National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 19 of 19 Results for subject:"Chinese poetry -- Dictionaries."
Sort by:
 
 
Cai tu gu shi ci dian = Caitu gushihcidian / bian wen Zhu Qingping ; cha tu Zhang Shiming ... [et al.]
彩图古诗辞典 = Caitu kushihcidian / [编文朱庆坪 ; 插图张世明 ... et al.]
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1989
上海 : 上海辞书出版社, 1989
 
 
Zhongguo gu dai shi ge ci dian / gu wen Gong Mu ; zhu bian Yu Zhaogang, Zhang Liandi, luan Changda ; bian zhe Wu Fan ... [et al.]
中国古代诗歌辞典 / 顾问公木 ; 主编喻朝刚, 张连第, 栾昌大 ; 编者吴帆 ... [et al.]
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1989
 
 
Zhongguo shi ge da ci dian / zhu bian Hou Jian ; fu zhu bian Yu Changjiang
中国诗歌大辞典 / 主编侯健 ; 副主编俞长江
Beijing : Zuo jia chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1990
北京 : 作家出版社 : 经销新华书店北京发行所, 1990
 
 
Shi ci qu yu ci hui shi / Zhang Xiang zhu
詩詞曲語辭匯釋 / 張相著
by Zhang, Xiang, 1877-1945
張相, 1877-1945
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1979
 
 
Ci lü ci dian / zhu bian zhuan Pan Shen ; fu zhu bian zhuan Hu Yi'an ... [et al.]
词律辞典 / 主编撰潘慎 ; 副主编撰胡懿安 ... [et al.]
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新華書店经销, 1991
 
 
Ci fu da ci dian / Huo Songlin zhu bian ; Xu Zongwen fu zhu bian
辞赋大辞典 / 霍松林主编 ;徐宗文副主编
[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1996
[南京市] : 江苏古籍出版社: 江苏省新华书店发行, 1996
 
 
Ci xue ci dian / zhu bian Chen Guoqing ; fu zhu bian Chen Lihao ; bian zhuan ren Wang Wu ... [et al.]
词学词典 / 主编陈果青 ; 副主编陈立浩 ; 编撰人王武 ... [et al.]
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she : Guizhou sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
贵阳市 : 贵州人民出版社 : 贵州省新華書店发行, 1990
 
 
Jue miao hao lian shang xi ci dian / Su Yuanlei zhu bian
绝妙好联赏析辞典 / 苏渊雷主编
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1994
上海 : 上海辞书出版社, 1994
 
 
Jiu shi jia ju ci dian / Wang Yunsun bian
旧诗佳句辞典 / 王芸孙编
by Wang, Yunsun
王芸孙
Changsha shi : Yue lu shu she : Hunan sheng Xin hua shu dian jing xiao, 1988
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新华书店经销, 1988
 
 
Shi ge ci dian / Chen Shaowei ; Hua cheng chu ban she shi ge bian ji shi shen ding
诗歌辞典 / 陈绍伟 ; 花城出版社诗歌编辑室审定
by Chen, Shaowei
陈绍伟
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
广州市 : 花城出版社 : 广东省新華書店发行, 1986
 
 
Zhongguo gu dai shi ci dian gu ci dian / Chen Zhi zhu bian
中国古代诗词典故辞典 / 陈致主编
Beijing : Beijing Yanshan chu ban she, 1991
北京 : 北京燕山出版社, 1991
 
 
Zhongguo gu dai shi ci qu ci dian / Hua dong shi fan da xue Zhong wen xi Zhongguo gu dai wen xue yan jiu shi bian
中国古代诗词曲词典 / 华东师范大学中文系中国古代文学研究室编
Nanchang Shi : Jiangxi jiao yu chu ban she : Jiangxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
南昌市 : 江西教育出版社 : 江西省新华书店发行, 1987
 
 
Zhongguo shi ci ming ju xi shang da ci dian / Yin Xueman, Huang Jinhong jiao ding ; Zhou Jin zhuan zhu
中國詩詞名句析賞大辭典 / 尹雪曼, 黃錦鋐校訂 ; 周錦撰著
by Zhou, Jin, 1927-
周錦, 1927-
Taibei Shi : Jin lin wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 73 [1984]
臺北市 : 金林文化事業有限公司, 民國73 [1984]
 
 
Shi ci qu ci yu za shi / Lin Shaode [i.e. Zhaode]
诗词曲词语杂释 / 林绍德 [i.e. 昭德]
by Lin, Zhaode
林昭德
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1986
 
 
Li dai shi ci ming ju ci dian / Lü Ziyang bian zhu
历代诗词名句辞典 / 吕自扬编著
by Lü, Ziyang
吕自扬
[Peking] : Zuo jia chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 作家出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Tang Song ci dian gu da ci dian / zhu bian Ge Chengmin ... [et al.] ; fu zhu bian Zhang Yushun ... [et al.]
唐宋詞典故大辞典 / 主编葛成民 ... [et al.] ; 副主编张玉顺 ... [et al.]
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Fa xing Guangxi xin hua shu dian, 1994
南宁市: 广西人民出版社: 发行广西新华书店, 1994
 
 
Quan Song ci dian gu ci dian = Quansongci diangu cidian / Fan Zhilin zhu bian ; Liu Yangzhong, Xu Yan fu zhu bian
全宋词典故辞典 = QuanSongci diangu cidian / 范之麟主编 ; 刘扬忠, 徐燕副主编
Wuhan shi : Hubei ci shu chu ban she, 1996
武汉市 : 湖北辞书出版社, 1996
 
 
Tang Song ci bai ke da ci dian = Tang Song ci baike dacidian / zhu bian Wang Hong
唐宋词百科大辞典 = Tang Song ci baike dacidian / 主编王洪
Beijing : Xue yuan chu ban she : Jing xiao xin hua shu dian, 1990
北京 : 学苑出版社 : 经销新华书店, 1990
 
 
Tang shi Song ci fen lei miao xie ci dian / Guan Ying ... [et al.] zhu bian
唐诗宋词分类描写辞典 / 关滢 ... [et al.] 主编
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.