National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 185 Results for subject:"Chinese literature -- Periodicals."
Sort by:
 
 
Taibei : Qi Changcheng, 1970-
台北 : 戚长诚, 1970-
 
 
Wen shi ji kan
文史集刋
Guangzhou : Guo li Zhongshan da xue Zhongguo yu yan wen xue yan jiu suo wen shi ji kan bian ji wei yuan hui
廣州 : 國立中山大學中國語言文學硏究所文史集刋編輯委員會
 
 
Ze shan ban yue kan / Si li Qi Lu da xue guo xue yan jiu suo
責善半月刋 / 私立齊魯大學國學研究所
Xianggang : Xianggang ming shi wen hua guo ji chu ban you xian gong si, 2005
香港 : 香港明石文化國際出版有限公司 2005
 
 
Yun gang wen xue za zhi = Yungang
云岡文学杂志 = Yungang
Datong : Yun gang bian ji bu
大同 : 云岡编辑部
 
 
Guo cui za zhi
國粹雜志
Xianggang : Guo cui za zhi she, 1922-
香港 : 國粹雜志社, 1922-
 
 
Nanning Shi : Nan fang wen tan za zhi she
南宁市 : 南方文坛杂志社
 
 
Zhao hua xun kan
朝花旬刊
Shanghai : Shanghai shu dian, 1982
上海 : 上海書店, 1982
 
 
Wen xue za zhi
文學雜誌
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26-27 [1937-1948])
上海 : 商務印書館, 民國26-37 [1937-1948]
 
 
Zhao hua zhou kan
朝花周刊
Shanghai : Shanghai shu dian, 1982
上海: 上海书店, 1982
 
 
Liaoning qing nian
辽宁靑年
Shenyang : Liaoning qing nian za zhi she
沈阳, : 辽宁靑年杂志社
 
 
Jiang cheng duan pian xiao shuo yue kan
江城短篇小说月刊
Jilin Shi : Jiang cheng duan pian xiao shuo yue kan she, 1984
吉林 : 江城短篇小说月刊社, 1984
 
 
Qing nian wen zhai = Qingnian wenzhai
青年文摘 = Qingnian wenzhai
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she
北京 : 中国青年出版社
 
 
Shanghai : Shanghai shu dian; Nanjing : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she, 1989
 
 
Meng ya yue kan
萌芽月刊
[Shanghai] : Shanghai wen yi chu ban she, 1959
[上海] : 上海文艺出版社, 1959
 
 
Zhao xia = Zhao xia
朝霞 = Zhao xia
[Shanghai] : Shanghai ren min chu ban she, [1974-
[上海] : 上海人民出版社, [1974-
 
 
Qi yue
七月
Uniform title: Qi yue (Wuhan, China)
七月 (Wuhan, China)
Xianggang : Gu yi xiao shuo hui, 2005?
香港 : 古佚小說會, 2005?
 
 
Cao yuan = caoyuan
草原 = caoyuan
[Huhehaote : Nei Menggu ren min chu ban she]
[呼和浩特 : 内蒙古人民出版社]
 
 
Wen xue yue kan
文學月刋
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she, 1955-
瀋陽 : 遼寧人民出版社, 1955-
 
 
Washington, D.C. : Reprinted by Center for Chinese research materials, Association of research libraries, 1968
 
 
Wen yi tu ji [microform]
文藝突擊 [microform]
Yan'an : Wen yi tu ji she, 1933-
延安 : 文艺突擊社
MicroformMicroform, JournalJournal
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.