National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 274 Results for subject:"Communist ethics."
Sort by:
 
 
Ren de yi sheng ying dang zen yang du guo : tan li hisang, zhi qi he jian gu fen dou / Ganfeng
人的一生应当怎样度过 : 谈理想, 志气和艰苦奋斗 / 敢峰
by Ganfeng, pseud
敢峰, pseud
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1978
北京 : 中国青年出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Gong chan zhu yi dao de xin tan / Li Zhongying
共产主义道德新探 / 李锺英
by Li, Zhongying
李锺英
[Nanjing Shi] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu Sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[南京市] : 江苏人民出版社 : 江苏省新华书店发行, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Xin bian qun zhong xian wen / [Luzhai xian Jiangkou gong she "Xin bian qun zhong xian wen" bian xie zu bian]
新編群众贤文 / [鹿寨县江囗公社《新編群众贤文》編写组]
by Luzhai xian Jiangkou gong she xin bian qun zhong xian wen bian xie zu
鹿寨县江囗公社新編群众贤文編写组
[Nanning] : Guangxi ren min chu ban she, 1974
[南宁] : 广西人民出版社, 1974
BookBook [text, volume]
 
 
Xin dao de, xin feng shang, Jie fang ri bao bian ji bu bian
新道德新风尚, 解放日報編輯部編
[Shanghai] Shanghai ren min chu ban she, 1964
[上海] 上海人民出版社, 1964
 
 
Lun "Si ge di yi"
論"四個第一"
by Hong qi za zhi ping lun yuan
紅旗雜誌評論員
Shanghai : Ren min chu ban she, 1965
上海 : 人民出版社, 1965
 
 
Mei de kai mo : lao ge ming jia de gu shi / [Wu Yang bian]
美的楷模: 老革命家的故事/ [伍揚編]
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
广州 : 广东人民出版社: 广东省新华书店发行. 1984
 
 
Zuo yi ge she hui zhu yi zhi shi fen zi, Huang Lin zhu
作一个社会主义知識分子, 黄磷著
by Huang, Lin
黄磷
Beijing, Zhongguo qing nian chu ban she, 1956
北京, 中國青年出版社, 1956
 
 
Gong chan zhu yi dao de / Shen Songqin, Zheng Zuquan, Lin Shanliang bian zhu
共产主义道德 / 沈松勤, 郑祖泉, 林善良编著
by Shen, Songqin
沈松勤
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Wo men mian lin dao de xuan ze / Wang Wei, Gao Yulan
我们面临道德选择 / 王伟, 高玉兰
by Wang, Wei
王伟
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店经销, 1988
 
 
Ren xing. Dang xing. Ge xing / Chen Boda deng zhu
人性・ 党性・ 個性 / 陳伯達等著
by Chen, Boda, 1905-
陳伯達, 1905-
Xianggang : Chao xi she, Min guo 36 [1947]
香港 : 潮汐社, 民國36[1947]
 
 
 
 
Dao de ke xue zhi shi / Shanghai shi lun li xue yan jiu hui ; [can jia bian xie zhe Weng Jindun ... et al.]
道德科学知识 / 上海市伦理学研究会 ; [参加编写者翁金墩 ... et al.]
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Moscow : "Social Sciences Today" Editoral Board, USSR Academy of Sciences, 1980
 
 
Xun zhao zhi shi de fang fa
尋找知識的方法
by Deng, Chumin, 1889-1981
鄧初民, 1889-1981
Xianggang : Wen hua gong ying she, 1950
香港 : 文化供應社, 1950
 
 
Gong chan zhu yi dao de tong lun / Zhou Yuanbing zhu
共产主义道德通论 / 周原冰著
by Zhou, Yuanbing
周原冰
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1986
 
 
She hui zhu yi jing shen wen ming jian she gong zuo shou ce / zhu bian Wang Yongjiang ; fu zhu bian Niu Shuxian, Huang Xiuqing
社会主义精神文明建设工作手册 / 主编王永江 ; 副主编牛书贤, 黄秀清
Beijing : Huaxia chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 华夏出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Tallin : Akademiia nauk Estonskoi SSR, Estonskoe otd-nie Filosofskogo ob-va SSSR, 1982
 
 
Zhongguo gong chan dang yu she hui zhu yi jing shen wen ming jian she / Wu Bingyuan ... [et al.] zhu
中国共产党与社会主义精神文明建设 / 吴秉元 ... [et al.] 著
Chongqing : Chongqing chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
重庆 : 重庆出版社 : 新华书店经销, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.