National Library of Australia

Our reading rooms will be closed on Monday 30 May. Check our opening hours before your visit.
Showing 1 - 20 of 2526 Results for subject:"Commerce -- History."
Sort by:
 
 
Kangwŏn-do sijang minsok / Hwang Po-myŏng, Kim In-gyu, Kim Sam-gi
강원도시장민속 / 황보명・김인규・김삼기
by Hwang, Po-myŏng
황보명
[Seoul] : Kungnip Minsok Pangmulgwan, 1995
[Seoul] : 국립민속박물관, 1995
 
 
Jin dai Tianjin dui wai mao yi yan jiu = A study of Tianjin modern foreign trade / Yao Hongzhuo zhu
近代天津对外贸易研究 = A study of Tianjin modern foreign trade / 姚洪卓著
by Yao, Hongzhuo
姚洪卓
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she, 2011
天津 : 天津古籍出版社, 2011
 
 
Shang hai chao : Shanghai wan shang bai nian ji shi / Zhang Huimin zhu
商海潮 : 上海万商百年纪实 / 章慧敏著
by Zhang, Huimin
章慧敏
Shanghai : Shanghai wen yi zhu ban she, 2000
上海 : 上海文艺出版社, 2000
 
 
Jin dai Guangzhou wai mao yan jiu / Guangzhou Shi she hui ke xue yan jiu suo bian
近代广州外贸研究 / 广州市社会科学研究所编
Guangzhou Shi : Ke xue pu ji chu ban she Guangzhou fen she, 1987
广州市 : 科学普及出版社广州分社, 1987
 
 
Chosŏn hugi Hamgyŏng-do sangŏp yŏnʾgu / Ko Sŭng-hŭi
조선후기함경도상업연구 / 고승희
by Ko, Sŭng-hŭi
고승희
Sŏul-si : Kukhak Charyowŏn, 2003
서울시 : 국학자료원, 2003
 
 
Kai bu tong shang yu jin dai Tianjin shang ren / Pang Yujie zhu
开埠通商与近代天津商人 / 庞玉洁著
by Pang, Yujie
庞玉洁
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2004
天津市 : 天津古籍出版社, 2004
 
 
"Kabushiki-gaisha" Nagasaki Dejima / Akase Hiroshi
「株式会社」長崎出島 / 赤瀬浩
by Akase, Hiroshi, 1961-
赤瀬浩, 1961-
Tōkyō : Kōdansha, 2005
東京 : 講談社, 2005
 
 
Wuhan shi zhi. Shang ye zhi / Wuhan di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian
武汉市志. 商业志 / 武汉地方志编纂委员会主编
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 1989
武昌 : 武汉大学出版社, 1989
 
 
Yunnan dui wai mao yi shi / Wu Xingnan zhu
云南对外贸易史 / 吴兴南著
by Wu, Xingnan, 1961-
吴兴南, 1961-
[Kunming] : Yunnan da xue chu ban she, 2002
[昆明] : 云南大学出版社, 2002
 
 
Longsheng ge zu zi zhi xian shang ye zhi / Longsheng ge zu zi zhi xian shang ye zhi bian xie ban gong shi
龙胜各族自治县商业志/ 龙胜各族自治县商业志编写办公室
[Longsheng xian] : Longsheng ge zu zi zhi xian shang ye zhi bian xie ban gong shi, 1990
[龙胜县] : 龙胜各族自治县商业志编写办公室, 1990
 
 
Lu shang wen hua yu Zhongguo chuan tong jing ji si xiang = Shandong merchant culture and ideas of Chinese traditional economy / Feng Hua, Zhang Shumei zhu
鲁商文化与中国传统经济思想 = Shandong merchant culture and ideas of Chinese traditional economy / 冯华, 张淑梅著
by Feng, Hua
冯华
Jinan Shi : Shandong ren min chu ban she, 2010
济南市 : 山东人民出版社, 2010
 
 
Guiyang shi zhi. Shang ye zhi / Guiyang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian
贵阳市志. 商业志 / 贵阳市志编纂委员会编
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she, 1994
贵阳市 : 贵州人民出版社, 1994
 
 
Panyu xian shang ye zhi / [Guangdong sheng Panyu xian shang ye ju bian]
番禺县商业志 / [广东省番禺县商业局编]
[Shiqiao zhen?] : "Panyu xian shang ye zhi" bian zuan ban gong shi, 1988
[市桥镇?] : 《番禺县商业志》编纂办公室, 1988
 
 
Yunnan Sheng zhi. Juan 16, Dui wai jing ji mao yi zhi / Yunnan Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui
云南省志. 卷16, 对外经济贸易志 / 云南省地方志编纂委员会
Kunming Shi: Yunnan ren min chu ban she, 1998
[昆明市 : 云南人民出版社, 1998
 
 
Ōmi shōnin no keifu : katsuyaku no butai to keiei no jitsuzō / Ogura Eiichirō cho
近江商人の系譜: 活躍の舞台と経営の実像/ 小倉榮一郎著
by Ogura, Eiichirō, 1924-
小倉榮一郎, 1924-
Tōkyō : Shakai Shisōsha, 1990
東京: 社会思想社, 1990
 
 
Jiang nan shi chang shi : shi yi zhi shi jiu shi ji de bian qian / Long Denggao zhu
江南市場史 : 十一至十九世纪的变迁 / 龙登高著
by Long, Denggao
龙登高
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2003
北京 : 清华大学出版社, 2003
 
 
Sakoku jidai Nagasaki bōekishi no kenkyū / Ōta Katsuya cho
鎖国時代長崎貿易史の研究 / 太田勝也著
by Ōta, Katsuya, 1943-
太田勝也, 1943-
Kyōto-shi : Shibunkaku Shuppan, 1992
京都市 : 思文閣出版, 1992
 
 
Jin dai Zhejiang dui wai mao yi ji she hui bian qian : Ningbo, Wenzhou, Hangzhou hai guan mao yi bao gao yi bian / Chen Meilong, Jing Xiaobo yi bian
近代浙江对外贸易及社会变迁 : 宁波, 温州, 杭州海关贸易报告译编 / 陈梅龙, 景消波译编
Ningbo Sshi : Ningbo chu ban she, 2003
宁波市 : 宁波出版社, 2003
 
 
Qing gong Yue Gang Ao shang mao dang an quan ji / [Zhongguo di yi li shi dang an guan bian ji zheng li]
清宮粤港澳商貿檔案全集 / [中國第一歷史檔案館编辑整理]
[Beijing] : Zhongguo shu dian, 2002
[北京] : 中国书店, 2002
 
 
Kinsei kindai Nihon no shijō kōzō : "Matsumae nishin" hiryō torihiki no kenkyū / Nakanishi Satoru
近世・近代日本の市場構造 : 「松前鯡」肥料取引の研究 / 中西聡
by Nakanishi, Satoru, 1962-
中西聡, 1962-
Tōkyō : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1998
東京 : 東京大学出版会, 1998
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.