National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 143 Results for subject:"Chinese poetry -- Translations into English."
Sort by:
 
 
Quan xin Ying yi Tang Song shi ci xuan / He Zhongjian yi = Chinese poetry of Tang and Song dynasties : a new translation / translated by C. K. Ho
全新英譯唐宋詩詞選 / 何中堅譯 = Chinese poetry of Tang and Song dynasties : a new translation / translated by C. K. Ho
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2012
臺北市 : 臺灣商務印書館股份有限公司, 2012
 
 
 
by Li, Chi
Peking : Foreign Language Press, 1957
 
 
Zhonghua jun ci yi ling yi shou / Chu Dagao yi = 101 Chinese lyrics / compiled and translated by Chu Dagao
中華雋詞一〇一首 / 初大告譯 = 101 Chinese lyrics / compiled and translated by Chu Dagao
Beijing : Xin shi jie chu ban she : Zhongguo guo ji tu shu mao yi zong gong si fa xing, 1987
北京 : 新世界出版社 : 中国国际图书貿易总公司发行, 1987
 
 
Tu zi zai wu hou meng jian Ailisi / Fan Xing = Lost in the afternoon / Iris Fan
兔子在午後夢見愛麗絲 / 樊星 = Lost in the afternoon / Iris Fan
Macao : Association of Stories in Macao, 2009
 
 
Uniform title: Shi jing. English & Chinese
詩經. English & Chinese
Shanghai : Chinese Book Company, 1931
 
 
by Waley, Arthur
[New Brunswick, N.J., Rutgers University Library, 1965]
 
 
Xin bian qian jia shi / Yuan Xingpei bian ; Xu Yuanchong Ying yi ; Xu Fang, Han Shan jin yi = Gems of classical Chinese poetry / compiler by Yuan Xingpei ; translated into...
新编千家诗 / 袁行霈编 ; 许渊冲英译 ; 徐放, 韩珊今译 = Gems of classical Chinese poetry / compiler by Yuan Xingpei ; translated into English by Xu Yuan Zhong ; translated into modern Chinese by Xu Fang, Han Shan
Uniform title: Qian jia shi. English & Chinese. Selections
千家诗. English & Chinese. Selections
Beijing : Zhonghua shu ju, 2006
北京 : 中华书局, 2006
 
 
Qian xing : Song Zijiang shi ji = Storlling : poems by Song Zijiang / [zhuo zhe Song Zijiang ; zhu bian Ke Yuanwen]
千行 : 宋子江詩集 = Storlling : poems by Song Zijiang / [作者宋子江 ; 主編客遠文]
Uniform title: Poems. English & Chinese. Selections
by Song, Zijiang
宋子江
Macau : Association of Stories in Macao, c2010
 
 
Uniform title: Chung shih hsu chi. English & Chinese
[San Francisco] : Chinese Materials Center, 1981
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.