National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 1009 Results for subject:"Civilization -- History."
Sort by:
 
 
Jie tou wen hua : Chengdu gong gong kong jian, xia ceng min zhong yu di fang zheng zhi, 1870-1930 = Street culture in Chengdu / Wang Di zhu ; Li Deying, Xie Jihua, Deng Li yi
街头文化 : 成都公共空间, 下层民众与地方政治, 1870-1930 = Street culture in Chengdu / 王笛著 ; 李德英, 谢继华, 邓丽译
Uniform title: Street culture in Chengdu. Chinese
by Wang, Di, 1956-
王笛, 1956-
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2006
北京 : 中国人民大学出版社, 2006
 
 
Hoppō no kodai bunka / Niino Naoyoshi, Yamada Hidezō hen
北方の古代文化/ 新野直吉,山田秀三編
Tōkyō : Mainichi Shimbunsha, Shōwa 49 [1974]
東京: 每日新聞社, 昭和 49 [1974]
 
 
Nanzhao Dali guo wen hua = Nanzhaodaliguowenhua / Zhan Quanyou zhu
南诏大理国文化 = Nanzhaodaliguowenhua / 詹全友著
by Zhan, Quanyou
詹全友
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2002
成都 : 四川人民出版社, 2002
 
 
Nanjing wen hua de jie nan, 1937-1945 / Meng Guoxiang zhu
南京文化的劫难, 1937-1945 / 孟国祥著
by Meng, Guoxiang
孟国祥
Nanjing Shi : Nanjing chu ban she, 2007
南京市 : 南京出版社, 2007
BookBook [text, volume]
 
 
Zhejiang jin dai hai yang wen ming shi / Bai Bin, Ye Xiaohui, Sun Shangen zhu
浙江近代海洋文明史 / 白斌, 叶小慧, 孙善根著
by Bai, Bin
白斌
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2017
北京 : 商务印书馆, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Nanjing wen hua de jie nan : 1937-1945 / Meng Guoxiang zhu
南京文化的劫难 : 1937-1945 / 孟国祥著
by Meng, Guoxiang
孟国祥
Nanjing : Nanjing chu ban she, 2018
南京 : 南京出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo zhi wei ji / Lin Tongji, Lei Haizong zhu, Huang he bian shu hui bian ji
中國之危機 / 林同濟, 雷海宗著, 黃河編書會編輯
Uniform title: Wen hua xing tai shi guan
文化形態史觀
by Lin, Tongji
林同濟, 1906-1980
Xianggang : Huang he chu ban she, 1971
香港 : 黃河出版社, 1971
 
 
Wen hua xing tai shi guan / Lin Tongji, Lei Haizong zhu
文化形態史觀 / 林同濟,雷伯倫同著
by Lin, Tongji, 1906-1980
林同濟, 1906-1980
Taibei Shi : Di ping xian chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北市 : 地平線出版社 , 民國63 [1974]
 
 
Shi jie wen hua shi da gang / Zhang Guoren zhu
世界文化史大綱 / 張國仁著
by Zhang, Guoren
張國仁
Shanghai : Shanghai shu dian, 1989
上海 : 上海書店, 1989
 
 
Xu zhuo yun shuo li shi : xian dai wen ming de cheng huai / Xu Zhuoyun zhu
许倬云说历史 : 现代文明的成坏 / 许倬云著
by Xu, Zhuoyun, 1930-
许倬云, 1930-
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 2012
上海 : 上海文化出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Uniform title: Condition of man. Japanese
by Mumford, Lewis, 1895-
Tokyo : Kamakura Shobo, Showa 25 [1950]
 
 
Sheng cun de kun huo [electronic resource] / Jiang Yun
生存的困惑 [electronic resource] / 江云
by Jiang, Yun
江云
Changchun : Jilin ren min chu ban she, 2010
长春 : 吉林人民出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Jing shen wen ming ci shu = Jing shen wen ming ci shu / [zhu bian Feng Lianhui ... et al.]
精神文明辞書 = Jing shen wen ming ci shu / [主编冯连惠 ... et al.]
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she : Beijing xin hua shu dian fa xing, 1987
北京 : 中國展望出版社 : 北京新华书店发行, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.