National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 625 Results for subject:"Chinese periodicals."
Sort by:
 
 
Liu he cong tan : fu jie ti, suo yin / Shen Guowei bian zhu
六合丛谈 : 附解题·索引 / 沈国威编著
by Shen, Guowei, 1954-
沈国威, 1954-
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2006
上海 : 上海辞书出版社, 2006
 
 
2005 feng ge Taiwan zhu yao za zhi jian jie = Style Formosa : an array of Taiwan's magazines / Taibei Shi za zhi shang ye tong ye gong hui bian yin
2005 風格 臺灣主要雜誌簡介 = Style Formosa : an array of Taiwan's magazines / 臺北市雜誌商業同業公會編印
Taibei : Taibei Shi za zhi shang ye tong ye gong hui , [2005]
北 : 臺北市雜誌商業同業公會, [2005]
 
 
Nan yang yan jiu Zhong wen qi kan zi liao suo yin = Index to Chinese periodical literature on Southeast Asia 1905-1966
南洋硏究中文期刊資料索引 = Index to Chinese periodical literature on Southeast Asia 1905-1966
Singapore : Nan yang da xue Nan yang yan jiu suo bian yin, 1968
Singapore : 南洋大學南洋硏究所編印, 1968
 
 
Zhongguo ren min jun dui bao kan shi / Zhongguo ren min da xue xin wen xi, Huang He, Zhang Zhihua bian zhu
中国人民军队报刊史/ 中国人民大学新闻系, 黄河, 张之华编著
[Peking] : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 解放军出版社: 新华書店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhi yin = Bosom friend
知音 = Bosom friend
Wuhan Shi : "Zhi yin" za zhi she
武汉市 : 《知音》杂志社
 
 
Xin shi dai / Xin shi dai shuang yue kan bian ji bu
新時代 / 新時代雙月刊編輯部
Singapore : Xinjiapo gong yi xue yuan zhong wen xie hui, 1970-
Singapore : 新加坡工藝學院中文協會, 1970-
JournalJournal [text, volume]
 
 
Jing zhao tong su zhou kan
京兆通俗週刊
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心, 2006
 
 
Hongkong : American Consulate General ; [Springfield, Va.] : Distributed by National Technical Information Service, U.S. Dept. of Commerce
 
 
Minguo zhen xi qi kan. Zhi shi / Ze ren bian ji Chen Zhanqi
民国珍稀期刊. 知识 / 责任编辑陈湛绮
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心, 2006
 
 
Duo wei yue kan = Chinese news monthly
多維月刊 = Chinese news monthly
Xianggang : Duo wei mei ti, 2007-2010
香港 : 多維媒體, 2007-2010
 
 
Qiao yuan [electronic resource]
侨园 [electronic resource]
Uniform title: Qiao yuan (Online)
侨园(Online)
Shenyang : Liaoning Sheng wai shi qiao wu ban gong shi, 1991-
沈阳 : 辽宁省外事侨务办公室, 1991-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Jiang hai qiao sheng [electronic resource]
江海侨声 [electronic resource]
Uniform title: Jiang hai qiao sheng (Online)
江海侨声(Online)
Nanjing : Jiangsu Sheng zheng fu qiao ban, 1988-2000
南京 : 江苏省政府侨办, 1988-2000
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Taipei, Formosa, [19-?]
 
 
Yang ming = Brightness
陽明 = Brightness
Yangmingshan, Taiwan : Yang ming za zhi she, Minguo 54-
陽明山, 台灣 : 陽明雜誌社, 民國54-
 
 
Tai ping za zhi : (di 1 juan di 1-2 hao Minguo 18 [1929] nian 10-11 yue)
太平雜誌 : (第1卷第1-2號民國18 [1929]年10-11月)
Taibei : Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui, Minguo 65 [1976]
台北 : 中國國民黨中央委員會黨史委員會, 民國65 [1976]
 
 
Zi you tan = Rambler
自由談 = Rambler
Uniform title: Zi you tan (Taipei, Taiwan)
自由談 (Taipei, Taiwan)
Taibei : Zi you tan za zhi she
台北 : 自由談雜誌社
 
 
Dong xiang
動向
Jiulong : Dong xiang chu ban she, 1978-2017
九龍 : 動向出版社, 1978-2017
 
 
Jiang yi
講義
Taibei Shi : Jiang yi tang gu fen you xian gong si
台北市 : 講義堂股份有限公司
 
 
Shi jie zhi chuang
世界之窗
Shanghai : Yi wen chu ban she, 1979-
上海 : 译文出版社, 1979-
 
 
Zong he yue kan
綜合月刊
Taibei : Zong he yue kan she, 1968-
臺北 : 綜合月刊社, 1968-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.