National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 49 Results for subject:"Chinese literature -- China -- Hong Kong."
Sort by:
 
 
Shang yu sui bi / Chen Zhengshu deng zhu
商餘隨筆 / 陳正書等著
[Xianggang : Chen Jiangsu : Mei da gong si yin], 1969
[香港 : 陳江蘇 : 美達公司印], 1969
 
 
Xianggang wen zong : nei di zuo jia nan lai ji qi wen hua huo dong / Lu Weiluan zhu
香港文縱 : 內地作家南來及其文化活動 / 盧瑋鑾著
by Lu, Weiluan, 1939-
盧瑋鑾, 1939-
Xianggang : Hua han wen hua shi ye gong si : Fa xing Yi mei tu shu gong si, 1987
香港 : 華漢文化事業公司 : 發行藝美圖書公司, 1987
 
 
Yesi de wu ling nian dai : Xianggang wen xue yu wen hua lun ji / [zhu zhe: Yesi] ; Huang Shuxian, Song Zijiang, Shen Haiyan, Zheng Zhengheng bian
也斯的五〇年代 : 香港文學與文化論集 / [著者: 也斯] ; 黃淑嫻, 宋子江, 沈海燕, 鄭政恒編
by Yesi, 1949-
也斯, 1949-
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2013 , ©2013
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Qing nian wen xue jiang wen ji : [1973-1974 / Di er jie qing nian wen xue jiang chou bei wei yuan hui bian ji]
青年文學奬文集 : [1973-1974 / 第二屆青年文學奬籌備委員會編輯]
Xianggang : Xianggang da xue xue sheng hui, Xianggang Zhong wen da xue xue sheng hui, [1974]
香港 : 香港大學學生會, 香港中文大學學生會, [1974]
 
 
Shi zheng ju Zhong wen wen xue zhou shi zhou nian zhi qing ji nian lun wen ji
市政局中文文學週十週年誌慶紀念論文集
[Hong Kong] : Shi zheng ju gong gong tu shu guan, 1988
[香港] : 市政局公共圖書館, 1988
 
 
Di san jie qing nian wen xue jiang wen ji : [1974-1975 / Di san jie qing nian wen xue jiang chou bei wei yuan hui bian ji]
第三屆青年文學奬文集 : [1974-1975 / 第三屆青年文學奬籌備委員會編輯]
Xianggang : Xianggang da xue xue sheng hui, Xianggang Zhong wen da xue xue sheng hui, [1975]
香港 : 香港大學學生會, 香港中文大學學生會, [1975]
 
 
Zao qi Xianggang xin wen xue zuo pin xuan (1927-1941) / Zheng Shusen, Huang Jichi, Lu Weiluan bian
早期香港新文學作品選 (1927-1941) / 鄭樹森, 黃繼持, 盧瑋鑾編
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1998
香港 : 天地圖書有限公司, 1998
 
 
Di shi jie qing nian wen xue jiang wen ji / [bian zhe Di shi jie qing nian wen xue jiang zhi wei hui]
第十屆青年文學奬文集 / [編者第十屆青年文學奬執委會]
Xianggang : San lian shu dian Xianggang fen dian, 1987
香港 : 三聯書店香港分店, 1987
 
 
Guo gong nei zhan shi qi Xianggang ben di yu nan lai wen ren zuo pin xuan : 1945-1949 / Huang Jichi, Lu Weiluan, Zheng Shusen bian
國共內戰時期香港本地與南來文人作品選 : 1945-1949 / 黃繼持, 盧瑋鑾, 鄭樹森編
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1999
香港 : 天地圖書有限公司, 1999
 
 
Zuo jia
作家
Xianggang : Yin he chu ban she, 1988-
香港 : 銀河出版社, 1988-
 
 
Xi zhi yu bang bo / Li Haihua zhu
細緻與磅礴 / 黎海華著
by Li, Haihua
黎海華
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2007
香港 : 天地圖書有限公司, 2007
 
 
Xianggang xin wen xue jian shi / Xie Changqing zhu
香港新文學簡史 / 谢常青著
by Xie, Changqing
谢常青
Guangzhou : Ji nan da xue chu ban she : Guangdong sheng Xin hua shu dian jing xiao, 1990
广州 : 暨南大学出版社 : 广东省新华书店经销, 1990
 
 
Xianggang di qu Zhongguo wen xue pi ping yan jiu / Jian Jinsong zhu [i.e. Chen Guoqiu bian]
香港地區中國文學批評硏究 / 簡錦松著[i.e. 陳國球編]
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 80 [1991]
台北市 : 臺灣學生書局, 民國80 [1991]
 
 
Xianggang dang dai wen xue pi ping shi = Xianggangdangdaiwenxuepipingshi / Gu Yuanqing
香港当代文学批评史 = Xianggang dangdai wenxue pipingshi / 古远清
by Gu, Yuanqing
古远清
Hankou : Hubei jiao yu chu ban she, 1997
汉口 : 湖北敎育出版社, 1997
 
 
"Xianggang wen xue" jing xuan ji = Hong Kong literary collection / "Xianggang wen xue" bian ji bu bian
《香港文學》精选集 = Hong Kong literary collection / 《香港文学》编辑部编
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she, 2008
广州市 : 花城出版社, 2008
 
 
Xianggang wen xue chu tan / Huang Weiliang zhu
香港文學初探 / 黃維樑著
by Huang, Weiliang
黃維樑
Xianggang : Hua han wen hua shi ye gong si, 1985
香港 : 華漢文化事業公司, 1985
 
 
Zao qi Xianggang xin wen xue zi liao xuan (1927-1941) / Zheng Shusen, Huang Jichi, Lu Weiluan bian
早期香港新文學資料選 (1927-1941) / 鄭樹森, 黃繼持, 盧瑋鑾編
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1998
香港 : 天地圖書有限公司, 1998
 
 
Xianggang shi wo jia / Zheng Baoxuan bian
香港是我家 / 鄭寶璇編
[Hong Kong] : Ming chuang chu ban she, 1989
[Hong Kong] : 明窗出版社, 1989
 
 
Xianggang wen xue tan shang / Chen Bingliang bian
香港文學探賞 / 陳炳良編
Xianggang : San lian shu dian, 1991
香港 : 三聯書店, 1991
 
 
Xianggang wen xue da shi nian biao, 1948-1969 / Huang Jichi, Lu Weiluan, Zheng Shusen zhu bian
香港文學大事年表, 1948-1969 / 黃繼持, 盧瑋鑾, 鄭樹森主編
[Xianggang] : Xianggang Zhong wen da xue ren wen xue ke yan jiu suo Xianggang wen hua yan jiu ji hua : zhi zuo Su ye chu ban she, 1996
[香港] : 香港中文大學人文學科硏究所香港文化硏究計劃 : 製作素葉出版社, 1996
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.