National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 3641 Results for subject:"Chinese poetry."
Sort by:
 
 
Ming jia ci xin shang / [Liang Ming bian zhu]
名家詞欣賞 / [梁明編著]
by Liang, Ming
梁明
Xianggang : Lian da shu yuan Zhong wen xue hui, 1966
香港 : 聯大書院中文學會, 1966
 
 
Ci ji kao / Rao Zongyi zhu
詞籍考 / 饒宗頤著
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Xianggang : Xianggang da xue chu ban she, 1963-
香港 : 香港大學出版社, 1963-
 
 
Ci lu / Wang Guowei zhuan ; Xu Deming zheng li
词錄 / 王国维撰 ; 徐德明整理
by Wang, Guowei, 1877-1927
王国维, 1877-1927
Beijing Shi : Xue yuan chu ban she, 2003
北京市 : 学苑出版社, 2003
 
 
Ci zong / Zhu Yizun, Wang Sen bian
詞綜 / 朱彝尊, 汪森編
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu ju Shanghai fa xing suo fa xing, 1978
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1978
 
 
Quan Ming ci / Rao Zongyi chu bian ; Zhang Zhang zong zuan
全明詞 / 饒宗頤初編 ; 張璋總纂
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2004
北京市 : 中華書局, 2004
 
 
Quan Jin Yuan ci / Tang Guizhang bian
全金元詞 / 唐圭璋編
Beijing : Zhonghua shu ju, 1979
北京 : 中華書局, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Jiang ci : Wu Mei jiang ci / Wu Mei zhu
講词 : 吴梅讲词 / 吴梅著
by Wu, Mei, 1883-1939
吴梅, 1883-1939
Beijing : Dong fang chu ban she, 2007
北京 : 东方出版社, 2007
 
 
Gu Sui shi ci jiang ji / Gu Sui jiang ; Ye Jiaying bi ji ; Gu Zhijing zheng li
顾随诗词讲记 / 顾随讲 ; 叶嘉莹笔记 ; 顾之京整理
by Gu, Sui, 1897-1960
顾随, 1897-1960
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2006
北京 : 中国人民大学出版社, 2006
 
 
Ye Jiaying zi xuan ji
叶嘉莹自选集
Uniform title: Works. Selections. 2005
by Yeh, Chia-ying
叶嘉瑩
Jinan Shi : Shandong jiao yu chu ban she, 2005
济南市 : 山东敎育出版社, 2005
 
 
Tongfu lei gao / Lu Yitong zhu
通甫類稿 / 魯一同著
by Lu, Yitong, 1805-1863
魯一同, 1805-1863
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1969]
 
 
Ci xue quan heng / Liang Qixun zhu
詞學銓衡 / 梁啓勳著
by Liang, Qixun
梁啓勳
Xianggang : Shanghai shu ju, 1964
香港 : 上海書局, 1964
 
 
Yue fu zhi mi jian shi / Cai Songyun
樂府指迷箋釋 / 蔡嵩雲
by Cai, Songyun, 1892-
蔡嵩雲, 1892-
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 37[1948]
上海 : 中華書局, 民國37[1948]
 
 
Ci xue tong lun / zhu zhe Wu Mei
詞學通論 / 著者吳梅
by Wu, Mei, 1883-1939
吳梅, 1883-1939
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 22 [1933]
上海 : 商務印書館, 民國 22 [1933]
 
 
Shu yi shi shi cun / Zhang Wenhu zhuan
舒藝室詩存 / 張文虎撰
by Zhang, Wenhu, 1808-1885
張文虎, 1808-1885
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Song ci bian zheng / Shen Yingming zhu
宋詞辨正 / 沈英名著
by Shen, Yingming
沈英名
Taibei : Zheng zhong shu ju ; New York : Meiguo zong jing xiao Hua qiang tu shu gong si, Minguo 67 [1978]
臺北 : 正中書局 ; New York : 美國總經銷 華強圖書公司, 民國67 [1978]
 
 
Hui feng ci hua / Kuang Zhouyi zhu. Ren jian ci hua / Wang Guowei zhu ; Xu Tiaofu zhu ; Wang You'an jiao ding
蕙風詞話 / 況周頤著. 人間詞話 / 王國維著 ; 徐調孚注 ; 王幼安校訂
by Kuang, Zhouyi, 1859-1926
況周頤, 1859-1926
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1961
香港 : 商務印書館, 1961
 
 
Jin Yuan ci shu ping / [zhu zuo zhe Zhang Ziliang]
金元詞述评 / [著作者張子良]
by Zhang, Ziliang
張子良
Taibei Shi : Hua zheng shu ju, Minguo 68 [1979]
台北市 : 華正書局, 民國68 [1979]
 
 
Song ci yu li xue / Zhang Chunyi zhu
宋词与理学 / 张春义著
by Zhang, Chunyi, 1967-
张春义, 1967-
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2008
杭州 : 浙江大学出版社, 2008
 
 
Ming Qing ci yan jiu shi(1368-2005) / Chen Shuiyun zhu
明清词研究史(1368-2005) / 陈水云著
by Chen, Shuiyun, 1964-
陈水云, 1964-
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 2006
武昌 : 武汉大学出版社, 2006
 
 
Quan xin Ying yi Tang Song shi ci xuan / He Zhongjian yi = Chinese poetry of Tang and Song dynasties : a new translation / translated by C. K. Ho
全新英譯唐宋詩詞選 / 何中堅譯 = Chinese poetry of Tang and Song dynasties : a new translation / translated by C. K. Ho
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2012
臺北市 : 臺灣商務印書館股份有限公司, 2012
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.