National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 285 Results for subject:"Chinese poetry -- Song dynasty, 960-1279."
Sort by:
 
 
Nan Song ming jia ci jiang lu / Ye Jiaying zhu
南宋名家詞讲录 / 叶嘉莹著
by Yeh, Chia-ying
叶嘉瑩
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2005
天津市 : 天津古籍出版社, 2005
 
 
Song shi chao bu : bu fen juan / Guan Tingfen bu ; Jiang Guangxu bian ji
宋詩鈔補 : 不分卷 / 管庭芬補 ; 蔣光煦編輯
by Guan, Tingfen, 1797-1880
管庭芬, 1797-1880
Shanghai : Han fen lou, Minguo 4 [1915]
上海 : 涵芬樓, 民國4 [1915]
 
 
Song shi chao / (Qing) Lü Liuliang, Wu Zhizhen, Wu Zimu xuan bian ; Li Xuan'gong jiao bu
宋詩鈔 / (淸) 呂留良, 吳之振, 吳自牧選編 ; 李宣龔校補
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1935
上海 : 商務印書館, 1935
 
 
Song shi xuan / Dai Junren bian
宋詩選 / 戴君仁編
by Dai, Junren, 1901-
戴君仁, 1901-
Taibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 43 [1954]
臺北 : 中華文化出版事業委員會, 民國43 [1954]
 
 
Quan Song shi / Beijing da xue gu wen xian yan jiu suo bian ; Fu Xuancong ... [et al.] zhu bian
全宋詩 / 北京大學古文獻硏究所編 ; 傅璇琮 ... [et al.] 主編
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991-1998
北京 : 北京大學出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1991-1998
 
 
Song shi jing hua / zong zhu bian Mu Zhai ; zhu bian Tao Wenpeng
宋诗精华 / 总主编木斋 ; 主编陶文鹏
Guilin shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 1996
桂林市 : 广西师范大学出版社, 1996
 
 
Sheng yu : [2 juan] / Ai Xingfu zhuan
剩語 : [2卷] / 艾性夫撰
by Ai, Xingfu, 13th century
艾性夫, 13th century
[Taibei Shi : Si ku shan ben cong shu guan, Minguo 48 [1959]]
[[臺北市 : 四庫善本叢書館, 民國48 [1959]]
 
 
Song shi bie cai ji / [Zhang Jingxing, Yao Peiqian, Wang Yongqi xuan bian]
宋詩别裁集 / [張景星, 姚培謙, 王永祺選編]
Uniform title: Song shi bai yi chao
宋詩百一鈔
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1975
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1975
 
 
Shi jia ding luan : [2 juan]
詩家鼎臠 : [2卷]
[Taibei : Si ku shan ben cong shu guan, 1959]
[臺北 : 四庫善本叢書館, 1959]
 
 
Yan Shu, Yan Jidao ci xuan / Liu Yisheng zhu bian ; Chen Yongzheng xuan zhu
晏殊, 晏幾道詞選 / 劉逸生主編 ; 陳永正選注
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1984
香港 : 生活・讀書・新知三聯書店, 1984
 
 
Qian dao gao / Zhao Fan zhuan. Longzhou ji / Liu Guo zhuan. Yi'anjushi ji / Liu Yingshi zhuan
乾道稿 / 趙蕃撰. 龍洲集 / 劉過撰.頤庵居士集 / 劉應時撰
by Zhao, Fan, 1143-1229
趙蕃, 1143-1229
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Xi Kun chou chang ji / Yang Yi bian ; Zhou Zhen, Wang Tuwei zhu
西崑酬唱集 / 楊億編 ; 周楨, 王圖煒注
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1985
 
 
Song Lu You zi shu shi [microform]
宋陸游自書詩 [microform]
by Lu, You, 1125-1210
陸游, 1125-1210
Peking : Wen wu chu ban she, 1962
Peking : 文物出版社, 1962
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Sōshi seizetsu / So Rokuho genpon ; Jōtei sen
宋詩清絶 / 曹六[ho]原本 ; 如亭選
by Cao, Liu-pu
曹, 六[pu]
Edo : Yamashiroya Sahee : Gyokusandō, Bunka 10 [1813]
江戸 : 山城屋佐兵衛 : 玉山堂, 文化10 [1813]
 
 
Xi Kun chou chang ji : er juan / [Yang Yi]
西崑詶唱集 : 二卷 / [楊億]
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Song shi chao. Song shi chao bu : fu suo yin / Wu Zhizhen deng ji
宋詩鈔. 宋詩鈔補 : 附索引/ 吴之振等輯
Uniform title: Song shi chao
宋詩鈔
Shanghai shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Shanghai fen dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988
上海市 : 生活・读书・新知三联书店上海分店 : 新华书店上海发行所发行, 1988
 
 
Song shi xuan shi / Bian yi zhe ren ai bian ji bu
宋詩選釋 / 編譯者仁愛編輯部
Taibei : Jian guang chu ban she, : Ren ai shu dian fa xing, Minguo 63 [1974]
臺北 : 劍光出版社, : 仁愛書店發行, 民國63[1974]
 
 
Baishidaoren shi ji : ji wai shi fu lu ; fu lu bu yi / Jiang Kui zhuan. Nanhu ji : fu lu / Zhang Zi zhuan
白石道人詩集 : 集外詩附錄 ; 附錄補遺 / 姜蘷撰.南湖集 : 附錄 / 張鎡撰
by Jiang, Kui, approximately 1155-approximately 1235
姜蘷, approximately 1155-approximately 1235
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Song shi chao / Wu Zhizhen, Lü Liuliang, Wu Zimu xuan ; Guan Tingfen, Jiang Guangxu bu
宋诗鈔 / 吴之振, 吕留良, 吴自牧選 ; 管庭芬, 蔣光煦補
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1986
 
 
Jue miao hao ci : [7 juan] / Zhou Mi ji
絶妙好詞 : [7卷] / 周密輯
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 64 [1975]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國64 [1975]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.