National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 1436 Results for subject:"Chinese literature -- History and criticism."
Sort by:
 
 
Qu xue chu bu / Zhao Jianxin deng zhu
曲学初步 / 赵建新等著
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2007
北京 : 中國社会科学出版社, 2007
 
 
Zhongguo wen xue xin lun / Liu Zhonghe zhu
中國文學新論 / 劉中和著
by Liu, Zhonghe
劉中和
Taibei : Shi jie wen wu chu ban she, Minguo 68 [1979]
台北 : 世界文物出版社, 民國68 [1979]
 
 
Zhongguo gu dian wen xue / Fu Qingsheng, Xu Yuzhuo, Zhang Renhe zhu bian
中国古典文学 / 傅庆升, 许玉琢, 张人和主编
Shenyang : Liaoning jiao yu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1987-
沈阳 : 辽宁教育出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1987-
 
 
 
 
Zuo jing ji / Wu Qimin zhu
坐井集 / 吳其敏著
by Wu, Qimin
吳其敏
Xianggang : San lian shu dian Xianggang fen dian, 1987
香港 : 三聯書店香港分店, 1987
 
 
Zhonghua wen dian / Zhang Jinhua bian zhu
中华文典 / 张金华编著
by Zhang, Jinhua
张金华
Beijing : Beijing chu ban she, 2009
北京 : 北京出版社, 2009
 
 
Shi nian lai de xin Zhongguo wen xue [Zhongguo ke xue yuan wen xue yan jiu suo "Shi nian lai de xin Zhongguo wen xue" bian xie zu ji ti bian xie
十年来的新中国文学 [中国科学院文学硏究所"十年来的新中国文学"編写組集体編写
Dongjing] Daan [1967]
東京] 大安 [1967]
 
 
Wen xue pi ping zhi xiang / Lin Mingde zhu
文學批評指向 / 林明德著
by Lin, Mingde, 1946-
林明德, 1946-
Taibei shi : Shi bao wen hua chu ban gong si, Minguo 78 [1989]
台北市 : 時報文化出版公司, 民國78 [1989]
 
 
Xu Mingyan wen cun / Xu Mingyan zhu
徐铭延文存 / 徐铭延著
Uniform title: Works. 1988
by Xu, Mingyan, 1917-
徐铭延, 1917-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1988
 
 
Wen Yiduo lun gu dian wen xue / Zheng Linchuan shu ping
闻一多论古典文学 / 郑临川述评
by Wen, Yiduo, 1899-1946
闻一多, 1899-1946
Chongqing : Chongqing chu ban she : Xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1984
重庆 : 重庆出版社 : 新华书店重庆发行所发行, 1984
 
 
Yu Pingbo xue shu lun zhu zi xuan ji
俞平伯学术论著自选集
Uniform title: Yu Pingbo xue shu jing hua lu
俞平伯学术精华录
by Yu, Pingbo, 1900-1990
俞平伯, 1900-1990
Beijing : Beijing shi fan xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 北京师范学院出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Jing dian chang tan / Zhu Ziqing zhu
經典常談 / 朱自清著
by Zhu, Ziqing, 1898-1948
朱自清, 1898-1948
Xianggang : Hua wen chu ban she, 19??
香港 : 華文出版社, 19??
 
 
Zhongguo gu dian wen xue lun wen jing xuan cong kan
中國古典文學論文精選叢刋
Taibei : You shi wen hua shi ye gong si, Minguo 69- [1980- ]
台北 : 幼獅文化事業公司, 民國69- [1980- ]
 
 
Zhongguo gu dai wen xue liu pai ci dian / Zhu Peigao bian zhu
中国古代文学流派辞典 / 朱培高编著
by Zhu, Peigao
朱培高
Changsha shi : Hunan chu ban she, 1991
長沙市: 湖南出版社, 1991
 
 
Zhongguo di wang shi wen xuan zhu / Li Daoying bian zhu
中国帝王诗文选注 / 李道英编著
by Li, Daoying
李道英
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1989
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1989
 
 
Zhongguo wen xue jiang yan ji / Qian Mu zhu
中國文學講演集 / 錢穆著
by Qian, Mu, 1895-
錢穆, 1895-
Chengdu : Ba Shu shu she, 1987
成都 : 巴蜀書社, 1987
 
 
Xi fang shi yu xia de zi yuan yu wen yu wen xue wen hua / Zhang Shuangying zhu
西方視域下的字源語文與文學文化 / 張雙英著
by Zhang, Shuangying
張雙英
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si, 2013
臺北市 : 臺灣學生書局有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dian wen xue yan jiu dong tai / "Wen shi zhi shi" bian ji bu bian
古典文学硏究动态 / 《文史知识》编辑部编
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1993
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1993
 
 
Li jing wen / Jiang Fan zhu. Jiu jing xue / Wang Binzhen zhu
隷經文 / 江藩著. 九經學 / 王聘珍著
by Jiang, Fan, 1761-1831
江藩, 1761-1831
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.