National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 42 Results for subject:"Chinese poetry -- Women authors."
Sort by:
 
 
Zhongguo li dai cai yuan shi xuan / Mao Wenfang bian ding ; Zhang Yanjing ... [et al.] zhu shi
中國歷代才媛詩選 / 毛文芳編訂 ; 張晏菁 ... [et al.] 註釋
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, 2011
臺北市 : 臺灣學生書局, 2011
 
 
Gu dai fu nü shi yi bai shou / Su Zhecong xuan zhu
古代妇女诗一百首 / 苏者聪选注
by Su, Zhecong
苏者聪
Changsha Shi : Yue lu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1984
 
 
Ming yuan shi xuan cui lou ji / Liu Yunfen zhuan
名媛詩選翠樓集 / 劉雲份撰
Shanghai : Shanghai za zhi gong si, Minguo 25 [1936]
上海 : 上海雜誌公司, 民國25 [1936]
 
 
Nü shi ren shi xuan / Huang Hanqing, Zhou Zuoqiu, He Bangtai ping zhu
女诗人诗选 / 黄汉清, 周作秋, 何邦泰评注
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1986
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1986
 
 
Li dai nü zi ci xuan / Su Zhecong xuan zhu
历代女子词选 / 苏者聪选注
Chengdu : Ba Shu shu she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
成都 : 巴蜀书社 : 四川省新华书店经销, 1988
 
 
Zhongguo li dai cai nü shi ge jian shang ci dian / Zheng Guangyi zhu bian
中国历代才女诗歌鉴赏辞典 / 郑光仪主编
Beijing : Zhongguo gong ren chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 中国工人出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Zhongguo li dai nü zi shi xuan / Ge Xiaoyin xuan zhu
中国历代女子诗选 / 葛晓音选注
by Ge, Xiaoyin
葛晓音
Beijing shi : Beijing da xue chu ban she, 1995
北京市 : 北京大学出版社, 1995
 
 
Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci ; Gui xiu ci chao / [Xu Naichang ji]
小檀欒室彙刻閨秀詞 ; 閨秀詞鈔 / [徐乃昌輯]
[Yangzhou] : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she : Yangzhou shi gu ji shu dian fa xing, 1986
[揚州] : 江蘇廣陵古籍刻印社 : 揚州市古籍書店發行, 1986
 
 
Zhongguo li dai nü zi shi ci xuan / Zhou Daorong, Xu Zhixu, Huang Qizhen bian xuan
中国历代女子诗词选 / 周道荣, 许之栩, 黄奇珍编选
[Peking] : Xin hua shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
[Peking] : 新华书店出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Jian cheng bi yu ye ceng ceng : xian dai nü shi ren xuan ji / Zhang Mo bian
剪成碧玉葉層層 : 現代女詩人選集 / 張默編
Taibei : Er ya chu ban she, Minguo 70 [1981]
台北 : 爾雅出版社, 民國 70 [1981]
BookBook [text, volume]
 
 
Li dai ming nu ren shi ci xin shang / zuo zhe Li Qingzhao deng ; [Zhang Zhongjiang bian ji]
歷代名女人詩詞欣賞 / 作者李清照等 ; [張忠江編輯]
[Taibei] : Wu fu chu ban she, Minguo 65 [1976]
[台北] : 五福出版社, 民國 65 [1976]
 
 
Qing dai nü shi ren xuan ji / Chen Xiang bian
清代女詩人選集 / 陳香編
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 66 [1977]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國66 [1977]
 
 
Chosŏnjo yŏryu simun chŏnjip / Hŏ Mi-ja pʻyŏn
朝鮮朝女流詩文全集/ 許米子編
Sŏul : Tʻaehaksa, 1988
Sŏul : 太學社, 1988
 
 
Zhongguo dang dai nü shi ren shi xuan
中国当代女诗人诗选
Guiyang shi : Guizhou ren min chu ban she : Guizhou sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
贵阳市 : 贵州人民出版社: 贵州省新華書店发行, 1984
 
 
Zhongguo dang dai nü qing nian shi ren shi xuan / Guo Liangyuan bian
中国当代女青年诗人诗选 / 郭良原编
Wuhan shi : Changjiang wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo jing xiao, 1988
武汉市 : 长江文艺出版社 : 新华书店湖北发行所经销, 1988
 
 
Ping guo shang de bao : nü xing shi juan / zhu bian Xie Mian, Tang Xiaodu ; bian xuan Cui Weiping
苹菓上的豹 : 女性詩卷 / 主编谢冕, 唐晓渡 ; 编选崔卫平
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she, 1993
[Peking] : 北京师范大学出版社, 1993
 
 
Tang nü shi ren ji san zhong / Li Ye, Xue Tao, Yu Xuanji zhu ; Chen Wenhua jiao zhu
唐女詩人集三種 / 李冶, 薛濤, 魚玄機著 ; 陳文華校注
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1984
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1984
 
 
Ta men de shu qing shi / Yan Chunde zhu bian ; Bai Shurong ... [et al.] xuan bian
她们的抒情诗 / 阎纯德主编 ; 白舒荣 ... [et al.] 选編
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.