National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1434 Results for subject:"Chinese literature -- History and criticism."
Sort by:
 
 
Qu xue chu bu / Zhao Jianxin deng zhu
曲学初步 / 赵建新等著
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2007
北京 : 中國社会科学出版社, 2007
 
 
Zhongguo gu dian wen xue yan jiu cong kan. Xiao shuo zhi bu / [zhu bian Ke Qingming, Lin Mingde]
中國古典文學硏究叢刊. 小說之部 / [柯庆明, 林明德主编]
Taibei : Ju liu tu shu gong si, Minguo 66 [1977]
台北 : 巨流图书公司, 民國66 [1977]
 
 
Zhongguo wen xue pi ping xiao shi / Zhou Xunchu zhu
中國文學批評小史 / 周勛初著
by Zhou, Xunchu
周勛初
[ Wuhan] : Changjiang wen yi chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[武漢] : 長江文藝出版社 : 湖北省新華書店發行, 1981
 
 
Zhongguo wen xue hui bian / Peng Jianbing, Huang Guizhen bian zhu
中國文學匯編 / 彭鑑冰, 黃桂珍編著
Xianggang : Xianggang jiao yu tu shu gong si, 1993-
香港 : 香港教育圖書公司, 1993-
 
 
Zhongguo wen xue xin lun / Liu Zhonghe zhu
中國文學新論 / 劉中和著
by Liu, Zhonghe
劉中和
Taibei : Shi jie wen wu chu ban she, Minguo 68 [1979]
台北 : 世界文物出版社, 民國68 [1979]
 
 
Zhongguo wen xue jiang hua / Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui, Guo jia wen yi ji jin guan li wei yuan hui zhu bian
中國文學講話 / 中華文化復興運動推行委員會, 國家文藝基金管理委員會主編
Taibei shi : Ju liu tu shu gong si, Minguo 76-77 [1987-1988]
臺北市: 巨流圖書公司, 民國76-77 [1987-1988]
 
 
Zhongguo gu dian wen xue / Fu Qingsheng, Xu Yuzhuo, Zhang Renhe zhu bian
中国古典文学 / 傅庆升, 许玉琢, 张人和主编
Shenyang : Liaoning jiao yu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1987-
沈阳 : 辽宁教育出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1987-
 
 
Liu Shousong wen xue lun ji
刘绶松文学论集
by Liu, Shousong, -1969
刘绶松, -1969
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1982
 
 
 
 
Zuo jing ji / Wu Qimin zhu
坐井集 / 吳其敏著
by Wu, Qimin
吳其敏
Xianggang : San lian shu dian Xianggang fen dian, 1987
香港 : 三聯書店香港分店, 1987
 
 
Zhonghua wen dian / Zhang Jinhua bian zhu
中华文典 / 张金华编著
by Zhang, Jinhua
张金华
Beijing : Beijing chu ban she, 2009
北京 : 北京出版社, 2009
 
 
Zhongguo wen xue shi / zhu bian Yuan Xingpei
中国文学史 / 主编袁行霈
Beijing Shi : Gao deng jiao yu chu ban she, 2003
北京市 : 高等教育出版社, 2003
 
 
Bai hua wen xue shi. Shang juan
白話文學史. 上卷
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Kao bian sui bi / [Huang Dingyi zhu ; Wen Sheng ding kan]
攷辨隨筆 / [黄定宜著 ; 文晟訂刊]
by Huang, Dingyi
黄定宜
Shanghai : Shanghai gu ji shu dian fu yin, 79 [1979]
上海 : 上海古籍書店複印, 79 [1979]
 
 
Wen xin diao long jiao zhu / Yang Mingzhao jiao zhu
文心雕龍校注 / 楊明照校注
by Yang, Mingzhao, 1909-
楊明照 1909-
Taibei Shi : He luo tu shu chu ban she, Minguo 65[1976]
台北市 : 河洛圖書出版社, 民國65 [1976]
 
 
Shi nian lai de xin Zhongguo wen xue [Zhongguo ke xue yuan wen xue yan jiu suo "Shi nian lai de xin Zhongguo wen xue" bian xie zu ji ti bian xie
十年来的新中国文学 [中国科学院文学硏究所"十年来的新中国文学"編写組集体編写
Dongjing] Daan [1967]
東京] 大安 [1967]
 
 
Wen xue pi ping zhi xiang / Lin Mingde zhu
文學批評指向 / 林明德著
by Lin, Mingde, 1946-
林明德, 1946-
Taibei shi : Shi bao wen hua chu ban gong si, Minguo 78 [1989]
台北市 : 時報文化出版公司, 民國78 [1989]
 
 
Zhongguo wen xue jian shi / Lin Geng zhu
中國文學簡史 / 林庚著
by Lin, Geng, 1910-
林庚, 1910-
Shanghai Shi : Gu dian wen xue chu ban she, 1957-
上海市 : 古典文學出版社, 1957-
 
 
Xu Mingyan wen cun / Xu Mingyan zhu
徐铭延文存 / 徐铭延著
Uniform title: Works. 1988
by Xu, Mingyan, 1917-
徐铭延, 1917-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1988
 
 
Wen xue hui kan / Zhonghua xue shu yuan Zhonghua wen xue xie hui zhu bian
文學彙刊 / 中華學術院中華文學協會主編
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 57 [1968]
台北 : 正中書局, 民國57 [1968]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.