National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 15 of 15 Results for subject:"Confucianism -- Taiwan."
Sort by:
 
 
Di yi jie Taiwan Ru xue yan jiu guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Guo li Cheng gong da xue Zhongguo wen xue xi zhu bian
第一屆臺灣儒學硏究國際學術硏討會論文集 / 國立成功大學中國文學系主編
by Taiwan Ru xue yan jiu guo ji xue shu yan tao hui 1997 : Tainan, Taiwan)
臺灣儒學硏究國際學術硏討會 1997 : Tainan, Taiwan)
Tainan shi : Tainan shi li wen hua zhong xin, Minguo 86 [1997]
臺南市: 台南市立文化中心, 民國86 [1997]
 
 
Xin ru jiao chuang jiao wen xian : qing zhu xin ru jiao chuang jiao 14 zhou nian ji nian
新儒教創教文獻: 慶祝新儒教創教十四週年紀念
Taibei shi : Xin ru jiao zong hui yin xing : Fa xing suo Xin ru jia za zhi she, Minguo 71 [1982]
台北市 : 新儒教總會印行 : 發行所新儒家雜誌社, 民國71 [1982]
 
 
Ru xue yu dang dai Taiwan / Zhang Wenbiao zhu
儒学与当代台湾 / 张文彪著
by Zhang, Wenbiao
张文彪
Fuzhou Shi : Fujian ren min chu ban she, 2010
福州市 : 福建人民出版社, 2010
 
 
Qing ling shi qi Taiwan ru xue can kao wen xian / Lin Qingzhang, Jiang Qiuhua zhu bian
清領時期臺灣儒學參考文獻 / 林慶彰, 蔣秋華主編
Xinbei Shi : Hua yi xue shu chu ban she, 2013
新北市 : 華藝學術出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
by Makeham, John, 1955-
Cambridge, Mass. : Published by the Harvard University Asia Center for the Harvard-Yenching Institute : Distributed by Harvard University Press, 2008
 
 
Ri ju shi qi Taiwan ru xue can kao wen xian / Lin Qingzhang bian
日據時期臺灣儒學參考文獻 / 林慶彰編
by Lin, Qingzhang
林慶彰
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, 2000
臺北市 : 臺灣學生書局, 2000
 
 
Taiwan ru xue : qi yuan, fa zhan yu zhuan hua = Taiwanese confucianism / Chen Zhaoying zhu
臺灣儒學 : 起源, 發展與轉化 = Taiwanese confucianism / 陳昭瑛著
by Chen, Zhaoying
陳昭瑛
Taibei Shi : Zheng zhong shu ju, 2000
台北市 : 正中書局, 2000
 
 
Ru xue yu xian dai Taiwan / Huang Junjie zhu
儒学与现代台湾 / 黄俊杰著
by Huang, Junjie, 1946-
黄俊杰, 1946-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2001
北京 : 中國社会科学出版社, 2001
 
 
Ru jia si xiang zai xian dai dong Ya. Zhongguo da lu yu Taiwan pian / Liu Shuxian zhu bian
儒家思想在現代東亞. 中國大陸與臺灣篇 / 劉述先主編
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo chou bei chu, Minguo 89 [2000]
臺北 : 中央硏究院中國文哲硏究所籌備處, 民國89[2000]
 
 
Taiwan de zong jiao yu wen hua / Wang Jianchuan, Li Shiwei zhu
臺灣的宗敎與文化 / 王見川, 李世偉著
by Wang, Jianchuan
王見川
Taibei Xian Luzhou Shi : Bo yang wen hua shi ye you xian gong si, 1999
台北縣蘆洲市 : 博揚文化事業有限公司, 1999
 
 
Taiwan hui guan yu tong xiang hui / Beijing Shi Taiwan tong bao lian yi hui bian zhu
台湾会馆与同乡会 / 北京市台湾同胞联谊会编著
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2012
北京市 : 北京大学出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Elstein, David (Professor)
New York : Routledge, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Gang Tai xian dai xin ru jia mei xue si xiang yan jiu / Wan Xiaoping, Fu Aihua zhu
港台现代新儒家美学思想研究 / 宛小平, 伏爱华著
by Wan, Xiaoping, 1960-
宛小平, 1960-
Hefei : Anhui da xue chu ban she, 2014
合肥 : 安徽大学出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.