National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 20 Results for subject:"Conduct of life -- Buddhism."
Sort by:
 
 
Sanniphon wādūai rư̄ang khon sātsanā læ khatitham / Phraniphon Somdet Phrasangkharātčhao Krommalūang Wachirayānnawong
สรรนิพนธ์ ว่าด้วยเรื่องคน ศาสนา และคติธรรม / พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
Krung Thēp ... : Chūan Sō̜nsongkhrām, 2531 [1988]
กรุงเทพฯ ... : ชวน ศรสงคราม, 2531 [1988]
 
 
Mongkhon chīwit 38 prakān / Phra Phrommangkhalāčhān (Panyānantha Phikkhu)
มงคลชีวิต ๓๘ ประการ / พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
by Phra Thēpwisutthimēthī (Pan), 1911-2007
พระเทพวิสุทธิเมธี (ปั่น), 1911-2007
Krung Thēp : Kānčhanā ʻŌsathānukhro̜, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : กาญจนา โอสถานุเคราะห์, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phraniphon tāng rư̄ang khō̜ng Somdet Phrasangkharāt Čhao Krommalūang Wachirayānawong
พระนิพนธ์ต่างเรื่องของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
Uniform title: Works. Selections. 1978
by Wachirayānawong, Prince, Supreme Patriarch, 1872-1958
วชิรญาณวงศ์, Prince, Supreme Patriarch, 1872-1958
Krung Thēp : Wat Bōwō̜raniwētwihān, 2521 [1978]
กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๒๑
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n Khun Mǣ Rarūai Čhankasēm
อนุสรณ์คุณแม่ระรวย จันเกษม
[Krung Thēp] : Khrō̜pkhrūa Čhankasēm, 2529 [1986]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวจันเกษม, ๒๕๒๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Chīwit / dōi Phra Thammapidok (Sanit Pō̜.9)
ชีวิต / โดย พระธรรมปิฎก (สนิท ป.๙)
by Phra Thammapidok (Sanit)
พระธรรมปิฎก (สนิท)
[Krung Thēp] : Khrō̜pkhrūa Lūang Phibūnrotthakit, 2517 [1974]
[กรุงเทพฯ] : ครอบครัวหลวงพิบูลย์รถกิจ, ๒๕๑๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Čhāt ʻUratsayanan Pō̜.Čhō̜., Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜, Phō̜.Pō̜.Rō̜. 3...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายจาด อุรัสยะนันทน์ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม.,ภ.ป.ร. ๓ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa ʻUratsayanan, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวอุรัสยะนันทน์, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Lānsāng hǣng khw̄amlang / dōi Pākīan Vīravong læ Khana
ລ້ານຊ້າງແຫ່ງຄວາມຫລັງ / ໂດຍ ປາກຽນ ແລະ ຄະນະ
Canberra : Mūnnithi Muthitā, 1982
 
 
 
ʻAnus̜̄on nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Salak Thitathān Thō̜.Mō̜., Tō̜.Chō̜. na chāpanasathān Kō̜ngthap Bok Wat...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางศลักษณ์ ฐิตะฐาน ท.ม., ต.ช. ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมน้สวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Thitathān, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวฐิตะฐาน, ๒๕๔๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Mongkhon chīwit chabap "Thāng kāonā" / Thānwutthō Phikkhu
มงคลชีวิต ฉบับ "ทางก้าวหน้า" / ฐานวุฑโฒ ภิกขุ
by Phra Somchāi Thānwutthō
พระสมชาย ฐานวุฑโฒ
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Watcharasīrōt, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัววัชรศรีโรจน์, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Kimlui Sǣ Tan (Thaidamrong) pen karanī phisēt, na Wat Samānrattanārām, ʻAmphœ̄ Mư̄ang...
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นางกิมลุ้ย แซ่ตั้น (ไทยดำรงค์) เป็นกรณีพิเศษ ณ วัดสมานรัตนาราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sǣ Tan (Thaidamrong) , 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวแซ่ตั้น (ไทยดำรงค์), ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nai kān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜.Tǭ. Phaisān ʻŌwāttrakūn na chāpanasathān Kō̜ngthap ʻĀkāt Wat...
อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ไพศาล โอวาทตระกูล ณ ฌาปนสถาน กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓
Krung Thēp : Bangʻō̜n ʻOwāttrakūn, 2533 [1990]
กรุงเทพฯ : บังอร โอวาทตระกูล, ๒๕๓๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān sop Phan Thō Prīyāt Khunakasēm, Wanpharưhatsabō̜dī thī 1 Mēsāyon 2525 na chāpanasathān Wat Thāt Thō̜ng,...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันโท ปรียาชว์ คุณะเกษม วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2525 ณ ฌาปนสถานวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
Krung Thēp : Khrō̜pkhrū̃a Khunakasēm, 2525 [1982]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวคุณะเกษม, 2525
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phō̜nsāyan Mīchōkdīsamœ̄ (Sāyan Sanyā) ʻamlā ʻālai khwančhai khon dœ̄m na...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายพรสายัณห์ มีโชคดีเสมอ (สายัณห์ สัญญา) อำลาอาลัย ขวัญใจคนเดิม ณ เมรุ วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sāyan Sanyā, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวสายัณห์ สัญญา, ๒๕๕๖
BookBook [text, performed music, volume, audiocassette]
 
 
Rư̄an channai / Pin Muthukan
เรือนชั้นใน / ปิ่น มุทุกันต์
by Pin Muthukan
Phra Nakhō̜n : Sanyā Thammasak, 2499 [1956]
พระนคร : สัญญา ธรรมศักดิ์, ๒๔๙๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Wiwit Lœ̄wisit pen karanī phisēt na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt, Khēt Pō̜m Prāp Sattrū...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายวิวิต เลอวิศิษฏ์ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคมพ.ศ. ๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Lœ̄wisit, 2559 [2016] , Krung Thēp : Thammasaphā, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเลอวิศิษฏ์, ๒๕๕๙ , กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n phithī phrarātchathān phlœ̄ng sop Rư̄a Trī Suwit Kǣokramon na chāpanasathān Kō̜ngthap Rư̄a, Wat Khrư̄awanwō̜rawihān,...
อนุสรณ์พิธีพระราชทานเพลิงศพ เรือตรี สุวิทย์ แก้วกระมล ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Kǣokramon, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวแก้วกระมล, ๒๕๕๖
BookBook [text, performed music, volume, audio disc]
 
 
Phrarātchaphithī phrarātchaphithī phrarāchathān phlœ̄ng phrasop Somdet Phra Yānasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahāsangkhaparināyok na...
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส, ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ / คณะบรรณาธิการ, พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ธงทอง จันทรางศุ, สุเชาวน์ พลอยชุม
Krung Thēp : Wat Bō̜wō̜nniwētwihān, 2558 [2015] , Krung Thēp : Mūnnithi Samnakngān Sapsin Sūan Phramahākasat, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๕๘ , กรุงเทพฯ : มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Trī Nāiphǣt Praphon Sīsawat Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Chō̜., na mēn Wat Sōmmanatwihān,...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลตรี นายแพทย์ ประพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sīsawat, 2562 [2019] , Krung Thēp : Chomrom Kanlayānatham, Phrưtsaphākhom 2562 [May 2019] , Krung Thēp : Chomrom Kanlayānatham, Makarākhom 2556 [January 2013]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวศรีสวัสดิ์, ๒๕๖๒ , กรุงเทพฯ : ชมรมกัลยาณธรรม, พฤษภาคม ๒๕๖๒ , กรุงเทพฯ : ชมรมกัลยาณธรรม, มกราคม ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thīralưk ngān chāpanakit Khun Thanit Phisānbut, 24 Phrưtsačhikāyon 2559
ที่ระลึกงานฌาปนกิจ คุณธะนิต พิศาลบุตร ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phisānbut, 2559 [2016] , Krung Thēp : Nānmī Buk Phapblikhēchan, 2556 [2013] , Krung Thēp : Paega Publishing, 2558 [2015] , กรุงเทพฯ : Paega Publishing, ๒๕๕๘
กรุงเทพฯ : ครอบครัวพิศาลบุตร, ๒๕๕๙ , กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.