National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 27 Results for subject:"Conduct of life -- Religious aspects -- Buddhism."
Sort by:
 
 
by Shi, Wuling, 1946-
Chicago, Ill. : Amitabha Publications, c2007
 
 
Čharœ̄n chīp dūai kānkāo tām rō̜i phra yukhonlabāt khō̜ng Somdet Phraphutthaʻong / ʻĀphō̜n Phukkamān
เจริญชีพด้วยการก้าว ตามรอยพระยุคลบาท ของสมเด็จพระพุทธองค์ / อาภรณ์ พุกกะมาน
BookBook [text, volume]
 
 
Phraʻōwāt Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt. læ, Thammanūn chīwit = A constitution for living / Phra Phomkhunāphō̜n (Pō̜.ʻŌ̜....
พระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช.และ, ธรรมนูญชีวิต = A constitution for living / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ; [ทั้งสองเรื่องบรรณาธิการโดย] วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ)
Krung Thēp : Samnakngān Pō̜. Pō̜. Sō̜., 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักงาน ป.ป.ส., ๒๕๕๐
BookBook [text, volume]
 
 
by Chen, Ming-An, 1954-
Willeton, Western Australia : Jen Chen Buddhism Australia Buddhist Bliss Culture Mission, [2015] , ©2015
BookBook [text, volume]
 
 
Mi ̄chīwit thī khit mai thưng / Dangtrin
มีชีวิตที่คิดไม่ถึง / ดังตฤณ
by Dangtrin
ดังตฤณ
Krung Thēp : DMG, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2549
 
 
Trīam sabīang wai līang tūa / khīan dōi Dangtrin
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว / เขียน โดย ดังตฤณ
by Dangtrin
ดังตฤณ
Krung Thēp : Nawaniyāi Bāngkō̜k, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : นวนิยายบางกอก, 2548 [2005]
 
 
Mư̄an phūkhao / Wasin ʻInthasara
เหมือนภูเขา / วศิน อินทสระ
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Lā Thānphong na mēn Wat Makutkasattriyārām, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻāthit thī 31...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายหล้า ฐานพงษ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2531, เวลา 17.00 น
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāi Lā Thānphong], 2531 [1988]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายหล้า ฐานพงษ์], 2531
 
 
TāI lǣo fư̄n tư̄n mā lao / Sanǭng Wǭraʻurai
ตายแล้วฟื้น ตื่นมาเล่า / สนอง วรอุไร
by Sanō̜ng Wō̜raʻurai
สนอง วรอุไร
Nonthaburī : ʻAmmarin Thamma, 2552 [2009]
นนทบุรี : อมรินทร์ธรรมะ, ๒๕๕๒
 
 
Phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Sangām Wārunpraphāpen kō̜ranī phisēt na mēn Wat Makutkasattriyārām, Khēt Phra Nakhō̜n, Krung Thēp Mahā...
พระราชทานเพลิงนางสงิม วารุณประภา เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Wārunpraphā, 2561 [2018] , Nonthaburī : Wat Yānawēsakawan, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัววารุณประภา, ๒๕๖๑ , นนทบุรี : วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhǎnkiāttikhun Phǣtying Wilai Bēnčhakān Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Chō̜., na mēn...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวิไล เบญจกาญจน์ ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Bēnčhakān, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเบญจกาญจน์, ๒๕๕๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nī rư̄ mư̄ang Phut! / Natphoptham
นี่หรือเมืองพุทธ! / ณัฐพบธรรม
by Natphoptham Thananmēthākō̜n
ณัฐพบธรรม ธนันท์เมธากรณ์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n Samnakphim ʻAmarin Thamma, 2555 [2012]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, ๒๕๕๕
BookBook [text, volume]
 
 
Jing xia xin lai hao hao xiang : zhen xi sheng ming ju jue zi sha = Clam down and think carefully / Lu Shengyan zhu
靜下心來好好想 : 珍惜生命拒絶自殺 = Calm down and think carefully / 盧勝彥著
by Lu, Sheng-yen, 1945-
盧勝彥, 1945-
Taoyuan Xian Luzhu Xiang : Da deng wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2007
桃園縣蘆竹鄉 : 大燈文化事業股份有限公司, 2007
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Kramon Patthamaphong na mēn Wat Thāt Thōng, Khēt Watthanā, Krung Thēp Mahā Nakhon, Wansao thī 12...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ กระมล ปัทมพงศ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Patthamaphong, 2557 [2014]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Kamnot kānphithī phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜ng Sāttrāčhān Suthēp Banlư̄sin (Pō̜.Mō̜., Thō̜.Chō̜.), Wanʻāthit thī 24...
กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์สุเทพ บรรลือสินธุ์ (ป.ม., ท.ช.) วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ฌาปนสถานวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Banlư̄sin, 2562 [2019] , Krung Thēp : Mūnnithi Panyā Prathīp, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวบรรลือสินธุ์, ๒๕๖๒ , กรุงเทพฯ : มูลนิธิปัญญาประทีป, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Jory, Patrick
Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021 , ©2021
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜i ʻĒk Suwit Thatphithakkun Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜. na Wat...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยเอก สุวิทย์ ทัดพิทักษ์กุล ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร, วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Thatphithakkun, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวทัดพิทักษ์กุล, ๒๕๕๙
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.