National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 5 of 5 Results for subject:"Communism -- Dictionaries -- Chinese."
Sort by:
 
 
Makesi zhu yi yu dang dai ci dian = Makesi zhuyi yu dangdai cidian / Liu Peixuan zhu bian ; fu zhu bian Chang Guanwu ...[et al.]
马克思主义与当代辞典 = Makesi zhuyi yu dangdai cidian / 刘佩弦主编 ; 副主编常冠吾 ... [et al.]
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经銷, 1988
 
 
Makesi zhu yi bai ke ci dian / Yu Junwen ... [et al.] zhu bian
马克思主义百科辞典 / 于俊文 ... [et al.] 主编
Changchun shi : Dongbei shi fan da xue chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1987-1990
长春市 : 东北师范大学出版社 : 吉林省新华书店发行, 1987-1990
 
 
Jian ming Makesi zhu yi ci dian = Jianming makesizhuyi cidian / Chao Feng zhu bian
简明马克思主义辞典 = Jianming makesizhuyi cidian / 巢峰主编
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1990
上海 : 上海辞书出版社, 1990
 
 
Jian ming ke xue she hui zhu yi ci dian / zhu bian Huang Daqiang, Huang Anmiao, Shi Yongyi
简明科学社会主义辞典 / 主编黄达强, 黄安淼, 石永义
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Makesi zhu yi yuan li xue ke ci dian / zhu bian He Yancai, Gao Yuchun ; fu zhu bian Zhang Wenyan
马克思主义原理学科辞典 / 主编何彦才, 高玉春 ;副主编张文彦
[Peking] : Ke xue ji shu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
[Peking] : 科学技术文献出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.