National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 13995 Results for subject:"City planning."
Sort by:
 
 
Yokohama-shi fukkō kaishi / Watanabe Masao hensan
横濱市復興會誌 / 渡邊正男編纂
[Yokohama] : Yokohama-shi Fukkōkai , Shōwa 2 [1927]
[横浜] : 横濱市復興會 , 昭和 2 [1927]
 
 
Qing mo Lugang jie zhen jie gou / Lin Huicheng zhu
清末鹿港街鎭結構 / 林會承著
by Lin, Huicheng
林會承
Taibei Shi : Jing yu xiang chu ban she, Minguo 68 [1979]
臺北市 : 境與象出版社, 民國68 [1979]
 
 
Shou du ji hua / Guo du she ji ji shu zhuan yuan ban shi chu bian ; dian jiao Wang Yuxin, Wang Mingfa
首都计划 / 国都设计技术专员办事处编 ; 点校王宇新, 王明发
Nanjing Shi : Nanjing chu ban she, 2006
南京市 : 南京出版社, 2006
 
 
Cheng shi de wen mai : Shanghai zhong xin cheng jiu zhu qu fa zhan fang shi xin lun = Shanghai zhongxincheng jiuzhuqu fazhan fangshi xinlun / Xu Mingqian zhu
城市的文脉 : 上海中心城旧住区发展方式新论 = Shanghai zhongxincheng jiuzhuqu fazhan fangshi xinlun / 徐明前著
by Xu, Mingqian, 1971-
徐明前, 1971-
Shanghai : Xue lin chu ban she, 2004
上海 : 学林出版社, 2004
 
 
Cheng shi zong ti gui hua = Master planning / Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu zhu fang he cheng xiang jian she ting bian
城市总体规划 = Master planning / 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅编
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2017
北京 : 中国建筑工业出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Di zhou cheng zhen ti xi gui hua = Regional urban system planning / Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu zhu fang he cheng xiang jian she ting bian
地州城镇体系规划 = Regional urban system planning / 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅编
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2017
北京 : 中国建筑工业出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo Guangzhou cheng shi jian she fa zhan bao gao = The urban construction development report of Guangzhou in China
中国广州城市建设发展报告 = The urban construction development report of Guangzhou in China
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2007-
北京市 : 社会科学文献出版社, 2007-
 
 
He'nan cheng shi fa zhan bao gao, 2005 = Report on urban development of Henan 2005 / zhu bian, Zhang Dawei ; fu zhu bian, Fan Baoguo, Wang Yanwu, Liu Yongqi
河南城市发展报告, 2005 = Report on urban development of Henan 2005 / 主编, 张大卫 ; 副主编, 范保国, 王彦武, 刘永奇
Zhengzhou Shi : He'nan ren min chu ban she, 2005
郑州市 : 河南人民出版社, 2005
 
 
Beijing cheng de sheng ming yin ji = Living memory of Beijing City / Hou Renzhi zhu
北京城的生命印记 = Living memory of Beijing City / 侯仁之著
by Hou, Renzhi, 1911-
侯仁之
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2009
北京 : 生活·读书·新知三联书店, 2009
 
 
Yŏmyŏng kŏri, piyak hanŭn Chosŏn ŭi kisang / chipp'il Yi Ch'ŏl-min ; changjŏng Kim Yŏng-il
려명 거리, 비약 하는 조선 의 기상 / 집필 리 철민 ; 장정 김 영일
by Yi, Ch'ŏl-min
리 철민
[P'yŏngyang] : P'yŏngyang Ch'ulp'ansa, 2017
[평양] : 평양 출판사, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Pusan ŭi tosi hyŏksin kwa gŏbŏnŏnsŭ : Pusan ŭi tosi hyŏksin ŭl wihan gŏbŏnŏnsŭ kuchʻuk kwa kwaje / Silla Taehakkyo Pusanhak Yŏnʼgu Sentʻŏ...
부산의도시혁신과거버넌스 : 부산의도시혁신을위한거버넌스구축과과제 / 신라대학교부산학연구센터편 ; 권승 ... [et al.]
Kyŏnggido Pʻaju-si : Hanʼguk Haksul Chŏngbo, 2008
경기도파주시 : 한국학술정보, 2008
 
 
2 hao lou ji shi [electronic resource] / Shanghai Pudong Xinqu wen shi xue hui ; Tang Guoliang
2号楼纪事 [electronic resource] / 上海浦东新区文史学会 ; 唐国良
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2010
上海 : 上海辞书出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Huo che la lai de cheng shi : jin dai Shijiazhuang cheng shi shi lun cong / Li Huimin zhu
火车拉来的城市 : 近代石家庄城市史论丛 / 李惠民著
by Li, Huimin
李惠民
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2018
北京 : 商务印书馆, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Cheng bian : yi ge Zhongguo chuan tong cheng shi de xi bao zai zao / Wang Zhigang gong zuo shi zhu
城变 : 一个中国传统城市的细胞再造 / 王志纲工作室著
by Wang Zhigang gong zuo shi
王志纲工作室
Beijing : Ren min chu ban she, 2007
北京 : 人民出版社, 2007
 
 
Zhu Rongji Shanghai jiang hua shi lu / [bian zhe "Zhu Rongji Shanghai jiang hua shi lu" bian ji zu]
朱鎔基上海講話實錄 / [編者《朱鎔基上海講話實錄》編輯組]
by Zhu, Rongji, 1928-
朱鎔基, 1928-
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2013 , ©2013
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Melbourne : Dept of Infrastructure, 2001
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.