National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 161 - 180 of 184 Results for subject:"Chinese literature -- Periodicals."
Sort by:
 
 
Chūgoku bungaku geppō
中國文學月報
Tōkyō : Kyūko Shoin, 1971
東京 : 汲古書院, 1971
JournalJournal [text, volume]
 
 
Tai da wen shi zhe xue bao
臺大文史哲學報
Taibei : Guo li Taiwan da xue chu ban wei yuan hui : fa xing zhe Guo li Taiwan da xue wen xue yuan, Minguo 89 [2000]-
臺北 : 國立臺灣大學出版委員會 : 發行者國立臺灣大學文學院, 民國89 [2000]-
 
 
Ji wei jiu shi dai de ji lu zhe : "Xian dai" za zhi = Jiweijiu shidai de jiluzhe : Xiandai zazhi / Zhang Yongsheng zhu
鸡尾酒时代的记录者 : 《现代》杂志 = Jiweijiu shidai de jiluzhe : Xiandai zazhi / 张永胜著
by Zhang, Yongsheng
张永胜
Shanghai : Shi ji chu ban ji tuan : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 2003
上海 : 世纪出版集团: 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 2003
 
 
Chuang zao zhou bao [microform] = Creation weekly
創造周報 [microform] = Creation weekly
Leiden, The Netherlands : IDC
MicroformMicroform, JournalJournal [microform] =]
 
 
Xinjiapo zao qi Hua wen bao zhang wen yi fu kan yan jiu, 1927-1930 / Yang Songnian, Zhou Weijie
新加坡早期华文报章文艺副刊研究, 1927-1930 / 楊松年, 周维介
by Yang, Songnian, 1941-
楊松年, 1941-
Singapore : Jiao yu chu ban she, 1980
Singapore : 教育出版社, 1980
 
 
San Francisco, Calif. : San Francisco State University Center for the Study of Modern Chinese Literature, c1984-
 
 
Columbus, OH : Foreign Language Publications, c1999-
 
 
Uniform title: Modern Chinese literature (Online)
San Francisco, Calif. : San Francisco State University Center for the Study of Modern Chinese Literature, ©1984-c1998
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Uniform title: Modern Chinese literature and culture (Online)
Columbus, OH : Foreign Language Publications, ©1999-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Kang zhan wen yi bao kan pian mu hui bian / Wang Daming, Wen Tianxing, Liao Quanjing bian
抗战文艺报刊篇目汇编 / 王大明, 文天行, 廖全京编
by Wang, Daming
王大明
Chengdu : Sichuan sheng she hui ke xue yuan chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984-1986
成都 : 四川省社会科学院出版社 : 四川省新华书店发行, 1984-1986
 
 
Xian dai wen xue / bian ji zhe Xian dai wen xue bian ji wei yuan hui
現代文學 / 編輯者現代文學編輯委員會
Uniform title: Xian dai wen xue (Taipei, Taiwan : 1977)
現代文學 (Taipei, Taiwan : 1977)
Taibei shi : Xian dai wen xue za zhi she, 1977-1984
臺北市 : 現代文學雜誌社, 1977-1984
 
 
Zhongshan da xue yu yan li shi xue yan jiu suo zhou kan
中山大學語言歷史學硏究所週刊
Taibei : Wen hai chu ban she, Minguo 56 [1967]
臺北 : 文海出版社, 民國56 [1967]
 
 
Wen tan = Literary world monthly
文壇 = Literary world monthly
Uniform title: Wen tan (Taipei, Taiwan)
文壇 (Taipei, Taiwan)
Taibei Shi : Wen tan she
臺北市 : 文壇社
 
 
Zhong wen xue xi
中文學習.
[Xianggang, Shi dai chu ban she]
[香港 : 時代出版社]
 
 
Wen yi li lun. J1
文艺理论. J1
Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she
北京 : 中国人民大学书报资料社
 
 
Xianggang da xue zhong wen xue hui hui kan / Xianggang da xue zhong wen xue hui
香港大學中文學會會刋 / 香港大學中文學會
[Xianggang : Xianggang da xue zhong wen xue hui]
[香港 : 香港大學中文學會]
 
 
Zuo pin
作品
[Guangzhou Shi : Guangdong ren min chu ban she]
[广州市 : 广东人民出版社]
 
 
Hunan wen xue
湖南文学
Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she
长沙市 : 湖南文艺出版社
 
 
Wen xue ji kan [microform] = Literature quarterly
文学季刊 [microform] = Literature
Leiden, The Netherlands : IDC
MicroformMicroform, JournalJournal [microform] =]
 
 
Guangzhou : "Dang dai wen tan bao" bian ji bu
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.