National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 200 Results for subject:"Civil rights -- China."
Sort by:
 
 
Zhongguo da lu ren quan wen ti zhi yan xi / Peng Shen zhuan
中國大陸人權問題之研析 / 彭慎撰
by Peng, Shen
彭慎
[Taibei : Guo li zheng zhi da xue], Minguo 67 [1978]
[臺北 : 國立政治大學], 民國67 [1978]
 
 
Song Yuan min quan si xiang yan jiu / Xie Xinyao zhu
宋元民權思想研究 / 謝信堯著
by Xie, Xinyao, 1945-
謝信堯, 1945-
[Taipei] : San min zhu yi yan jiu suo bo shi shuo shi lun wen jiang zhu chu ban wei yuan hui ; New York, N.Y., U.S.A. (41 Division St., New York 10002) : Meiguo zong jing xiao Hua qiang tu shu gong si, Minguo 68 [1979]
[Teipei] : 三民主義研究所博士碩士論文奬助委员会 ; New York, N.Y., U.S.A. (41 Division St., New York 10002) : 美國總經銷華強圖書公司, 民國68 [1979]
 
 
Min quan zhu yi yao yi / Tang Zhenchu bian
民權主義要義 / 唐振楚編
Taibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 44 [1955]
臺北 : 中華文化出版事業委員會, 民國44 [1955]
 
 
Zhong gong wei fan ren quan shi lu / [zhu bian zhe Xing Guoqiang]
中共違反人權實錄 / [主編者邢國強]
Taibei Shi Muzha qu : Guo ji guan xi yan jiu zhong xin, Minguo 70 [1981]
臺北市木栅區 : 國際關係研究中心, 民國70 [1981]
 
 
Gong min de ji ben quan li he yi wu / Zhang Youyu zhu
公民的基本权利和义务 / 张友渔著
by Zhang, Youyu, 1899-
张友渔, 1899-
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1987
天津 : 天津人民出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1987
 
 
Zou xiang quan li de shi dai : Zhongguo gong min quan li fa zhan yan jiu / zhu bian Xia Yong ; fu zhu bian Gao Hongjun ... [et al.]
走向权利的时代 : 中国公民权利发展硏究 / 主编夏勇 ; 副主编高鸿钧 ... [et al.]
Beijing : Zhongguo zheng fa da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995
北京 : 中国政法大学出版社 : 新华书店经销, 1995
 
 
by Li, Xiaobing, 1954-
Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO, c2010
 
 
Ren lei de hu sheng. The voice of human being [Lu Yintao zuo
人類的呼聲. The voice of human being [陸印陶作
by Lu, Yintao
陸印陶
Dongjing, Jing ji wang lai she; Xianggang, Xianggang nan tian shu ye gong si zong jing xiao, 1967]
東京, 經濟往來社; 香港, 香港南天書業公司總經銷, 1967]
 
 
Wo guo gong min de ji ben quan li he yi wu / Li Guangcan zhu
我國公民的基本权利和义务 / 李光燦著
by Li, Guangcan
李光燦
Beijing : Ren min chu ban she, 1956
北京 : 人民出版社, 1956
 
 
by Wong, Max W. L
London : Wildy, Simmonds & Hill Publishing, [2017] , ©2017
BookBook [text, volume]
 
 
Wo guo gong min de ji ben quan li he yi wu / Sun Rongsheng bian zhu
我国公民的基本权利和义务 / 孙荣生编著
by Sun, Rongsheng
孙荣生
[Peking] : Min zu chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1987
[Peking] : 民族出版社 : 新書書店发行, 1987
 
 
Zhongguo lao bai xing de quan li / Zhuge Muqun zhu
中国老百姓的權利 / 諸葛慕羣著
by Zhuge, Muqun
諸葛慕羣
[Brampton, Ont.] : Ming jing chu ban she ; Xianggang : zong fa xing Ming jing you xian gong si, 1999
[Brampton, Ont.] : 明鏡出版社 ; 香港 : 總發行明鏡有限公司, 1999
 
 
Ren min zhu quan lun / Xiao Junyong zhu
人民主权论 / 肖君拥著
by Xiao, Junyong
肖君拥
Jinan : Shandong ren min chu ban she, 2005
济南 : 山东人民出版社, 2005
 
 
Zhongguo da lu mei you ren quan = Human rights in China / Ximeng.Liesi yuan zhu ; [yi zhe Lian he bao bian yi zu]
中國大陸沒有人權 = Human rights in China / 西蒙.列斯原著 ; [譯者聯合報編譯組]
by Lyes, Simon, 1935-
Taibei shi : Lian he bao she, 1979
臺北市 : 聯合報社, 1979
 
 
Xianggang ren quan bao gao shu : ren quan fa an shi shi shou nian de jian tao bao gao
香港人權報告書 : 人權法案實施首年的檢討報告
[Hong Kong] : Xianggang ren quan lian wei hui : Fa xing Jidu tu guan huai Xianggang xue hui, [1992]
[Hong Kong] : 香港人權聯委会 : 發行基督徒關懷香港學會, [1992]
 
 
Ren quan yan jiu / Xu Xianming zhu
人权硏究 / 徐显明著
by Xu, Xianming
徐显明
Jinan Shi : Shandong ren min chu ban she, 2001-
济南市: 山东人民出版社, 2001-
 
 
Xianggang gong min quan yi shou ce : gong min ji zheng zhi quan li / She qu zu zhi xie hui min quan jiao yu zhong xin bian zhuan
香港公民權益手册 : 公民及政治權利 / 社區組織協會民權教育中心編撰
Xianggang : Jinling chu ban she : Fa xing Yi mei tu shu gong si, 1986
香港 : 金陵出版社 : 發行藝美圖書公司, 1986
 
 
Gong min quan li yi shi yan jiu / Xin Shijun zhu
公民权利意识研究 / 辛世俊著
by Xin, Shijun
辛世俊
Zhengzhou Shi : Zhengzhou da xue chu ban she, 2006
郑州市 : 郑州大学出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.