National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 24 Results for subject:"Chinese poetry -- History and criticism -- Theory, etc."
Sort by:
 
 
Zhong Rong, Sikong shi pin
鍾嶸司空詩品
Uniform title: Shi pin
詩品
by Zhong, Rong, active 502-519
鍾嶸, active 502-519
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 25 [1936]
上海 : 中華書局, 民國25 [1936]
 
 
Shi er xiang / Liushahe
十二象/ 流沙河
by Liushahe
流沙河
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1987
北京: 生活・讀書・新知三联书店: 新华书店发行, 1987
 
 
Wo de shi guo / Luo Men zhu
我的詩國 / 羅門著
by Luo, Men, 1929-
羅門, 1929-
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, 2010
臺北市 : 文史哲出版社, 2010
 
 
Xiao shi fan ting zhu lu / Weng Fanggang zhuan. Ran deng ji wen : fu lü shi ding ti / Wang Shizhen shou ; He Shiqi shu
小石帆亭著錄/ 翁方綱撰.然鐙記聞:附律詩定體/王士禎授;何世璂述
by Weng, Fanggang, 1733-1818
翁方綱, 1733-1818
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Tan long lu ; Sheng tiao pu / Zhao Zhixin zhuan. Sheng tiao pu shi yi / Zhai Hui zuan
談龍錄;聲調譜/趙執信撰.聲調譜拾遺/翟翬纂
by Zhao, Zhixin, 1662-1744
趙執信, 1662-1744
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Sikong Tu Shi pin jie shuo / Zu Baoquan
司空图诗品解说 / 祖保泉
by Zu, Baoquan
祖保泉
Hefei : Anhui ren min chu ban she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
合肥 : 安徽人民出版社 : 安徽省新華書店发行, 1980
BookBook, OnlineOnline [text, volume]
 
 
Ye Xie he yuan shi / Jiang Fan
叶燮和原诗 / 蒋凡
by Jiang, Fan
蒋凡
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Shi yuan, shi mei, shi fa tan you : "Yuan shi" ping shi / Lü Zhimin
诗源・诗美・诗法探幽 : 《原诗》评释 / 呂智敏
by Lü, Zhimin
呂智敏
Beijing : Shu wu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990
北京 : 书目文献出版社 : 新华书店经销, 1990
 
 
Xu Shi pin zhu ping / Yuan Mei zhu ; Wang Yingzhi zhu ping
续诗品注评 / 袁枚著 ; 王英志注评
by Wang, Yingzhi
王英志
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
杭州 : 浙江古籍出版社 : 浙江省新华书店发行, 1989
 
 
Shi chuang zuo xin li xue : Sikong Tu "Shi pin" yi jie / Chang Guangyuan zhu
诗创作心理学: 司空图《诗品》臆解/ 畅广元著
by Chang, Guangyuan
畅广元
Xi'an shi : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 1988
西安市: 陕西师范大学出版社, 1988
 
 
Shi mei xue / Li Yuanluo zhu
詩美學 / 李元洛著
by Li, Yuanluo, 1937-
李元洛, 1937-
Taibei : Dong da tu shu gong si, Minguo 79 [1990]
臺北 : 東大圖書公司, 民國79 [1990]
 
 
Song dai seng ren shi hua yan jiu : shi xue, chan xue, dang zheng jiao zhi de wen xue an li = Studies on poetic remarks of buddhist monks in Song dynasty : literary examples of...
宋代僧人诗话研究 : 诗学, 禅学, 党争交织的文学案例 = Studies on poetic remarks of buddhist monks in Song dynasty : literary examples of poetry mingled with zen and faction / 周萌著
by Zhou, Meng
周萌
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2017
北京 : 北京大学出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Wang Fuzhi shi xue li lun chong gou : si wen / you ming / tian ren zhi ji de ru men shi jiao guan / Zeng Shouren
王夫之詩學理論重構 : 思文 / 幽明 / 天人之際的儒門詩教觀 / 曾守仁
by Zeng, Shouren
曾守仁
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2011
臺北市 : 國立臺灣大學出版中心, 2011
 
 
Er shi si shi pin tan wei / Qiao Li
二十四诗品探微 / 乔力
by Qiao, Li
乔力
Jinan : Qi Lu shu she, 1983
济南 : 齐鲁书社, 1983
 
 
Li Mengyang de shi xue yu he tong wen hua si xiang / Hou Yawen zhu
李夢陽的詩學與和同文化思想 / 侯雅文著
by Hou, Yawen
侯雅文
Taibei Shi : Da an chu ban she, 2009
台北市 : 大安出版社, 2009
 
 
Zhong xi shi xue de dui hua : Bei Mei Hua yi xue zhe Zhongguo gu dian shi yan jiu / zuo zhe Wang Wanxiang
中西詩學的對話 : 北美華裔學者中國古典詩研究 / 作者王萬象
by Wang, Wanxiang
王萬象
Taibei Shi : Li ren shu ju, 2009
臺北市 : 里仁書局, 2009
 
 
Zeng guang Shi yun quan bi : Chang huai shu wu jiao ben / [Xiyinzhuren bian?]
增廣詩韵全璧: 暢懷書屋校本 / [惜陰主人編?]
Shanghai : Jin zhang tu shu ju, [1891?]
上海 : 錦章圖書局, [1891?]
 
 
Jiang Baishi de shi yu shi lun / Zhang Yueyun zhuan
姜白石的詩與詩論 / 張月雲撰
by Zhang, Yueyun
張月雲
[Taibei? : s.n.], Minguo 67 [1978]
[臺北? : s.n.], 民國67 [1978]
 
 
Shi pin jin xi / Luo Zhongding, Wu Zonghai, Cai Naizhong bian zhu
诗品今析 / 罗仲鼎, 吴宗海, 蔡乃中编著
by Luo, Zhongding
罗仲鼎
[Nanjing Shi] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[南京市] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店发行, 1983
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.