yi chu ban she, 2005-
武汉市 : 长江文艺出版社, 2005-
 
 
Wen xue ping lun / Nanjing da xue Zhongguo xian dai wen xue yan jiu zhong xin bian xuan
文学评论 / 南京大学中国现代文学研究中心编选
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2003-
北京市 : 人民文学出版社 2003-
 
 
Bo ke wen xue lun / Ouyang Wenfeng, Wang Xiaosheng deng zhu
博客文学论 / 欧阳文风, 王晓生等著
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she, 2008
北京 : 中国文史出版社, 2008
 
 
Pian jian ji : Huang Weiqun wen xue ping lun xuan / (Aodaliya) Huang Weiqun zhu
偏见集 : 黄惟群文学评论选 / (澳大利亚)黄惟群著
by Huang, Weiqun, 1953-
黄惟群, 1953-
Haikou Shi : Hainan chu ban she, 2016
海口市 : 海南出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo wen qing bao gao = Annual report on Chinese literature
中国文情报告 = Annual report on Chinese literature
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2003-
北京市 : 社会科学文献出版社, 2003-
 
 
Du pin shi dai de xie zuo : wang luo wen xue 10 nian shi = Network literature / Ma Ji zhu
读屏时代的写作 : 网络文学10年史 = Network literature / 马季著
by Ma, Ji, 1964-
马季, 1964-
Beijing : Zhongguo gong ren chu ban she, 2008
北京 : 中国工人出版社, 2008
 
 
Hun dun de xian dai xing / Zhang Guangmang zhu
混沌的现代性 / 张光芒著
by Zhang, Guangmang
张光芒
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2007
北京市 : 人民文学出版社, 2007
 
 
Chuan mei yu 20 shi ji wen xue : xian dai chuan mei yu Zhongguo xian dang dai wen xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = The media and twentieth century literature / Bai...
传媒与20世纪文学 : 现代传媒与中国现当代文学国际学术研讨会论文集 = The media and twentieth century literature / 白薇, 杨天舒主编
by Xiandai chuanmei yu Zhongguo xian dangdai wenxue guoji xueshu yantaohui
现代传媒与中国现当代文学国际学术研讨会
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2012
北京 : 中央民族大学出版社, 2012
 
 
by Hockx, Michel
New York : Columbia University Press, [2015] , ©2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
West Sussex, UK : Wiley Blackwell, 2016 , ©2016
BookBook [text, volume]
 
 
Chuan mei shi dai de wen xue cun zai fang shi / Jiang Shuzhuo, Li Fengliang zhu bian
传媒时代的文学存在方式 / 蒋述卓, 李凤亮主编
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2010
桂林 : 广西师范大学出版社, 2010
 
 
2007 hai xia liang an Hua wen wen xue xue shu yan tao hui lun wen xuan ji / [Zhongguo xian dai wen xue xue hui bian ji]
2007海峽兩岸華文文學學術研討會論文選集 / [中國現代文學學會編輯]
by Hai xia liang an Hua wen wen xue xue shu yan tao hui (2007 : Zhong yuan da xue)
海峽兩岸華文文學學術研討會 (2007 : Zhong yuan da xue)
Zhongli Shi : Zhong yuan da xue ; Taibei Shi : Zhongguo xian dai wen xue xue hui, 2007
中壢市 : 中原大學 ; 臺北市 : 中國現代文學學會, 2007
 
 
Jian gou Zhongguo xian dai wen xue duo yuan gong sheng ti xi de xin si kao [electronic resource] / Chen Sihe, Wang Dewei zhu bian
建构中国现代文学多元共生体系的新思考 [electronic resource] / 陈思和, 王德威主编
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she, 2011
上海 : 复旦大学出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wang luo wen xue de fa zhan yu ping pan / Zhou Zhixiong zhu
网络文学的发展与评判 / 周志雄著
by Zhou, Zhixiong, 1973-
周志雄, 1973-
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2015
北京市 : 人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Hai xia liang an wen xue guan xi shi / Gu Yuanqing zhu
海峽兩岸文學關係史 / 古遠清著
by Gu, Yuanqing
古遠清
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2012
臺北市 : 海峽學術出版社, 2012
 
 
by Iovene, Paola, 1969-
Stanford, California : Stanford University Press, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.