National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 10728 Results for subject:"Civil Rights."
Sort by:
 
 
Tʻongil ŭn toessŏ : chŏlmŭn hyŏndaesa yŏnʾguga ka yŏkkŭn Mun Ik-hwan Moksa ŭi tʻongil yŏkchŏng / Kim Chi-hyŏng, Kim Min-hŭi ka hamkke ssŭm
통일은됐어 : 젊은현대사연구가가엮은문익환목사의통일역정 / 김지형, 김민희가함께씀
by Kim, Chi-hyŏng
김지형
Sŏul-si : Chisŏngsa, 1994
서울시 : 지성사, 1994
 
 
Kindai Nihon seiritsuki no minshū undō / Imanishi Hajime cho
近代日本成立期の民衆運動 / 今西一著
by Imanishi, Hajime, 1948-
今西一, 1948-
Tōkyō : Kashiwa Shobō, 1991
東京 : 柏書房, 1991
 
 
Rāingān phon kāntrūatsō̜p kānlamœ̄t sitthi manutsayachon / dōi Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Krung Thēp : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549
 
 
Kibonjŏk inkwŏn : inkwŏn ŭi yŏksajŏk chŏnʾgae wa hyŏndae ŭi kwaje / Han Sang-bŏm chiŭm
기본적인권: 인권의역사적전개와현대의과제/ 한상범지음
by Han, Sang-bŏm
한상범
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Chŏngŭmsa, 1985
서울특별시 : 정음사, 1985
 
 
 
Ren quan yun dong zhuan lun ji / Zhou Jingwen zhu bian
人權運動專論集 / 周鯨文主編
Xianggang : Shi dai pi ping she, 1974?
香港 : 時代批評社, 1974?
 
 
Ren quan lun ji / Hu Shi; Liang Shiqiu; Luo Longji zhu
人權論集 / 胡適; 梁實秋; 羅隆基著
Shanghai : Xin yue shu dian, 1930
上海 : 新月書店, 1930
 
 
Sitthi khō̜ng rao sitthi manutsayachon / Čharan Ditthāʻaphichai, phūkhīan ; Phrưtthisān Chumphon, bannāthikān
สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน / กัลป์ปลัดดา ดุตตา, ผู้เขียณ ; พฤทธิสาณ ชุมพล, บรรณาธิการ
by Kanpalatdā Duttā
กัลป์ปลัดดา ดุตตา
Krung Thēp : Sathāban Manutsayachon hǣng ʻĒchīa, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สถาบันสิทธิมนุษยชน, 2555
 
 
Paisley, Scotland : Paisley College of Technology, 1978
 
 
Kamnœ̄t læ khwāmpenmā kho̧ng sitthi manutsayachon : origins and develpoment of human rights / Thanēt ʻĀphō̧nsuwan
กำเนิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
by Thanet Arpornsuwan
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
Krung Thēp: Khrōngkān čhatphim khopfai, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549
 
 
 
 
 
Canberra : National Institute of Social Sciences & Law, Australian National University, 2004
 
 
Zhong wai ren quan si xiang zhi bi jiao / Zhang Yiding zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中外人權思想之比較 / 張彜鼎著 ; 中華文化復興運動推行委員會
by Zhang, Yiding, 1902-
張彜鼎, 1902-
Taibei shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 70 [1981]
台北市 : 中央文物供應社, 民國70 [1981]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.