National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 12089 Results for subject:"Conduct of life."
Sort by:
 
 
Nie shi chong bian jia zheng xue / Zeng Jifen
聶氏重編家政學 / 曾紀芬
by Zeng, Jifen, 1852-1942
曾紀芬, 1852-1942
[China] : Yi hua tang, Xuantong yuan nian [1909]
[China] : 翼化堂, 宣統元年 [1909]
BookBook [text, volume]
 
 
Nie shi chong bian jia zheng xue : chuan yue shi kong tan jiao yang / Nie Chongbin zhu
聶氏重編家政學 : 穿越時空談教養 / 聶崇彬著
by Nie, Chongbin
聶崇彬
Taibei Shi : Xin rui wen chuang : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si zhi zuo fa xing, 2017
台北市 : 新銳文創 : 秀威資訊科技股份有限公司製作發行, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo ren de xiu yang [electronic resource] / Cai Yuanpei zhu ; Yiwen, Yuxiao xuan bian
中国人的修养 [electronic resource] / 蔡元培著 ; 逸闻, 雨潇选编
by Cai, Yuanpei
蔡元培
Chengdu : Sichuan wen yi chu ban she, 2010
成都 : 四川文艺出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
[Brisbane, Queensland] : [Woolf Pack], [2016]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Song Rui li zhi wen ji. Di wu ji
宋瑞勵志文集. 第五集
by Song, Rui, 1919-
宋瑞, 1919-
Taibei Shi : Li zhi chu ban she, Minguo 64 [1975]
臺北市 : 勵志出版社, 民國64 [1975]
 
 
Tan xiu yang / Lin Yutang zhu
談修養 / 林語堂著
by Lin, Yutang, 1895-1976
Tainan : Gao guo shu ju, 70 [1981]
台南市 : 高國書局, 民國70 [1981]
BookBook [text, volume]
 
 
Li zhi lun wen ji / Lin Yutang bian zhu
勵志論文集 / 林語堂編著
by Lin, Yutang, 1895-1976
Gaoxiong : Guang ming chu ban she, Minguo 64 [1975]
高雄 : 光明出版社, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
He xie ren sheng / Zi Min zhu
和諧人生 / 子敏著
by Zi, Min
子敏
Taibei : Chun wen xue chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北 : 純文學出版社, 民國 63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhi ren shu / Chen Mingxie bian zhu
知人術 / 陳明協編著
by Chen, Mingxie
陳明協
Tainan : Da fu cheng chu ban you xian gong si : Zong jing xiao Zhong yang shu ju, Minguo 68 [1979]
台南 : 大府城出版有限公司 : 總經銷中央書局, 民國68 [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Xue wei ren shi / Hu Dunfu zhu
學為人詩 / 胡鈍夫著
by Hu, Dunfu
胡鈍夫
[Nan'gang], [Hu Shi ji nian guan lu yin], [Minguo 58 i.e. 1969]
[南港], [胡適紀念館錄印], [民國58 i.e. 1969]
BookBook [text, volume]
 
 
Xiu yang lu
修養錄
Tainan : Xi bei chu ban she, Minguo 63 [1974]
台南 : 西北出版社, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
by Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Stuttgart ; Tübingen : In der J.G. Cotta'schen Buchhandlung, 1816
BookBook [text, volume]
 
 
by Collier, Jeremy, 1650-1726
London: Printed for Sam. Keeble ... and Jo. Hindmarsh ... 1695
BookBook [text, volume]
 
 
by Nasroen, M
Djakarta, Penerbitan bersama: "Lembaga Penggali dan Penggali dan penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia" "Endang"-"Pemuda", 1963
BookBook [text, volume]
 
 
Dai ren jie wu de fen cun gan / Zi Yu zhu
待人接物的分寸感 / 紫瑜著
by Zi, Yu
紫瑜
Xianggang : Da guang chu ban she, 1977
香港 : 大光出版社, 1977
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.