National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 325 Results for subject:"Chinese prose literature."
Sort by:
 
 
by Xi, Murong
席慕蓉
Taibei Shi : Jiu ge chu ban she you xian gong si, 2010
臺北市 : 九歌出版社有限公司, 2010
 
 
Gan shou pang bo yu chong gao : San xia gong cheng gua zhi ri ji / Yang Enfang zhu
感受磅礴与崇高 : 三峡工程挂职日记 / 杨恩芳著
by Yang, Enfang
杨恩芳
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2006
重庆 : 重庆出版社, 2006
BookBook [text, volume]
 
 
Yang Mo san wen xuan
杨沫散文选
Uniform title: Essays. Selections
by Yang, Mo
杨沫
Zhangsha : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
长沙 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dai san wen xuan
古代散文選
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she, 1963
北京 : 人民敎育出版社, 1963
 
 
Xiang ding gu wen ping zhu quan ji : [10 juan] / Guo Gong deng ping xuan
詳訂古文評註全集 : [10卷] / 過珙等評選
by Guo, Gong, 17th/18th century
過珙, 17th/18th century
[China] : Yong lian tang, Daoguang 3 [1823]
[China] : 永聯堂, 道光3[1823]
 
 
Liang Han san wen xuan / Ye Chucang zhu bian ; Hu Lunqing jiao ding ; Wu Qining bian zhu
兩漢散文選 / 葉楚傖主編 ; 胡倫淸校訂 ; 吳契寧編注
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 72 [1983]
台北 : 正中書局, 民國72 [1983]
 
 
Ying yi Gu wen guan zhi = Gems of Chinese literature / Qian Shiwei jiao bian
英譯古文觀止 = Gems of Chinese literature / 錢世偉校編
Uniform title: Gu wen guan zhi. Selections
古文觀止. Selections
Xianggang Jiulong : Zhi wen chu ban she, 1973
香港九龍 : 志文出版社, 1973
 
 
Duan pian wen yi ming zhu / Jiang Yinglong xuan zhu
短篇文藝名著 / 江應龍選注
Taibei : Hua xing shu ju, Minguo 67 [1978]
台北 : 華興書局, 民國67 [1978]
 
 
Bing xue xi
冰雪攜
by Wei, Yong
衛泳
Shanghai : Zhong yang shu ju, Minguo 24 [1935]
上海 : 中央書局, 民國24 [1935]
 
 
Gu jin wen chao : [100 juan] / Wu Zengqi bian ji
古今文鈔 : [100卷] / 吳曾祺編輯
[Taibei] : Wen guang tu shu gong si, Minguo 59 [1970]
[台北] : 文光圖書公司, 民國59 [1970]
 
 
Li chao wen xuan : 50 juan / Yao Yi bian
歷朝文選 : 50卷 / 姚翼編
[China] : Guian Wan juan lou, Ming Wanli 10 [1582]
[China] : 歸安萬卷樓, 明萬曆10 [1582]
 
 
Ling quan san wen xuan / Zhang Xiuya ... [et al.] zhu
靈泉散文選 / 張秀亞 ... [et al.] 著
Taibei : Zhonghua ri bao she, Minguo 67- [1978-
臺北 : 中華日報社, 民國67- [1978-
 
 
Xin ye ji/ Feng Bing zhu
新叶集/ 冯并著
by Feng, Bing, 1945-
冯并, 1945-
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 1986
北京 : 人民日报出版社, 1986
 
 
Jing du wen cui / Liu Xiqing, Zhang Jimian, Wu Xuan bian
精读文萃 / 刘錫庆, 张继緬, 吴炫编
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
[Peking] : 北京师范大学出版社 : 新华书店发行所发行, 1985
 
 
Han Wei Liu chao wen / Zang Lihe xuan zhu
漢魏六朝文 / 臧勵龢選注
by Zang, Lihe
臧勵龢
Taibei : Taiwan shang wu, Minguo 50 [1961]
台北 : 台湾商務, 民國50 [1961]
 
 
Gu wen fan : [4 juan] / Wu Kaisheng zuan
古文範 : [4卷] / 吳闓生纂
by Wu, Kaisheng, 1877-1949
吳闓生, 1877-1949
[Taibei] : Taiwan Zhonghua shu ju, [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北] : 臺灣中華書局, [民國59 i.e. 1970]
 
 
Hua / Li Yusun, Yang Daoming bian
花 / 李育孙, 杨道明编
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi Sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西省新華書店发行, 1981
 
 
Sanmunsŏn / Hanʾguk Hanmunhak Yŏnʾguhoe pʻyŏn
散文選 / 韓國漢文學硏究會編
Sŏul : Asea Munhwasa, 1988-
서울 : 亞細亞文化社, 1988-
 
 
Gu wen guan zhi, Wu Chucai, Wu Diaohou xuan
古文觀止, 吳楚材, 吳調侯選
by Wu, Chengquan, active 1695-1711
吳乘權, active 1695-1711
Beijing, Zhonghua shu ju, 1959
北京, 中華書局, 1959
 
 
Wen yan san wen di pu tong hua fan yi / Yu Zaichun fan yi
文言散文的普通话翻译 / 于在春翻译
by Yu, Zaichun
于在春
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1978
上海 : 上海敎育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1978
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.