National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 181 Results for subject:"Chinese literature -- Taiwan -- History and criticism."
Sort by:
 
 
Xian dai Taiwan wen xue shi / zhu bian Bai Shaofan ... [et al.]
现代台湾文学史 / 主编白少帆 ... [et al.]
Shenyang : Liaoning da xue chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳 : 辽宁大学出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1987
 
 
Dang dai Zhongguo xiao shuo lun ping / Gao Quanzhi zhu
當代中國小說論評 / 高全之著
by Gao, quanzhi
高全之
Taibei shi : You shi wen hua gong si, Minguo 65 [1976]-
臺北市 : 幼獅文化公司, 民國 65 [1976-
 
 
Taiwan wen xue shi / [Liu Denghan ... et al. zhu bian]
台湾文学史 / [刘登翰 ... et al.主编]
Fuzhou : Hai xia wen yi chu ban she, 1991-1993
福州 : 海峡文艺出版社, 1991-1993
 
 
Jin ri Taiwan wen tan / An Xingben, Wang Luyun bian
今日台湾文坛 / 安兴本, 王露云编
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she : Xin hua shu dian suo jing xiao, 1988
北京 : 社会科学文献出版社 : 新华书店所经销, 1988
 
 
Xiang tu wen xue tao lun ji / bian zhu Wei Tiancong
鄉土文學討論集 / 編著尉天聰
Taibei : cong jing xiao Yuan liu, Chang qiao lian he fa xing bu, Minguo 67 [1978]
臺北 : 總經銷遠流, 長橋聯合發行部, 民國67 [1978]
 
 
Bai nian Taiwan wen xue san dian tou shi / Zhu Shuangyi zhu
百年台灣文學散點透視 / 朱雙一著
by Zhu, Shuangyi
朱雙一
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2009
台北市 : 海峽學術出版社, 2009
 
 
Taiwan wen tan de "shi kuang zhuan bo" : yi wei da lu xue zhe yan zhong de Taiwan wen tan / Gu Yuanqing zhu
台灣文壇的「實況轉播」 : 一位大陸學者眼中的台灣文壇 / 古遠淸著
by Gu, Yuanqing
古遠清
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2013 , ©2013
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan wen xue de liang zhong jing shen/ Lin Zaijue zhu
臺灣文學的兩種精神 / 林載爵著
Tainan : Dainan sih li wen hua zhong xin, 1996
 
 
Ni tu de xiang wei / Peng Ruijin zhu
泥土的香味 / 彭瑞金著
by Peng, Ruijin, 1947-
彭瑞金, 1947-
Taibei shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1980
臺北市 : 東大圖書公司 : 總經銷三民書局, 1980
 
 
Taiwan wen xue ru men wen xuan / Hu Minxiang zhu bian
台灣文學入門文選 / 胡民祥主編
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 1989
台北市 : 前衛出版社, 1989
 
 
Taiwan wen xue yan jiu lun ji / Chen Mingtai zhu
臺灣文學硏究論集 / 陳明台著
by Chen, Mingtai, 1948-
陳明台, 1948-
Taibei shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 86 [1997]
台北市 : 文史哲出版社, 民國86 [1997]
 
 
Taiwan wen xue de bei qing / Ye Shitao
台灣文學的悲情 / 葉石濤
by Ye, Shitao, 1925-
葉石濤, 1925-
Gaoxiong shi : Pai se wen hua chu ban she ; Taibei shi : Zong jing xiao Liu tong shu bao xing xiao you xian gong si, Minguo 79 [1990]
高雄市 : 派色文化出版社 ; 台北市 : 總經销流通書報行銷有限公司, 民國79 [1990]
 
 
Taiwan wen xue feng mao / Li Ruiteng zhu
臺灣文學風貌 / 李瑞騰著
by Li, Ruiteng
李瑞騰
Taibei Shi : San min shu ju, Minguo 80 [1991]
臺北市 : 三民書局, 民國80 [1991]
 
 
Wen xue "Tai du" pi pan / gu wen Jin Jianfan ; zhu bian Zhao Xiaqiu ; fu zhu bian Shi Yining, Xie Xiang
文学"台独"批判 / 顾问金坚范 ; 主编赵遐秋 ; 副主编石一宁, 谢香
Beijing : Tai hai chu ban she, 2007
北京 : 台海出版社, 2007
 
 
Taiwan jin dai wen xue cong gao / Wang Yifu zhu
台湾近代文学丛稿 / 汪毅夫著
by Wang, Yifu
汪毅夫
Fuzhou : Hai xia wen yi chu ban she : Fujian sheng Xin hua shu dian jing xiao, 1990
福州 : 海峡文艺出版社 : 福建省新華書店经销, 1990
 
 
Shuang xiang zhi jian : Taiwan wai sheng xiao shuo jia de li san yu xu shi (yi jiu wu ling - yi jiu ba qi) / Hou Ruqi zhu
雙鄉之間 : 台灣外省小說家的離散與敘事(一九五O-一九八七) / 侯如綺著
by Hou, Ruqi
侯如綺
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2014
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Ying xiang zhong sheng : 80 nian dai Taiwan wen hua qing jing guan cha / Xing Yang zhu
迎向眾聲 : 80年代臺灣文化情境觀察 / 向陽著
by Xiang, Yang, 1955-
向陽, 1955-
Taibei Shi : San min shu ju, Minguo 82 [1993]
臺北市 : 三民書局, 民國82 [1993]
 
 
Zhong Zhaozheng kou shu li shi : "zhan hou Taiwan wen xue fa zhan shi" shi er jiang / zhu jiang ren Zhong Zhaozheng ; zong bian ji Peng Ruijin ; zhu bian Zhuang Huatang
鍾肇政口述歷史 : 「戰後台灣文學發展史」十二講 / 主講人鍾肇政 ; 總編輯彭瑞金 ; 主編莊華堂
by Zhong, Zhaozheng
鍾肇政
Taibei Shi : Tang shan chu ban she, 2008
台北市 : 唐山出版社, 2008
 
 
Zhan wang Taiwan wen xue / Ye Shitao zhu
展望臺灣文學 / 葉石濤著
by Ye, Shitao, 1925-
葉石濤, 1925-
Taibei shi : Jiu ge chu ban she, 1994
臺北市 : 九歌出版社, 1994
 
 
Taiwan wen xue shi lun ji / Peng Ruijing zhu
台灣文學史論集 / 彭瑞金著
by Peng, Ruijing
彭瑞金
Gaoxiong Shi : Chun hui chu ban she, 2006
高雄市 : 春暉出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.