National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 2499 Results for subject:"Communism -- China."
Sort by:
 
 
Pingjiang qi yi / "Pingjiang qi yi" xuan bian zu
平江起义 / 《平江起义》选编组
Oakton, Va. : Center for Chinese Research Materials, [1988?]
 
 
Jinggangshan : gao lu ru yun duan / ze ren bian ji Huang Yan
井冈山 : 高路入云端 / 责任编辑黄艳
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2011
北京市 : 中共党史出版社, 2011
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nanchang qi yi qin li ji : He Long jing wei lian zhang sui jun jian wen ji shi = Nanchangqiyiqinliji / Huang Lin zhu
南昌起义亲历记 : 贺龙警卫连长随军见闻纪实 = Nanchangqiyiqinliji / 黄霖著
by Huang, Lin
黄霖
Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she, 2007
南昌市 : 江西人民出版社, 2007
 
 
Hong qi man zhan chu yuan men : Pingjiang qi yi zi liao hui bian / Zhong gong Pingjiang xian wei dang shi ban gong shi bian
红旗漫展出辕門 : 平江起義資料汇编 / 中共平江县委党史办公室编
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she : xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中国文史出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Kang zhan shi qi de Yan'an shi xue = Kangzhan shiqi de Yan'an shixue / Hong Renqing zhu
抗战时期的延安史学 = Kangzhan shiqi de yan'an shixue / 洪认清著
by Hong, Renqing, 1966-
洪认清, 1966-
Hefei Shi : Anhui da xue chu ban she, 2006
合肥市 : 安徽大学出版社, 2006
 
 
Fujian dang shi tong xun = Fujian dangshi tongxun / Zhong gong Fujian Sheng wei dang shi zi liao zheng ji bian xie wei yuna hui bian
福建党史通讯 = Fujian dangshi tongxun / 中共福建省委党史资料征集编写委员会编
[Fuzhou : Zhong gong Fujian Sheng wei dang shi zi liao zheng ji bian xie wei yuna hui, 1985-[1987]
[福州 : 中共福建省委党史资料征集编写委员会], 1985-[1987]
 
 
Xin min zhu zhu yi ge ming shi qi Zhongguo gong chan dang zai Yunnan de tong yi zhan xian gong zuo / Zhong gong Yunnan sheng wei dang shi yan jiu shi bian ; [Wang Yuanfu zhu bian]
新民主主义革命时期中国共产党在云南的统一战线工作 / 中共云南省委党史研究室编 ; [王元辅主编]
Kunming Shi : Yunnan min zu chu ban she, 1999
昆明市 : 云南民族出版社, 1999
 
 
Feng yu Lujiang : Xiamen Min zhong di xia dang de hui yi yu shi liao / Zhong gong Xiamen Shi wei dang shi yan jiu shi bian ; zhu bian Huang Shuntong ; fu zhu bian Dan Hui, Yang...
风雨鹭江 : 厦门闽中地下党的回忆与史料 / 中共厦门市委党史硏究室编 ; 主编黄顺通 ; 副主编单辉, 杨耀志
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2000
北京 : 中央文献出版社, 2000
 
 
Shanghai di qu jian dang huo dong yan jiu zi liao / Zhongguo gong chan dang di yi ci quan guo dai biao da hui hui zhi ji nian guan bian
上海地区建党活动硏究资料 /$c中囯共产党第一次全囯代表大会会址纪念馆编
[Shanghai : Zhongguo gong chan dang di yi ci quan guo dai biao da hui hui zhi ji nian guan], 1986
[上海 : 中囯共产党第一次全囯代表大会会址纪念馆], 1986
 
 
Zhong gong Shangrao shi di fang shi / Zhong gong Shangrao Shi wei dang shi gong zuo ban gong shi bian zhu
中共上饶市地方史 / 中共上饶市委党史工作办公室编著
Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she, 2005-
南昌市 : 江西人民出版社, 2005-
 
 
Guangdong dang shi zi liao. Di 47 ji [electronic resource] / Zhong gong Guangdong Sheng wei dang shi yan jiu shi
广东党史资料. 第四十七辑 [electronic resource] / 中共广东省委党史研究室
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2010
广州 : 广东人民出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wuhan dang shi tong xun / Zhong gong Wuhan Shi wei dang shi zi liao zheng ji bian yan wei yuan hui ban gong shi bian
武汉党史通讯 / 中共武汉市委党史资料征集编研委员会办公室编
[Wuhan : Zhong gong Wuhan Shi wei dang shi zi liao zheng ji bian yan wei yuan hui ban gong shi]
[武汉 : 中共武汉市委党史资料征集编研委员会办公室]
 
 
Jilin dang shi gong zuo tong xun / Zhong gong Jilin Sheng wei dang shi gong zuo wei yuan hui
吉林党史工作通訊 / 中共吉林省委党史工作委员会
[Changchun Shi : Zhong gong Jilin Sheng wei dang shi gong zuo wei yuan hui]
[长春市 : 中共吉林省委党史工作委员会]
 
 
Shandong dang shi gong zuo / Zhong gong Shandong Sheng wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui bian
山東黨史工作 / 中共山东省委党史资料征集研究委员会编
[Jinan : Zhong gong Shandong Sheng wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui]
[济南 : 中共山东省委党史资料征集研究委员会]
 
 
Shandong dang shi tong xun / Zhong gong Shandong Sheng wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui bian
山东党史通讯 / 中共山东省委党史资料征集研究委员会编
[Jinan : Zhong gong Shandong Sheng wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui], 1984-
[济南 : 中共山东省委党史资料征集研究委员会], 1984-
 
 
Shan Gan Ning ge ming gen ju di shi liao xuan ji / Gansu Sheng she hui ke xue yuan li shi yan jiu shi bian
陝甘宁革命根据地史料选辑 / 甘肃省社会科学院历史研究室编
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she : Gansu Sheng xin hua shu dian fa xing, 1981-<1986>
兰州 : 甘肃人民出版社 : 甘肃省新華書店发行, 1981--<1986>
 
 
Jinggangshan ge ming gen ju di shi / Yu Boliu, Chen Gang zhu
井冈山革命根据地史 / 余伯流, 陈钢著
by Yu, Boliu
余伯流
Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she, 2014
南昌市 : 江西人民出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Shaoshan nong min yun dong yan jiu = Shaoshan nongmin yundong yan iu / Liu Jianqiang, Tan Luosong zhu
韶山农民运动研究 = Shaoshan nongmin yundong yan iu / 刘建强, 谭逻松著
by Liu, Jianqiang, 1965-
刘建强, 1965-
Hunan Sheng Xiangtan Shi : Xiangtan da xue chu ban she, 2012
湖南省湘潭市 : 湘潭大学出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Dalian dang shi tong xun / Zhong gong Dalian Shi wei dang shi gong zuo wei yuan hui bian
大连党史通讯 / 中共大连市委党史工作委员会编
Dalian Shi : Zhong gong Dalian Shi wei dang shi gong zuo wei yuan hui
大连市 : 中共大连市委党史工作委员会
 
 
Zhongguo gong chan dang Beijing Shi Chaoyang Qu zu zhi shi zi liao, 1949-1987 / Zhong gong Beijing Shi Chaoyang Qu wei zu zhi bu, Zhong gong Beijing Shi Chaoyang Qu wei dang shi...
中国共产党北京市朝阳区组织史资料, 1949-1987 / 中共北京市朝阳区委组织部, 中共北京市朝阳区委党史资料征集办公室, 北京市朝阳区档案局
[Beijing] : [Zhong gong Beijing Shi Chaoyang Qu wei zu zhi bu]: [Zhong gong Beijing Shi Chaoyang Qu wei dang shi zi liao zheng ji ban gong shi :] [Beijing Shi Chaoyang Qu dang an ju], 1990
[北京] : [中共北京市朝阳区委组织部]: [中共北京市朝阳区委党史资料征集办公室 :] [北京市朝阳区档案局], 1990
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.