National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 35 Results for subject:"Chinese literature -- Dictionaries."
Sort by:
 
 
Zhongguo xian dai wen xue ming zhu ci dian / zhu bian Zhu Jinshun, Cai Qingfu ; Hou Jiang ... [et al.]
中国现代文学名著辞典 / 主编朱金顺, 蔡清富 ; 编者侯江 ... [et al.]
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1993
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店经销, 1993
 
 
Gu dai wen xue shi yu ci ci dian / Wang Hui ... [et al.] bian
古代文学史语词辞典 / 王惠 ... [et al.] 编
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1987
 
 
Wen xue dian gu ci dian / Shandong da xue gu ji zheng li yan jiu suo "Wen xue dian gu ci dian" bian xie zu
文学典故词典 / 山东大学古籍整理研究所《文学典故词典》编写组
Jinan : Qi Lu shu she, 1987
济南 : 齐鲁書社, 1987
 
 
Zhongguo wen xue da ci dian / Jiang Hengyuan, Yuan Shaogu he bian
中國文學大辭典 / 江恒源, 袁少谷合编
Taibei : Wen hai chu ban she, Minguo 56 [1967]
台北 : 文海出版社, 民國56 [1967]
 
 
Ci hai ying hua / Liu Dagang zhu
辭海英華 / 劉大剛著
by Liu, Dagang
劉大剛
Nantou zhen [Nantou xian] : Jiu yang za zhi she, Minguo 68 [1979]
南投鎭[南投縣] : 九陽雜誌社, 民國68 [1979]
 
 
Zhongguo gu dian wen xue da ci dian
中國古典文學大辭典
Taibei xie xin dian zhen : Chang chun shu shu fang, Minguo 68 [1979]
台北縣新店鎮 : 常春樹書坊, 民國68 [1979]
 
 
Xiao shuo miao yu ci dian / Xie Lujun zhu bian
小说妙语词典 / 谢路军主编
Beijing : Xue yuan chu ban she, 1998
北京 : 学苑出版社, 1998
 
 
Zhongguo wen xue da ci dian / Tianjin ren min chu ban she, Bai zhuan shu zhu chu ban bu zhu bian
中國文學大辭典 / 天津人民出版社, 百川書局出版部主编
Taibei shi : Bai zhuan shu zhu, 1994
台北市 : 百川書局, 1994
 
 
Shi ci qu yu ci dian / Zhang Xiang zhu
詩詞曲語辭典 / 張相著
by Zhang, Xiang, 1877-1945
張相, 1877-1945
Taibei, : Yi wen yin shu guan, Minguo 46 [1957]
台北, : 藝文印書館, 民國46 [1957]
 
 
Jian ming xie zuo chang shi ci dian / Li Shangcheng, Xu Mingjue
简明写作常识词典 / 黎尚诚, 徐明珏
by Li, Shangcheng
黎尚诚
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she ; [Chongqing shi] : Xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1985
贵阳市 : 贵州人民出版社 ; [重庆市] : 新华书店重庆发行所发行, 1985
 
 
Zhongguo li dai tu shu da ci dian, Yuan dong tu shu gong si bian ji bu bian zhu
中國歷代圖書大辭典, 遠東圖書公司編輯部編著
Uniform title: Zhongguo li dai yi wen zhi
中國歷代藝文志
Taibei, Yuan dong tu shu gong si, Minguo 45 [1956]
臺北, 遠東圖書公司, 民國45 [1956]
 
 
by Gao, Sisun, jin shi 1184
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 59 [1970]
 
 
Zhongguo gu dai wen xue ci dian
中囯古代文学辞典
Nanning Shi : Guangxi jiao yu chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1986-1989
南宁市 : 广西教育出版社 : 广西新華書店发行, 1986 -1989
 
 
Zhongguo gu dai wen xue ci dian = Zhongguogudaiwenxuecidian / Jia Chuantang ...[et al.]
中國古代文學辭典 = Zhongguogudaiwenxuecidian / 贾传棠 ... [et al.]
[Peking] : Wen xin chu ban she : Xin hua shu dian fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 文心出版社 : 新華書店发行所发行, 1987
 
 
Shi ci qu yu ci hui shi / [Zhang Xiang zhu]
詩詞曲語辭匯釋/ [張相著]
by Zhang, Xiang, 1877-1945
張相, 1877-1945
Xianggang Jiulong : Zhonghua shu ju Xianggang fen ju, 1962
香港九龍 : 中華書局香港分局, 1962
 
 
Zhongguo wen xue bai ke quan shu / Yang Jialuo zhu
中國文學百科全書 / 楊家駱著
by Yang, Jialuo
楊家駱
Taibei : Zhongguo xue dian guan fu guan chou bei chu, Minguo 56 [1967]
臺北 : 中國學典館復館籌備處, 民國56 [1967]
 
 
Zhongguo gu dian wen xue da ci dian / Liao Zhong'an, Liu Guoying zhu bian ; Liu Deming zong jiao ding
中國古典文學大辭典 / 廖仲安, 劉國盈主編 ; 賴明德總校訂
Taibei Shi : Wang wen she gu fen you xian gong si, 1997
台北市 : 旺文社股份有限公司, 1997
 
 
Shi ci qu yu ci hui shi / [Zhang Xiang zhu]
詩詞曲語辭匯釋/ [張相著]
by Zhang, Xiang, 1877-1945
張相, 1877-1945
Xianggang Jiulong : Zhonghua shu ju Xianggang fen ju, 1962
香港九龍 : 中華書局香港分局, 1962
 
 
Wen ke da ci dian / Guo xue fu lun she bian
文科大辭典 / 國學扶輪社編
Taibei : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 63 [1974]
臺北 : 新文豐出版公司, 民國63 [1974]
 
 
Shi ci qu yu ci hui shi / Zhang Xiang zhu
詩詞曲語辭匯釋 / 張相著
by Zhang, Xiang, 1877-1945
張相, 1877-1945
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1977
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1977
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.