National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 5798 Results for subject:"Chinese literature."
Sort by:
 
 
Qu hai zong mu ti yao : [46 juan / Huang Wenyang zhuan ; Dong Kang jiao ding]
曲海總目提要 : [46卷 / 黃文暘撰 ; 董康校訂]
by Huang, Wenyang, 1736-
黃文暘, 1736-
Taibei Shi : Xin xing shu ju, Minguo 74 [1985]
台北市 : 新興書局, 民國74 [1985]
 
 
Yan Jidao shi wen chao / Yan Fu zhu
嚴幾道詩文鈔 / 嚴復著
by Yan, Fu, 1853-1921
嚴復, 1853-1921
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國58 i.e. 1969]
 
 
Qu xue chu bu / Zhao Jianxin deng zhu
曲学初步 / 赵建新等著
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2007
北京 : 中國社会科学出版社, 2007
 
 
Hai pai wen xue / Yang Yang, Chen Shuping, Wang Pengfei zhu
海派文学 / 杨扬, 陈树萍, 王鹏飞著
by Yang, Yang, 1963-
杨扬, 1963-
Shanghai Shi : Wen hui chu ban she, 2008
上海市 : 文匯出版社, 2008
 
 
Wen ren Mao Zedong / Chen Jin zhu
文人毛泽东 / 陈晋著
by Chen, Jin, 1958-
陈晋, 1958-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2005
上海 : 上海人民出版社, 2005
 
 
Yuan Mei de wen xue pi ping / Wang Jiansheng zhuan
袁枚的文學批評 / 王建生撰
by Wang, Jiansheng
王建生
Zhongli Shi : Sheng huan tu shu gu fen you xian gong si, Minguo 90 [2001]
中壢市 : 聖環圖書股份有限公司, 民國 90 [2001]
 
 
Zai ju ren de guang huan xia : Mao Zedong he xin Zhongguo wen xue / Zhang Jiong
在巨人的光环下 : 毛泽东和新中国文学 / 张炯
by Zhang, Jiong, 1933-
张炯, 1933-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
北京 : 中国社会科学出版社 : 新华书店经销, 1994
 
 
Yangzhou ba guai quan shu / Cao Huimin, Chen Kang zhu bian
扬州八怪全书 / 曹惠民, 陈伉主编
Beijing Shi : Zhongguo yan shi chu ban she, 2007
北京市 : 中国言实出版社, 2007
 
 
Guangdong qing nian [electronic resource]
广东青年 [electronic resource]
Uniform title: Guangdong qing nian (Online)
广东青年(Online)
Guangzhou : Gong qing tuan Guangdong Sheng wei, 1975-1980
广州 : 共青团广东省委, 1975-1980
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Jiangxi qun zhong wen yi [electronic resource]
江西群众文艺 [electronic resource]
Uniform title: Jiangxi qun zhong wen yi (Online)
江西群众文艺(Online)
Nanchang : Jiangxi Sheng qun zhong yi shu guan, 1981-1983
南昌 : 江西省群众艺术馆, 1981-1983
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Bao ta shan xia jiao xiang yue : 20 shi ji 40 nian dai qian hou Yan'an de wen hua zu zhi yu wen xue she tuan / Wu Min zhu
宝塔山下交响乐 : 20世纪40年代前后延安的文化组织与文学社团 / 吴敏著
by Wu, Min
吴敏
Wuhan : Wuhan chu ban she, 2011
武汉 : 武汉出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Hai shang si chou zhi lu yu shi qi shi ji Taicang wen tan / Zhu Lixia zhu
海上丝绸之路与十七世纪太仓文坛 / 朱丽霞著
by Zhu, Lixia, 1966-
朱丽霞, 1966-
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 2016
上海 : 上海三联书店, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Ming dai Huizhou wen xue yan jiu / Han Jiegen zhu
明代徽州文学研究 / 韩结根著
by Han, Jiegen
韩结根
Shanghai shi : Fu dan da xue chu ban she, 2006
上海市 : 復旦大學出版社, 2006
 
 
Yuan qu san bai shou / Li Miao yi ping
元曲三百首 / 李淼译评
Changchun : Jilin wen shi chu ban she, 2009
长春 : 吉林文史出版社, 2009
 
 
Yuan ren xiao ling ji / Chen Naiqian ji
元人小令集 / 陳乃乾輯
by Chen, Naiqian
陳乃乾
Shanghai : Gu dian wen xue chu ban she, 1958
上海 : 古典文学出版社, 1958
 
 
Yuan dai Jinhua xue shu / Sun Kekuan zhu
元代金華學述 / 孫克寬著
by Sun, Kekuan, 1905-
孫克寬
Taizhong Shi : Si li Dong hai da xue : Jing shou zhe Zhong yang shu ju, Minguo 64 [1975]
臺中市 : 私立東海大學 : 經售者 中央書局, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Yuan qu jia kao lüe / Sun Kaidi
元曲家考略 / 孫楷第
by Sun, Kaidi, 1902-
孫楷第, 1902-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1981
上海 : 上海古籍出版社, 1981
 
 
Guilin kang zhan wen yi lun / Li Jianping zhu
桂林抗戰文藝論 / 李建平著
by Li, Jianping, 1952-
李建平, 1952-
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2013 , ©2013
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Wan Qing xi qu de bian ge / Yao Shuyi zhu
晚清戏曲的变革 / 么书仪著
by Yao, Shuyi
么书仪
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2006
北京市 : 人民文学出版社, 2006
 
 
Henan min su yu di fang qu yi = Henan minsu yu difang quyi / Gao Zimei zhu
河南民俗与地方曲艺 = Henan minsu yu difang quyi / 高梓梅著
by Gao, Zimei
高梓梅
Zhengzhou Shi : Zhengzhou da xue chu ban she, 2007
郑州市 : 郑州大学出版社, 2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.