National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 104 Results for subject:"Communism -- China -- Periodicals."
Sort by:
 
 
Zheng zhi xue xi
政治學習
Beijing : Tong su du wu chu ban she, 1955
北京 : 通俗讀物出版社, 1955
 
 
Hong qi zhou bao [microform]
紅旗週報 [microform]
Shanghai : Zhongguo gong chan dang zhong yang wei yuan hui 1931-1934
上海 : 中囯共産黨中央委員會, 1931-1934
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Qiu shi
求是
Uniform title: Qiu shi (Hongzhou, China)
求是 (Hongzhou, China)
Hangzhou : Qiu shi za zhi she
杭州 : 求是杂志社
 
 
Xue xi cong shu / Zhongguo Rrn in Jie fang jun Hunan jun qu zheng zhi bu bian yin
學習叢書 / 中國人民解放軍湖南軍區政治部編印
Uniform title: Xue xi cong shu (Zhongguo ren min Jie fang jun Hunan jun qu zheng zhi bu)
學習叢書 (Zhongguo ren min Jie fang jun Hunan jun qu zheng zhi bu)
[Changsha Shi] : Zhongguo ren min Jie fang jun Hunan jun qu zheng zhi bu
[長沙市] : 中國人民解放軍湖南軍區政治部
 
 
Uniform title: People's China (1950)
Peking : Foreign Languages Press, 1950-1957
 
 
Hong yu zhuan = Hongyuzhuan
红与专 = Hongyuzhuan
Uniform title: Hong yu zhuan (Fujian Sheng, China)
红与专 (Fujian Sheng, China)
Fuzhou : Hong yu zhuan za zhi she
福州 : 红与专杂志社
 
 
Xue xi jian she : Jiangxi quan sheng nong min qing nian de kan wu / Xue xi jian she she bian ji
学习建设 : 江西全省农民青年的刊物 / 学习建设社编辑
Nanchang : Xue xi jian she she
南昌 : 学习建设社
 
 
Uniform title: Constitutionalist (Shanghai, China)
Shanghai : Constitutional Defence League, 1926-1927
 
 
Washington, D.C. : Joint Publications Research Service
 
 
Li lun zhan xian [microform] / bian ji zhe Li lun zhan xian bian ji wei yuan hui
理論戰線 [microform] / 编輯者理論戰線编輯委员會
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Gong zuo tong xun [microform] / Zhong gong Bohai Qu dang wei bian
工作通訊 [microform] / 中共渤海區黨委編
[China : Zhong gong Bohai Qu dang wei, 194-?]
[China : 中共渤海區黨委, 194-?]
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Li lun yu shi jian = Lilun yu shijian
理论与实践 = Lilun yu shijian
Uniform title: Li lun yu shi jian (shen yang, liao ning sheng, China)
理论与实践 (沈阳, 辽宁省, China)
Shenyang Shi : Li lun yu shi jian za zhi she
沈阳市 : 理论与实践杂志社
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Qi yi = Qiyi
七一 = Qiyi
Wuchang : Qi yi za zhi she, 1958-
武昌 : 七一杂志社, 1958-
 
 
Xing huo
星火
Yinchuan : Xing huo za zhi she, 1958-
银川 : 星火杂志社, 1958-
 
 
Si xiang zhan xian = Sixiang zhanxian
思想战线 = Sixiang zhanxian
Uniform title: Si xiang zhan xian (Shanxi Sheng, China)
思想战线 (Shanxi Sheng, China)
Xian : Shanxi ren min chu ban she
西安 : 陕西人民出版社
 
 
Bu er sai wei ke [microform]
布爾塞維克 [microform]
[Yan'an shi] : Zhongguo gong chan dang Zhong yang wei yuan hui, 1927-1932
[延安市] : 中國共產黨中央委員會, 1927-1932
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Shi jiu zhong ying yin ge ming qi kan suo yin / Ren min ri bao tu shu guan bian
十九种影印革命期刋索引/ 人民日报圖書館編
[Hong Kong? : s.n., 1981?]
 
 
Zhong gong di xia dang shi qi bao kan diao cha yan jiu, 1919-1949 nian = Newspapers and periodicals of the Chinese Communist Party, 1919-1949 / Zhang Qihou zhu
中共地下黨時期報刊調查硏究, 1919-1949年 = Newspapers and periodicals of the Chinese Communist Party, 1919-1949 / 張起厚著
by Zhang, Qihou
張起厚
Taibei shi : Yong ye chu ban she, 1991
台北市 : 永業出版社, 1991
 
 
Qian jin = Qianjin
前進 = Qianjin
Taiyuan Shi : Qian jin za zhi she, 1958-
太原市 : 前进杂志社, 1958-
 
 
Qiu zhi = Seek knowledge / Zhong gong Tianjin shi wei dang xiao "Qiu zhi" bian ji bu
求知 = Seek knowledge / 中共天津市委党校"求知"编辑部
Tianjin shi : Qiu zhi bian ji bu
天津市 : "求知"出版社
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.