National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 18833 Results for subject:"Civil war."
Sort by:
 
 
Shan cheng fei bing : Chongqing jie fang yu yu bian jiao fei / Zhou Lixia bian xie
山城飛兵 : 重慶解放與渝邊剿匪 / 周麗霞编写
Beijing Shi : Lan tian chu ban she, 2014
北京市 : 藍天出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Taiping Lun : luan shi chuan qi zhen xiang / Ding Wenjing, Chen Yuting zhu
太平輪 : 亂世傳奇真相 / 丁雯靜, 陳郁婷著
by Ding, Wenjing, 1969-
丁雯靜, 1969-
Xinbei Shi : Ba qi wen hua/Yuan zu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2015 nian 1 yue
新北市 : 八旗文化/遠足文化事業股份有限公司, 2015年1月
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Liang shi cai gou dui / Sun Jingrui zhu
糧食釆购隊 / 孫景瑞著
by Sun, Jingrui
孫景瑞
Shanghai : Zuo jia chu ban she, 1965
上海 : 作家出版社, 1965
 
 
Hua cheng chun lei : Guangzhou jie fang yu Guangdong jiao fei / Hu Yuanbin bian xie
花城春雷 : 廣州解放與廣東剿匪 / 胡元斌编写
Beijing : Lan tian chu ban she, 2014
北京 : 藍天出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Jinmen zhan yi ji shi ben mo, Oct. 1949 : Mao Zedong zui tong xin de yi chang zhan yi : sheng li de zhan yi nong mo zhong cai, shi li de zhan yi qing miao dan xie / Xiao...
金門戰役紀事本末, Oct. 1949 : 毛澤東最痛心的一場戰役 : 勝利的戰役濃墨重彩, 失利的戰役輕描淡寫 / 蕭鴻鳴, 蕭南溪, 蕭江著
by Xiao, Hongming
蕭鴻鳴
Xinbei Shi : Xin yu chu ban she, 2016 nian 10 yue
新北市 : 新雨出版社, 2016年10月
BookBook [text, volume]
 
 
Chun cheng hua kai : he ping jie fang Yunnan / Zhou Baoliang bian xie
春城花開 : 和平解放云南 / 周寶良编写
Beijing : Lan tian chu ban she, 2014
北京 : 藍天出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Wan dong jie fang zhan zheng shi / Wu Yanwu, Sun Mingkai bian zhu ; Chuzhou Shi xin si jun li shi yan jiu hui
皖东解放战争史 / 吴炎武, 孙明开编著 ; 滁州市新四军历史研究会
by Wu, Yanwu
吴炎武
[Chuzhou Shi] : Chuzhou Shi xin si jun li shi yan jiu hui, 2001
[滁州市] : 滁州市新四军历史研究会, 2001
 
 
Jie fang chu qi Diandongnan jiao fei dou zheng / Diandongnan Jiudizhou Shi zheng xie wen shi zi liao gong zuo lian xi hui yi, Kunming Shi zheng xie wen shi he xue xi wei yuan...
解放初期滇东南剿匪斗爭 / 滇东南九地州市政协文史资料工作联系会议, 昆明市政协文史和学习委员会编
Kunming : Yunnan mei shu chu ban she chu ban fa xing, 1998
昆明 : 云南美术出版社出版发行, 1998
 
 
Liang Guang zong dui shi / "Liang Guang zong dui shi" bian xie ling dao xiao zu bian
两廣縱隊史 / 《两广纵队史》编写领导小组编
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Canton] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店经销, 1988
 
 
Ren min sheng li wan sui : Gansu quan sheng jie fang tu pian ji / Zhong gong Gansu Sheng wei xuan chuan bu bian
人民胜利万岁 : 甘肃全省解放图片集 / 中共甘肃省委宣传部编
Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 1999
兰州市 : 甘肃人民出版社, 1999
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Zhan dou zai Bei Jiang : Zhongguo ren min jie fang jun Yue Gan Xiang bian zong dui Bei Jiang di yi zhi dui shi / Zhong gong Guangdong Sheng wei dang shi yan jiu shi ... he bian
战斗在北江 : 中囯人民解放军粤赣湘边纵队北江第一支队史 / 中共广东省委党史硏究室 ... 合编
Guangzhou : Zhong gong Guangdong Sheng wei dang shi yan jiu shi, 2001
广州 : 中共广东省委党史硏究室, 2001
 
 
 
by Huntz, Jack
London : London Divisional Council I.L.P., 1937?
 
 
Yan'an lian pu / Kong jun zong si ling bu xin wen chu bian yin
延安臉譜 / 空軍總司令部新聞處編印
by China. Kong jun zong si ling bu. Xin wen chu
China. 空軍總司令部. 新聞處
[Nanjing] : Kong jun zong si ling bu xin wen chu, [1947?]
[南京] : 空軍總司令部新聞處, [1947?]
 
 
Ren min jie fang zhan zheng liang zhou nian di zong jie he di 3 nian di ren wu : Xin hua she she lun ling fu lu 7 pian / Zheng bao she bian
人民解放戰爭兩週年的總結和第三年的任務: 新華社社論另附錄七篇 / 正報社編
Xianggang : Zheng bao she tu shu bu, 1948
香港: 正報社圖書部, 1948
 
 
Leng de dong, re de xue : Liu Deng da jun zai 1947 nian de na ge han dong / Ge Hongguo, Pei Zhihai zhu
冷的冬, 热的雪 : 刘邓大军在1947年的那个寒冬 / 葛红国, 裴志海著
by Ge, Hongguo
葛红国
Nanjing : Jiangsu wen yi chu ban she, 2007
南京 : 江苏文艺出版社, 2007
 
 
1945 : jue zhan zhi qian / Feng Shaoting zhu
1945 : 决战之前 / 冯绍霆著
by Feng, Shaoting
冯绍霆
Shanghai : Xue lin chu ban she, 2004
上海 : 学林出版社, 2004
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.