National Library of Australia

Showing 1 - 14 of 14 Results for subject:"Chinese literature -- History and criticism -- Bibliography."
Sort by:
 
 
Taiwan chu ban Zhongguo wen xue shi shu mu ti yao (1949-1994) : fu Zhongguo wen xue shi zong shu mu (1880-1994) / Huang Wenji bian zhuan ; Huang Huijing ... [et al.] zhuan gao
臺灣出版中國文學史書目提要 (1949-1994) : 附中國文學史總書目 (1880-1994) / 黃文吉編撰 ; 黃惠菁 ... [et al.] 撰稿
by Huang, Wenji, 1951-
黃文吉
Taibei Shi : Wan juan lou tu shu you xian gong si, Minguo 85[1996]
臺北市 : 萬卷樓圖書有限公司, 民國85 [1996]
 
 
Zhongguo wen xue shi zhu ban ben gai lan / Ji Pingping, Huang Xiaojing bian zhu
中国文学史著版本概览 / 吉平平,黄晓静编著
by Ji, Pingping
吉平平
Shenyang : Liaoning da xue chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1992
沈阳 : 辽宁大学出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1992
 
 
Zhongguo wen xue shi shu mu ti yao / Chen Yutang
中國文学史書目提要 / 陈玉堂
by Chen, Yutang
陈玉堂
Hefei Shi : Huangshan shu she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
合肥市 : 黃山书社 : 安徽省新華書店发行, 1986
 
 
Zhongguo tong dai wen xue lun zhu ji mu xu bian / bian ji xiao zu zhao ji ren Luo Liantian ; bian ji zhe Wang Guoliang ; Guo li bian yi guan zhu bian
中國通代文學論著集目續編 / 編輯小組召集人羅聯添 ; 編輯者王國良 ; 國立編譯館主編
Taibei shi : Wu nan tu shu chu ban gong si, Minguo 86 [1997]
台北市 : 五南圖書出版公司, 民國86 [1997]
 
 
Zhongguo gu dai wen xue zi liao mu lu suo yin, 1949-1979 / [Liaoning da xue Zhong wen xi]
中國古代文學資料目錄索引,1949-1979/ [遼寧大學中文系]
[Hong Kong? : s.n., 1982?]
 
 
Zhongguo wen xue shi jiu ban shu mu ti yao / Chen Yutang
中國文学史舊版書目提要 / 陈玉堂
by Chen, Yutang
陈玉堂
[Shanghai] : Shanghai she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo, [1985]
[Shanghai] : 上海社会科学院文学研究所, [1985]
 
 
Zhongguo wen xue lun zhu ji mu zheng bian / bian ji xiao zu zhao ji ren Luo Liantian ; bian ji zhe Wang Guoliang ; Guo li bian yi guan zhu bian
中國文學論著集目正編 / 編輯小組召集人羅聯添 ; 編輯者王國良;國立編譯館主編
Taibei shi : Wu nan tu shu chu ban gong si, Minguo 85 [1996]
台北市 : 五南圖書出版公司, 民國85 [1996]
 
 
Zhongguo wen xue zhuan shi shu mu ti yao / zhu bian Chen Fei ; Chen Fei ... [et al.] zhu
中囯文学专史书目提要 / 主编陈飞 ; 陈飞 ... [et al.] 著
Zhengzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2004
郑州市 : 大象出版社, 2004
 
 
Zhongguo jing xue xiang guan yan jiu bo shuo shi lun wen mu lu : (1978-2007) / zhu bian Lin Qingzhang, Jiang Qiuhua ; bian ji Chen Yiling
中國經學相關研究博碩士論文目錄 : (1978-2007) / 主編林慶彰, 蔣秋華 ; 編輯陳亦伶
Taibei Shi : Wan juan lou, 2009
臺北市 : 萬卷樓, 2009
 
 
Bao shu za ji / Qian Taiji zhuan
曝書雜記 / 錢泰吉撰
by Qian, Taiji, 1791-1863
錢泰吉, 1791-1863
Taibei Shi : Guang wen shu ju, 1967
臺北市 : 廣文書局, 1967
 
 
Quan guo bao kan wen xue lun wen suo yin
全国报刊文学論文索引
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1965-
北京 : 人民文学出版社, 1965-
 
 
Han Tang wen xue yu wen xian lun kao / Chen Shangjun zhu
漢唐文學与文獻論考 / 陈尚君著
by Chen, Shangjun
陈尚君
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2008
上海 : 上海古籍出版社, 2008
 
 
Riben xian cang xi jian Yuan Ming wen ji kao zheng yu ti yao / Huang Rensheng zhu
日本现藏稀见元明文集考证与提要 / 黄仁生著
by Huang, Rensheng
黄仁生
Changsha Shi : Yue lu shu she, 2004
长沙市 : 岳麓书社, 2004
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.