National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 342 Results for subject:"Communism -- China -- History."
Sort by:
 
 
Zhongguo gong huo zhi lai yuan / Yi Ping zhu
中國共禍之來源 / 易平著
by Yi, Ping
易平
Taibei shi : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 黎明文化事業公司, 民國70 [1981]
 
 
Jin dai Zhongguo she hui zhu yi si chao mi zong / Pi Mingxiu zhu
近代中国社会主義思潮覓踪 / 皮明庥著
by Pi, Mingxiu
皮明庥
[Changchun shi] : Jilin wen shi chu ban she : Jilin sheng Xin hua shu dian fa xing, 1991
[长春市] : 吉林文史出版社 : 吉林省新华书店发行, 1991
 
 
Makesi zhu yi zai Zhongguo = Makesizhuyi zai Zhongguo / Li Zehou
马克思主义在中国 = Makesizhuyi zai Zhongguo / 李泽厚
by Li, Zehou
李泽厚
Beijing : Sheng he, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 新華書店经销, 1988
 
 
Makesi zhu yi zai Zhongguo : cong ying xiang de chuan ru dao chuan bo / Lin Daizhao, Pan Guohua bian
马克思主义在中国 : 从影响的传入到传播 / 林代昭, 潘国华编
Beijing : Qing hua da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 清华大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Yan'an jiao ji chu hui yi lu / Jin Cheng zhu
延安交际处回忆录 / 金城著
by Jin, Cheng
金城
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中國青年出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhongguo ge ming shi lun cong / Ding Shouhe zhu
中国革命史论丛 / 丁守和著
by Ding, Shouhe
丁守和
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she, 1985
[Canton] : 广东人民出版社, 1985
 
 
Kan ge ming wen wu, xue ge ming chuan tong / Zhongguo gong chan dang di yi ci quan guo dai biao da hui hui zhi ji nian guan bian xie
看革命文物, 学革命传统 / 中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆编写
 
 
Zhuan bian zhong de Zhong gong
轉變中的中共
[n.p.] : Tong yi chu ban she, Minguo 31 [1942]
[n.p.] : 統一出版社, 民國31 [1942]
 
 
Makesi zhu yi zai Zhongguo / Li Zehou zhu
馬克思主義在中國 / 李澤厚著
by Li, Zehou
李澤厚
Xianggang : Ming bao chu ban she you xian gong si, 2006
香港 : 明報出版社有限公司, 2006
 
 
Gong chan guo ji yu Zhongguo ge ming guan xi lun wen ji / Xiang Qing
共产国际与中国革命关系论文集 / 向青
by Xiang, Qing
向青
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Kominterun no senryaku senjutsu no hensen : shu to shite Nihon ni okeru kyōsan shugi undō to no kanren / [Shōwa 15-nendo shisō tokubetsu kenkyūin Arakawa Seizō]
コミンテルンの戦略戦術の変遷: 主として日本に於ける共産主義運動との関連 / [昭和15年度思想特別研究員荒川省三]
by Arakawa, Seizō, 1909-
荒川省三, 1909-
Tōkyō : Tōyō Bunkasha, 1975
東京 : 東洋文化社, 1975
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.