National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 26 Results for subject:"City planning -- Thailand -- Bangkok."
Sort by:
 
 
by Sternstein, Larry
[Canberra] Dept. of Geography, School of General Studies, Australian National University, 1971
 
 
Kānsāng bān plǣng Mư̄ang Rattanakōsin, Krung Thēp : khrōngsāng mư̄ang thāng dān prayōt chaisō̜i, 2325-2525 / dōi Bupphanāt Suwannamāt
การสร้างบ้านแปลงเมืองรัตนโกสินทร์, กรุงเทพ : โครงสร้างเมืองทางด้านประโยชน์ใช้สอย, ๒๓๒๕-๒๕๒๕ / โดย บุปผณาฎ สุวรรณมาศ
by Bupphanāt Suwannamāt
บุปผณาฎ สุวรรณมาศ
[Bangkok] : Sathāban Thaikhadīsưksā, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2525 [1982]
[Bangkok] : สถาบันไทยคดีศึกษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕
BookBook [text, volume]
 
 
Patirūp kō̧ thō̧ mō̧. : rabō̧p sō̧ng chan kǣ panhā kō̧ thō̧ mō̧. dai ĉhing rư̄ / ʹŌ̧rathai Kokphon
ปฏิรูป กทม. : ระบบสองชั้นแก้ปัญหา กทม.ได้จริงหรือ / อรทัย ก๊กผล
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklāo, 2004
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547
 
 
225 pī Krung Rattanakōsin / [khana phūkhonkhwa læ khīan, Thǭngtǭ Klūaimai Na ʻAyutthayā ... [et al.]
๒๒๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ / [คณะผู้ค้นคว้าและเขียน ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา]
by Thǭngtǭ Klūaimai Na ʻAyutthayā
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
[Bangkok : Samnak Phang Mư̄ang, 2552 i.e. 2009]
[กรุงเทพมหานคร : สำนักผังเมือง, ๒๕๕๒]
 
 
by Yanyong Chariyaphat
Krung Thep Maha Nakhon : Bunsak Piyathanaphong, 2518 [1975]
 
 
Bangkok Model mōdēn phatthanā mahā nakhō̜n hǣng ʻĀsīan phāitai phang mư̄ang rūam Kō̜thō̜mō̜. pī 2556-2561 / [Pāranī Khotchaphō̜n]
Bangkok model โมเดลพัฒนามหานครแห่งอาเซียน ภายใต้ผังเมืองรวม กทม. ปี 2556-2561 / [ปารณีย์ คชพร]
by Pāranī Khotchaphō̜n
ปารณีย์ คชพร
Kō̜Thō̜Mō̜. : Samnakphim Panyāchon, 2556 [2013]
กทม. : สำนักพิมพ์ปัญญาชน, 2556
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Mư̄ang khwāng nām : kānphatthanā mư̄ang Thai nai ʻanākhot ʻuppasak kap thāng ʻō̜k chœ̄ng nayōbāi / Sātsatrāčhān Kittikhun Dēchā Bunkham
เมืองขวางน้ำ : การพัฒนาเมืองไทยในอนาคตอุปสรรคกับทางออกเชิงนโยบาย / ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ
by Dēchā Bunkham
เดชา บุญค้ำ
[Bangkok, Thailand] : Sūn Sưksā Mahā Nakhō̜n læ Mư̄ang, Witthayālai Ratthakit, Mahāwitthayālai Rangsit, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง, วิทยาลัยรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559 [2016]
BookBook [text, volume]
 
 
by Krīangsak Čharœ̄nwongsak
Krung Thēp : Sathāban ʻAnākhotsưksā phư̄a Kānphatthanā : Saksēt Mīdīa, 2547 [2004]
 
 
Phǣnphang Phra Nakhō̜n Phō̜. Sō̜. 2471 / Phanit Phūčhindā, Pīamsuk Sanit
แผนผังพระนคร พ.ศ. 2471 / พนิต ภู่จินดา, เปี่ยมสุข สนิท
by Phanit Phūčhindā
พนิต ภู่จินดา
Krung Thēp : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]
BookBook [text, volume]
 
 
Nawa withī mư̄ang thān nam = [Neo path : water-based city] / Nopphanan Tāpanānon
นววิถี เมืองฐานน้ำ = [Neo path : water-based city] / นพนันท์ ตาปนานนท์
by Nopanant Tapananont
นพนันท์ ตาปนานนท์
[Krung Thēp...] : Khana Sathāpattayakammasāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013]
[กรุงเทพฯ] : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
BookBook [text, still image, volume]
 
 
 
 
Krung Thep : Samnak Phang Muang, 2544 [2001]
 
 
Yān chumchon kao nai Krung Thēp... : niyām læ botbāt nai kānčhatkān mō̜radok watthanatham kānthō̜t botrīan čhāk yān Bāng Lamphū- Bān...
ย่านชุมชนเก่าในกรุงเทพฯ : นิยามและบทบาทในการจัดการมรดกวัฒนธรรม การถอดบทเรียนจากย่านบางลำพู- บ้านพานถม / วิมลร้ตน์ อิสระธรรมนูญ
by Wimonrat ʻItsarathammanūn
วิมลร้ตน์ อิสระธรรมนูญ
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Phāk Wichā Sathāpattayakammasāt, Khana Sathāpattayakammasāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018]
กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
Khrōngkān Krung Rattanakōsin
โครงการกรุงรัตนโกสินทร์
Krung Thēp : Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt, 2526 [1983]
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2526 [1983]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.