National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 44 Results for subject:"Chinese newspapers -- History."
Sort by:

Need help? Learn more about finding and using newspapers at the Library.

 
 
Hua qiao bao ye shi / Feng Aiqun bian zhu
華僑報業史/ 馮愛群編著
by Feng, Aiqun
馮愛群
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 56 [1967]
台北市: 台灣學生書局, 民國56 [1967]
 
 
Zhongguo jin dai bao kan fa zhan gai kuang / Yang Guanghui ... [et al.] bian
中国近代报刊发展概况 / 杨光辉 ... [et al.] 编
Beijing : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 新华出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhongguo jin dai zhi bao ye / Zhao Junhao zhu
中國近代之報業/ 趙君豪著
by Zhao, Junhao
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1983]
[台北縣永和市]: 文海出版社, [1983]
 
 
Zhongguo bao zhi (1800-1912) [electronic resource] / Bai Ruihua zhu; Wang Hai yi
中国报纸(1800-1912) [electronic resource] / 白瑞华著;王海译
by Bai, Ruihua
白瑞华
Guangzhou : Jinan da xue chu ban she, 2010
广州 : 暨南大学出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Bao hai jiu wen / Xu Zhucheng zhu
报海旧闻 / 徐鋳成著
by Xu, Zhucheng, 1907-1991
徐铸成, 1907-1991
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1981
上海 : 上海人民出版社, 1981
 
 
Zhongguo gu dai bao zhi tan yuan / Huang Zhuoming zhu
中国古代报纸探源 / 黄卓明著
by Huang, Zhuoming
黄卓明
Beijing : Ren min ri bao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 人民日报出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Zhongguo bao zhi wen ti fa zhan gai yao / Li Liangrong
中国报纸文体发展概要 / 李良荣
by Li, Liangrong
李良荣
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng Xin hua shu dian fa xing, 1985
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1985
 
 
Zhongguo jin dai bao ye fa zhan shi (1815-1874) / Zhuo Nansheng zhu
中国近代报业发展史(1815-1874) / 卓南生著
by Zhuo, Nansheng
卓南生
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015
北京 : 中国社会科学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo bao xue shi / Ge gongzhen zhu
中國報學史 / 戈公振著
by Ge, Gongzhen, 1890-1935
戈公振, 1890-1935
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 17 [1928]
上海 : 商務印書館, 民國17 [1928]
 
 
Zhongguo jin dai bao kan shi / Fang Hanqi bian zhu
中国近代报刊史 / 方汉奇编著
by Fang, Hanqi
方汉奇
Taiyuan : Shanxi jiao yu chu ban she, 1981
太原 : 山西教育出版社, 1981
 
 
Qing dai bao ren yan jiu = The study on the journalists during Qing dynasty / Cheng Lihong zhu
清代报人研究 = The study on the journalists during Qing dynasty / 程丽红著
by Cheng, Lihong, 1967-
程丽红, 1967-
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2008
北京市 : 社会科学文献出版社, 2008
 
 
Zhongguo bao xue shi / Ge gongzhen zhu
中國報學史 / 戈公振著
by Ge, Gongzhen, 1890-1935
戈公振, 1890-1935
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 20 [1931]
上海 : 商務印書館, 民國20 [1931]
 
 
Feng chui jia suo : Zhongguo xin en shi zhu ming bao an / Li Wenxuan zhu
风吹枷锁 : 中囯新闻史著名报案 / 李文絢著
by Li, Wenxuan
李文絢
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1999
福州 : 福建人民出版社, 1999
 
 
"Shu bao" yan jiu : dui jin dai guo ren de yi pi zi ban bao kan de ge an yan jiu / Li Lei zhu
"述报" 硏究 : 对近代国人第一批自办报刊的个案硏究 / 李磊著
by Li, Lei
李磊
Lanzhou : Lanzhou da xue chu ban she, 2002
兰州 : 兰州大学出版社, 2002
 
 
Zhongguo zao qi bai hua bao hui bian / [chu ban zhe quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin ; ze ren bian ji Jiang Yasha]
中国早期白话报汇编 / [出版者全国图书馆文献缩微复制中心 ; 责任编辑姜亚沙]
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2008
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心, 2008
 
 
Zhongguo gu dai bao kan fa zhan shi / Ni Yannian zhu
中囯古代报刊发展史 / 倪延年著
by Ni, Yannian, 1953-
倪延年, 1953-
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she, 2001
南京 : 东南大学出版社, 2001
 
 
Zhongguo jin dai bao ye fa zhan shi, 1815-1874 (zeng ding ban) / Zhuo Nansheng zhu
中国近代报业发展史, 1815-1874 (增订版) / 卓南生著
by Zhuo, Nansheng
卓南生
Beijing : She hui ke xue chu ban she, 2002
北京 : 社会科学出版社, 2002
 
 
Chu qi zhi sheng : jiu Zhongguo de min jian bao ye jing ying / Chen Tongxu zhu
出奇制胜 : 旧中国的民间报业经营 / 陈彤旭著
by Chen, Tongxu
陈彤旭
Fuzhou : Fujian ren min zhu ban she, 1999
福州 : 福建人民出版社, 1999
 
 
Zhongguo jin dai bao ye fa zhan shi, 1815-1874 / Zhuo Nansheng zhu
中國近代報業發展史, 1815-1874 / 卓南生著
by Zhuo, Nansheng
卓南生
Taibei Shi : Zheng zhong shu ju, 1998
台北市 : 正中書局, 1998
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.