National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 12872 Results for subject:Communism.
Sort by:
 
 
Mao zhu xi guan yu fan po hai dou zheng yu lu
毛主席關於反迫害鬥爭語錄
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
Xianggang : San lian shu dian, [1967?]
香港 : 三聯書店, [1967?]
 
 
Kim Chŏng-il, sahoejuŭi wiŏp ŭi hyangdoja / Kim In-suk chiŭm
김정일,사회주의위업의향도자/ 김인숙지음
by Kim, In-suk
김인숙
[Pʻyŏngyang] : Pʻyŏngyang Chʻulpʻansa, 1993
[평양] : 평양출판사, 1993
 
 
Dui gong fei fan xian dai xiu zheng zhu yi dui ce de yan jiu / Guo fang hui yi zhan di zheng wu wei yuan hui chou bei chu bian
對共匪反現代修正主義對策的硏究 / 國防會議戰地政務委員會籌備處編
[Taiwan] : Guo fang hui yi zhan di zheng wu wei yuan hui chou bei chu, Minguo 55 [1966]
[臺灣] : 國防會議戰地政務委員會籌備處, 民國55 [1966]
 
 
Sahoejuŭi nŭn kwahak ida : Chosŏn Nodongdang Chungang Wiwŏnhoe kigwanji <Nodong sinmun> e palp'yohan tamhwa 1994-yŏn 11-wŏl 1-il / Kim Chong-il
사회주의 는 과학 이다 : 조선 로동당 중앙 위원회 기관지 <로동신문> 에 발표한 담화 1994년 11월 1일 / 김 정일
by Kim, Chŏng-il, 1942-2011
김 정일, 1942-2011
[Pʻyŏngyang] : Chosŏn Nodongdang Chʻulpʻansa, 2004
[평양] : 조선 노동당 출판사, 2009
BookBook [text, volume]
 
 
Guo fu di fan gong si xiang yu fang fa / [zhu zuo ren Wu Zheng]
國父的反共思想與方法 / [著作人 伍正]
by Wu, Zheng
伍正
Taibei : Hong shi chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 洪氏出版社, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Beijing zhi bu sheng huo [electronic resource]
北京支部生活 [electronic resource]
Uniform title: Beijing zhi bu sheng huo (Online)
北京支部生活(Online)
Beijing : Beijing ri bao bao ye ji tuan, 2001-
北京 : 北京日报报业集团, 2001-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhang Wentian yu Makesi zhu yi Zhongguo hua / Qin Caiping zhu
张闻天与马克思主义中国化 / 覃采萍著
by Qin, Caiping, 1973-
覃采萍, 1973-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2011
北京 : 中国社会科学出版社, 2011
 
 
Xin min zhu zhu yi lun / Mao Zedong zhu
新民主主義論 / 毛澤東著
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
[Jinan] : Shandong xin hua shu dian, 1949
[濟南] : 山東新華書店, 1949
 
 
Hong se si wang shan / zhu bian Liu Defu ; fu zhu bian Ren Yueliang, Yan Shixue
红色四望山 / 主编刘德福 ; 副主编任月良, 严诗学
[Zhengzhou] : Henan ren min chu ban she, 1988
[郑洲] : 河南人民出版社, 1988
 
 
Pingjiang qi yi / "Pingjiang qi yi" xuan bian zu
平江起义 / 《平江起义》选编组
Oakton, Va. : Center for Chinese Research Materials, [1988?]
 
 
Xin min zhu zhu yi ge ming shi qi Zhongguo gong chan dang zai Yunnan de tong yi zhan xian gong zuo / Zhong gong Yunnan sheng wei dang shi yan jiu shi bian ; [Wang Yuanfu zhu bian]
新民主主义革命时期中国共产党在云南的统一战线工作 / 中共云南省委党史研究室编 ; [王元辅主编]
Kunming Shi : Yunnan min zu chu ban she, 1999
昆明市 : 云南民族出版社, 1999
 
 
Nanchang qi yi qin li ji : He Long jing wei lian zhang sui jun jian wen ji shi = Nanchangqiyiqinliji / Huang Lin zhu
南昌起义亲历记 : 贺龙警卫连长随军见闻纪实 = Nanchangqiyiqinliji / 黄霖著
by Huang, Lin
黄霖
Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she, 2007
南昌市 : 江西人民出版社, 2007
 
 
Kang zhan shi qi de Yan'an shi xue = Kangzhan shiqi de Yan'an shixue / Hong Renqing zhu
抗战时期的延安史学 = Kangzhan shiqi de yan'an shixue / 洪认清著
by Hong, Renqing, 1966-
洪认清, 1966-
Hefei Shi : Anhui da xue chu ban she, 2006
合肥市 : 安徽大学出版社, 2006
 
 
Fujian dang shi tong xun = Fujian dangshi tongxun / Zhong gong Fujian Sheng wei dang shi zi liao zheng ji bian xie wei yuna hui bian
福建党史通讯 = Fujian dangshi tongxun / 中共福建省委党史资料征集编写委员会编
[Fuzhou : Zhong gong Fujian Sheng wei dang shi zi liao zheng ji bian xie wei yuna hui, 1985-[1987]
[福州 : 中共福建省委党史资料征集编写委员会], 1985-[1987]
 
 
Hong qi man zhan chu yuan men : Pingjiang qi yi zi liao hui bian / Zhong gong Pingjiang xian wei dang shi ban gong shi bian
红旗漫展出辕門 : 平江起義資料汇编 / 中共平江县委党史办公室编
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she : xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中国文史出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Jinggangshan : gao lu ru yun duan / ze ren bian ji Huang Yan
井冈山 : 高路入云端 / 责任编辑黄艳
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2011
北京市 : 中共党史出版社, 2011
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zhongguo gong chan dang Shenzhen li shi / Shenzhen Shi shi zhi ban gong shi zhu
中国共产党深圳历史 / 深圳市史志办公室著
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2007-
北京市 : 中共党史出版社, 2007-
BookBook [text, volume]
 
 
Shandong dang shi tong xun / Zhong gong Shandong Sheng wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui bian
山东党史通讯 / 中共山东省委党史资料征集研究委员会编
[Jinan : Zhong gong Shandong Sheng wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui], 1984-
[济南 : 中共山东省委党史资料征集研究委员会], 1984-
 
 
Feng yu Lujiang : Xiamen Min zhong di xia dang de hui yi yu shi liao / Zhong gong Xiamen Shi wei dang shi yan jiu shi bian ; zhu bian Huang Shuntong ; fu zhu bian Dan Hui, Yang...
风雨鹭江 : 厦门闽中地下党的回忆与史料 / 中共厦门市委党史硏究室编 ; 主编黄顺通 ; 副主编单辉, 杨耀志
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2000
北京 : 中央文献出版社, 2000
 
 
Shanghai di qu jian dang huo dong yan jiu zi liao / Zhongguo gong chan dang di yi ci quan guo dai biao da hui hui zhi ji nian guan bian
上海地区建党活动硏究资料 /$c中囯共产党第一次全囯代表大会会址纪念馆编
[Shanghai : Zhongguo gong chan dang di yi ci quan guo dai biao da hui hui zhi ji nian guan], 1986
[上海 : 中囯共产党第一次全囯代表大会会址纪念馆], 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.