National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 14181 Results for subject:"Church history."
Sort by:
 
 
Chinju kŭndaehwa e ibaji han Hoju sŏn'gyosa K'ŏrŭl kwa kŭ ŭi tongnyodŭl / Cho Hŏn-guk kŭl ; Kim Sin-gon sajin
진주 근대화 에 이바지 한 호주 선교사 커를 과 그 의 동료들 / 조 헌국 글 ; 김 신곤 사진
by Cho, Hŏn-guk
조 헌국
Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Han'guk Munhwasa, 2019
서울 특별시 : 한국 문화사, 2019
BookBook [text, volume]
 
 
Wenzhou Jidu tu yu Zhongguo cao gen quan qiu hua / Cao Nanlai zhe
温州基督徒與中國草根全球化 / 曹南來著
by Cao, Nanlai
曹南來
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2017
香港 : 中文大學出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Dang dai Beijing de Jidu jiao yu Jidu tu : zong jiao she hui xue ge an yan jiu / Gao Shining zhu
當代北京的基督敎與基督徒 : 宗敎社會學個案研究 / 高師寧著
by Gao, Shining
高師寧
Xianggang : Dao feng shu she, 2005
香港 : 道風書社, 2005
 
 
Beijing Jidu jiao shi / Yang Jingyun zhu
北京基督教史 / 杨靖筠著
by Yang, Jingyun, 1963-
杨靖筠, 1963-
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2014
北京市 : 宗教文化出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Wenzhou Jidu jiao shi / Mo Fayou zhu
溫州基督敎史 / 莫法有著
by Mo, Fayou
莫法有
Xianggang : Jian dao shen xue yuan, 1998
香港 : 建道神學院, 1998
 
 
Hangzhou Jidu jiao shi / Chen Wei zhu
杭州基督教史 / 陈伟著
by Chen, Wei, 1966-
陈伟, 1966-
Beijing Shi : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016
北京市 : 當代中國出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Hwanghae-do Chʻŏnju Kyohoesa / Hanʾguk Kyohoesa Yŏnʾguso pʻyŏn
黃海道天主教會史 / 韓國教會史硏究所編
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Hanʾguk Kyohoesa Yŏnʾguso, 1984
서울특별시 : 韓國教會史硏究所, 1984
 
 
Zhui xun wen ming jiao rong de qi dian : Chengdu ping yuan tian zhu jiao de jia ting zhi chi yan jiu = Zhuixun wenmingjiaorongde qidian : Chengdupingyuan tianzhujiao de...
追寻文明交融的起点 : 成都平原天主教的家庭支持研究 = Zhuixun wenmingjiaorongde qidian : Chengdupingyuan tianzhujiao de jiatingzhichi yanjiu / 廖翔慧著
by Liao, Xianghui
廖翔慧
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2017
北京市 : 民族出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Kakure Kirishitan no shinkō sekai / Miyazaki Kentarō cho
カクレキリシタンの信仰世界 / 宮崎賢太郎著
by Miyazaki, Kentarō, 1950-
宮崎賢太郎, 1950-
Tōkyō : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1996
東京 : 東京大学出版会, 1996
 
 
Xiang cun she qu de xin yang, zheng zhi yu sheng zhi : Wuzhuang Jidu jiao ren lei xue yan jiu / Huang Jianbo zhu
鄉村社區的信仰、政治與生治 : 吳莊基督教人類學研究 / 黃劍波著
by Huang, Jianbo
黃劍波
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Chong ji xue yuan zong jiao yu Zhongguo she hui yan jiu zhong xin, 2012 , ©2012
香港 : 香港中文大學崇基學院宗教與中國社會研究中心, c2012
BookBook [text, volume]
 
 
Jian she Zhongguo de Yelusaleng : Jidu jiao yu cheng shi xian dai xing bian qian / Cao Nanlai
建設中國的耶路撒冷 : 基督教與城市現代性變遷 / 曹南來
Uniform title: Constructing China's Jerusalem. Chinese
by Cao, Nanlai
曹南來
Xianggang : Xianggang da xue chu ban she, [2013] , ©2014
香港 : 香港大學出版社, [2013]
BookBook [text, volume]
 
 
Jidu jiao yu Shanxi / Wang Xue zhu
基督教与陕西 / 王雪著
by Wang, Xue
王雪
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2007
北京 : 中国社会科学出版社, 2007
 
 
Jidu xin jiao zai Henan de chuan bo yu fa zhan yan jiu, 1883-1949 = Jiduxinjiao zai Henan de chuanbo yu fazhan yanjiu / Dong Yanshou zhu
基督新教在河南的传播与发展研究, 1883-1949 = Jiduxinjiao zai Henan de chuanbo yu fazhan yanjiu / 董延寿著
by Dong, Yanshou
董延寿
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2014
北京市 : 人民出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Amei zu du shi jiao hui : jin wu shi nian Xinbei Shi du shi yuan zhu min Jidu jiao xin yang sheng huo shi / Yang Shifan bian zhu
阿美族都市教會 : 近五十年新北市都市原住民基督教信仰生活史 / 楊士範編著
by Yang, Shifan
楊士範
Taibei Shi : Tang shan chu ban she, 2011
臺北市 : 唐山出版社, 2011
 
 
Kang Kyu-ch'an kwa P'yŏngyang Sanjŏnghyŏn Kyohoe : minjok ŭl kasŭm e p'umŭn chidoja, kyŏre wa hamkke han kyohoe / Pak Yong-gyu chiŭm
강 규찬 과 평양 산정현 교회 : 민족 을 가슴 에 품은 지도자, 겨레 와 함께 한 교회 / 박 용규 지음
by Pak, Yong-gyu, 1956-
박 용규, 1956-
Sŏul-si : Han'guk Kidokkyosa Yŏn'guso, 2011
서울시 : 한국 기독교사 연구소, 2011
 
 
Xiang cun ji du jiao de zu zhi te zheng ji qi she hui jie gou xing wei zhi : Hua'nan Y Xian X Zhen ji du jiao jiao hui zu zhi yan jiu / Li Feng zhu
乡村基督教的组织特征及其社会结构性位秩 : 华南Y县X镇基督教教会组织研究 / 李峰著
by Li, Feng
李峰
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2005
上海市 : 复旦大学出版社, 2005
 
 
Jidu jiao zai Hua chuan bo xi nian. Hebei juan / Xie Cheng bian zhu = Jidujiao zaihua chuanbo xinian. He Bei juan / Xiecheng bianzhu
基督教在華傳播系年. 河北卷 / 解成编著 = Jidujiao zaihua chuanbo xinian. He Bei juan / Xiecheng bianzhu
by Xie, Cheng
解成
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2008
天津市 : 天津古籍出版社, 2008
 
 
Yi ge shi yan de xiang cun jiao hui [microform] / Zhu Jingyi zhu
一個實驗的鄉村教會 [microform] / 朱敬一著
by Zhu, Jingyi
朱敬一
[Shanghai] : Guang xue hui, [1940?]
[Shanghai] : 廣學會, [1940?]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Jidu zong jiao zai Sichuan chuan bo shi gao / Qin Heping zhu
基督宗教在四川传播史稿 / 秦和平著
by Qin, Heping
秦和平
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2006
成都 : 四川人民出版社, 2006
 
 
Xiang cun du shi hua yu zong jiao xin yang bian qian : Zhangdian Zhen ge an yan jiu = Rural urbanization and religious transformation : a case study of Zhangdian Town / Liu...
乡村都市化与宗教信仰变迁 : 张店镇个案研究 = Rural urbanization and religious transformation : a case study of Zhangdian Town / 刘志军著
by Liu, Zhijun, 1972-
刘志军, 1972-
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2007
北京市 : 社会科学文献出版社, 2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.