National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 17 of 17 Results for subject:"Chinese literature -- Dictionaries -- Chinese."
Sort by:
 
 
Zhongguo xian dai wen xue ming zhu ci dian / zhu bian Zhu Jinshun, Cai Qingfu ; Hou Jiang ... [et al.]
中国现代文学名著辞典 / 主编朱金顺, 蔡清富 ; 编者侯江 ... [et al.]
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1993
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店经销, 1993
 
 
Gu dai wen xue shi yu ci ci dian / Wang Hui ... [et al.] bian
古代文学史语词辞典 / 王惠 ... [et al.] 编
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1987
 
 
Wen xue dian gu ci dian / Shandong da xue gu ji zheng li yan jiu suo "Wen xue dian gu ci dian" bian xie zu
文学典故词典 / 山东大学古籍整理研究所《文学典故词典》编写组
Jinan : Qi Lu shu she, 1987
济南 : 齐鲁書社, 1987
 
 
Ci hai ying hua / Liu Dagang zhu
辭海英華 / 劉大剛著
by Liu, Dagang
劉大剛
Nantou zhen [Nantou xian] : Jiu yang za zhi she, Minguo 68 [1979]
南投鎭[南投縣] : 九陽雜誌社, 民國68 [1979]
 
 
Zhongguo gu dian wen xue da ci dian
中國古典文學大辭典
Taibei xie xin dian zhen : Chang chun shu shu fang, Minguo 68 [1979]
台北縣新店鎮 : 常春樹書坊, 民國68 [1979]
 
 
Xiao shuo miao yu ci dian / Xie Lujun zhu bian
小说妙语词典 / 谢路军主编
Beijing : Xue yuan chu ban she, 1998
北京 : 学苑出版社, 1998
 
 
Zhongguo wen xue da ci dian / Tianjin ren min chu ban she, Bai zhuan shu zhu chu ban bu zhu bian
中國文學大辭典 / 天津人民出版社, 百川書局出版部主编
Taibei shi : Bai zhuan shu zhu, 1994
台北市 : 百川書局, 1994
 
 
Jian ming xie zuo chang shi ci dian / Li Shangcheng, Xu Mingjue
简明写作常识词典 / 黎尚诚, 徐明珏
by Li, Shangcheng
黎尚诚
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she ; [Chongqing shi] : Xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1985
贵阳市 : 贵州人民出版社 ; [重庆市] : 新华书店重庆发行所发行, 1985
 
 
Zhongguo gu dai wen xue ci dian
中囯古代文学辞典
Nanning Shi : Guangxi jiao yu chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1986-1989
南宁市 : 广西教育出版社 : 广西新華書店发行, 1986 -1989
 
 
Zhongguo gu dai wen xue ci dian = Zhongguogudaiwenxuecidian / Jia Chuantang ...[et al.]
中國古代文學辭典 = Zhongguogudaiwenxuecidian / 贾传棠 ... [et al.]
[Peking] : Wen xin chu ban she : Xin hua shu dian fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 文心出版社 : 新華書店发行所发行, 1987
 
 
Zhongguo gu dian wen xue da ci dian / Liao Zhong'an, Liu Guoying zhu bian ; Liu Deming zong jiao ding
中國古典文學大辭典 / 廖仲安, 劉國盈主編 ; 賴明德總校訂
Taibei Shi : Wang wen she gu fen you xian gong si, 1997
台北市 : 旺文社股份有限公司, 1997
 
 
Zhongguo qu xue da ci dian / [zhu bian Qi Senhua, Chen Duo, Ye Changhai]
中国曲学大辞典 / [主编齐森华,陈多,叶长海]
Hangzhou : Zhejiang jiao yu chu ban she, 1997
杭州 : 浙江教育出版社, 1997
 
 
Zhonghua gu wen xian da ci dian. Wen xue juan / zhu bian Wang Binling ; fu zhu bian Zhang Cangli, Ding Bing, Bing Yuxi
中華古文獻大辭典. 文学卷 / 主编汪玢玲 ; 副主编张仓礼, 邴玉喜
Changchun Shi : Jilin wen shi chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1994
长春市 : 吉林文史出版社 : 吉林省新华书店发行, 1994
 
 
Jian ming wen xue ci dian / zhu bian Zhou Hongxing ; bian zhu Shi Jizhong ... [et al.]
简明文学词典 / 主编周红兴 ; 编著史继中 ... [et al.]
[Peking] : Zuo jia chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1987
[Peking] : 作家出版社 : 发行新华书店北京发行所, 1987
 
 
Shi wen dian gu ci dian
詩文典故辭典
Taibei shi : Mu duo chu ban she, Minguo 76 [1987]
台北市: 木鐸出版社, 民國76 [1987]
 
 
Zhongguo gu dai wen xue li lun ci dian / zhu bian Zhao Zecheng, Zhang Liandi, Bi Wanchen
中国古代文学理论词典/ 主编赵则诚, 张连弟, 毕万忱
[Changchun shi] : Jilin wen shi chu ban she, 1985
[长春市] : 吉林文史出版社, 1985
 
 
Jian ming Zhongguo gu dian wen xue ci dian / Xuzhou shi fan xue yuan Zhong wen xi "Jian ming Zhongguo gu dian wen xue ci dian" bian xie zu
简明中国古典文学辞典 / 徐州师范学院中文系《简明中国古典文学辞典》编写组
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she : Jiangxi Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
南昌 : 江西人民出版社 : 江西省新華書店发行, 1983
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.