National Library of Australia

Showing 1 - 10 of 10 Results for subject:"Chinese literature -- Anecdotes."
Sort by:
 
 
Hao'an xian hua : [2 juan] / Zhang Erqi zhuan
蒿庵閒話 : [2卷] / 張爾岐撰
by Zhang, Erqi, 1612-1677
張爾岐, 1612-1677
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 59 [1970]
台北市 : 廣文書局, 民國59 [1970]
 
 
Dong yuan lu : 1 juan / Gong Dingchen
東原錄 : 1卷 / 龔鼎臣
by Gong, Dingchen
龔鼎臣
[China] : Gui'an Lu shi, Guangxu 5 [1879]
[China] : 歸安陸氏, 光緖5 [1879]
 
 
Gu dai wen tan xiao gu shi / Jin Zhendong bian [xie]
古代文坛小故事 / 金振东编[写]
by Jin, Zhendong
金振东
Beijing : Nong cun du wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 农村读物出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Lian yan cong hua / Hu Jimen zhu
奩艷叢話/ 胡旡悶著
by Hu, Jimen
胡旡悶
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 59 [1970]
台北: 廣文書局, 民國59 [1970]
 
 
Jin zi jian / Huang Weiguan ding ding
錦字箋 / 黃維觀訂定
by Huang, Yun, active 1689
黃澐, active 1689
[China : s.n.], Yongzheng 10 [1732]
[China : s.n.], 雍正10 [1732]
 
 
Yi wen zhang gu cong tan / Peng Guodong zhu
藝文掌故叢談 / 彭國棟著
by Peng, Guodong
彭國棟
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 44 [1955]
臺北 : 正中書局, 民國44 [1955]
 
 
Xie zuo zhang gu za tan / Pan Shuyang
写作掌古杂谈 / 潘述羊
by Pan, Shuyang
潘述羊
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1983
 
 
Leng lu za shi / Lu Yitian zhuan ; [Cui Fanzhi dian jiao]
冷廬雜識 / 陸以湉撰 ; [崔凡芝點校]
by Lu, Yitian, jin shi 1836
陸以湉, jin shi 1836
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 中華書局 : 新華書店北京发行所发行, 1984
 
 
Hao'an xian hua / Zhang Erqi zhuan. Jue gu / Gu Yanwu zhuan
蒿庵閒話/ 張爾岐撰. 譎觚 / 顧炎武撰
by Zhang, Erqi, 1612-1677
張爾岐, 1612-1677
Changsha : Shang wu yin shu guan, Minguo 28 [1939]
長沙: 商務印書館, 民國28 [1939]
 
 
Xian dai wen tan ou shi / Ni Moyan zhu
现代文坛偶拾 / 倪墨炎著
by Ni, Moyan
倪墨炎
Shanghai : Xue lin chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 學林出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.