National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 255 Results for subject:"Chinese literature -- Qing dynasty, 1644-1912."
Sort by:
 
 
Wan Qing xi qu de bian ge / Yao Shuyi zhu
晚清戏曲的变革 / 么书仪著
by Yao, Shuyi
么书仪
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2006
北京市 : 人民文学出版社, 2006
 
 
Mo shi si zhong / Mo Yuchou, Mo Youzhi zhu ; Shen Yunlong zhu bian
莫氏四種 / 莫與儔, 莫友芝著 ; 沈雲龍主編
by Mo, Yuchou, 1763-1841
莫與儔, 1763-1841
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國58 i.e. 1969]
 
 
Yuhu ti jin ji / Yuan Chang bian lu
于湖題襟集 / 袁昶編錄
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Nantong Fan shi shi wen shi jia. 7, Fan Yu juan, Fan Mengxiong juan, Fan Zhao yu juan, Fan Chongjian juan, Fan Chixin juan, Fan Rusong juan / [zong ce hua Wang Yamin]
南通范氏詩文世家. 7, 范遇卷, 范夢熊卷, 范兆虞卷, 范崇簡卷, 范持信卷, 范如松卷 / [總策劃王亞民]
Shijiazhuang Shi : Hebei jiao yu chu ban she, 2004
石家莊市 : 河北教育出版社, 2004
 
 
Cheng shi lang yi ji : fu lu / Cheng Enze zhu
程侍郎遺集 : 附錄 / 程恩澤著
by Cheng, Enze
程恩澤
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 24 [1935]
上海 : 商務印書館, 民國24 [1935]
 
 
Shu yi shi za zhu / Zhang Wenhu zhuan
舒藝室雜著 / 張文虎撰
by Zhang, Wenhu, 1808-1885
張文虎, 1808-1885
[Taibei] : Da hua yin shu guan, Minguo 57 [1968]
[台北] : 大華印書館, 民國57 [1968]
 
 
Chong kan Chuanshan yi shu : 288 juan / [Liu Yusong ... [et al.] jiao kan]
重刊船山遺書 : 288卷 / [劉毓松 ... [et al.] 校刊]
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
[Nanjing] : Jinling jie shu, Qing Tongzhi 4 nian [1865]
[南京] : 金陵節署, 清同治4年[1865]
 
 
Jin Shengtan quan ji : 8 juan
金聖歎全集 : 8卷
by Jin Shengtan, 1608-1661
金聖歎, 1608-1661
Shanghai : Jin wen tang yin xing, [ca. 1900]
上海 : 錦文堂印行, [ca. 1900]
 
 
Zhong fu tang quan ji / Yao Ying zhu
中復堂全集 / 姚瑩著
by Yao, Ying, 1785-1853
姚瑩, 1785-1853
Taibei Xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Ming guo 63 [1974]
臺北縣永和媜 : 文海出版社, 民國63 [1974]
 
 
Fu chu zhai wen ji : [35 juan] / Weng Fanggang zhu
復初齋文集 : [35卷] / 翁方綱著
by Weng, Fanggang, 1733-1818
翁方綱, 1733-1818
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國58 i.e. 1969]
 
 
Wang Yangming xian sheng quan ji / Wang Shouren zhuan
王陽明先生全集 / 王守仁撰
Uniform title: Works
by Wang, Yangming, 1472-1529
王陽明, 1472-1529
Xiangtan : Wang Wende, Daoguang 6 [1826]
湘潭 : 王文德, 道光 6 [1826]
 
 
Xi ling wu bu yi yi zhu / Wu Yingfang, Ding Jing, Wei Zhixiu, Xi Gang, Jin Nong zhuan
西泠五布衣遗著 / 吴颖芳, 丁敬, 魏之琇, 奚冈, 金农撰
by Wu, Yingfang
吴颖芳
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 2015
杭州 : 浙江古籍出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Qingdaoren yi ji : [2 juan, yi gao, jun yi, fu lu] / Li Ruiqing zhu
清道人遺集 : [2卷, 佚稿, 攟遺, 附錄] / 李瑞清著
by Li, Ruiqing, 1867-1920
李瑞清, 1867-1920
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國58 i.e. 1969]
 
 
Muzhou cun gao : [8 juan] (fu: Tai yuan shu gao) / Ding Shouchang zhu
睦州存藁 : [8卷] (附 : 臺垣疏稿) / 丁壽昌著
Uniform title: Works. 1971
by Ding, Shouchang, 1818-1865
丁壽昌, 1818-1865
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國60 i.e. 1971]
 
 
Wan shan hua shi wen gao / Fang Lüjian zhu
萬善花室文稿 / 方履籛著
by Fang, Lüjian, 1790-1831
方履籛, 1790-1831
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Diao gu ji / Jiao Xun zhuan
雕菰集 / 焦循撰
by Jiao, Xun, 1763-1820
焦循, 1763-1820
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Du qi shan zhuang quan ji / Xie Zhangting zhuan ; Shen Yunlong zhu bian
賭棋山莊全集 / 謝章鋌撰 ; 沈雲龍主編
by Xie, Zhangting, 1820-1903
謝章鋌, 1820-1903
Taibei Xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 64 [1975]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國64 [1975]
 
 
Siming jiu zhi shi wen chao : bu fen juan / Xu, Shidong ji
四明舊志詩文鈔 : 不分卷 / 徐時棟輯
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974]
 
 
Cui Dongbi xian sheng yi shu / Cui Shu zhu ; Chen Lühe jiao kan ; Naka Michiyo chiao tien
崔東壁先生遺書 / 崔述著 ; 陳履和校刊 ; 那珂通世校點
by Cui, Shu, 1740-1816
崔述, 1740-1816
Tokyo : Shi xue hui chong kan : fa hsing so Meguro Shoten, Meiji 36-37 [1903-1904]
東京 : 史學會重刊 : 發行所目黑書店, 明治36-37 [1903-1904]
 
 
Qie zhu an wen ji / Wang Xixun zhu
且住庵文集 / 汪喜荀著
by Wang, Xisun, 1786-1847
汪喜荀, 1786-1847
Taibei Shi : Shi jie shu ju, Minguo 60 [1971]
臺北市 : 世界書局, 民國60 [1971]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.