National Library of Australia

Showing 1 - 15 of 15 Results for subject:"Confucianism and state -- China."
Sort by:
 
 
Ru yan zhi shi : ru xue zhi guo zhi shu / Yu Ronggen zhu
儒言治世 : 儒学治国之术 / 俞荣根著
by Yu, Ronggen, 1943-
俞荣根, 1943-
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Jing xiao Sichuan sheng xin hua shu dian, 1995
成都 : 四川人民出版社 : 经销四川省新华书店, 1995
 
 
Mesto konfut͡sīanstva v modernīzat͡sīī Kītai͡a : (konet͡s XX - nachalo XXI veka) / A.V. Allabert
Место конфуцианства в модернизации Китая : (конец ХХ - начало ХХI века) / А.В. Аллаберт
by Allabert, A. V
Аллаберт, А. В
Moskva : Īnstītut Dal'nego Vostoka RAN, 2008
Москва : Институт Дальнего Востока РАН, 2008
 
 
Ru jia yu xian dai zheng zhi / zong bian ji Qian Yongxiang ; bian ji wei yuan Wang Chaohua ... [et al.]
儒家與現代政治 / 總編輯錢永祥 ; 編輯委員王超華 ... [et al.]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2012
 
 
Zhu Xi de li shi shi jie : Song dai shi da fu zheng zhi wen hua de yan jiu / Yu Yingshi zhu
朱熹的歷史世界 : 宋代士大夫政治文化的硏究 / 余英時著
by Yu, Yingshi
余英時
Taibei Shi : Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 92 [2003]
台北市 : 允晨文化實業股份有限公司, 民國92 [2003]
 
 
Bei Song "ru shu zhi guo" zheng zhi yan jiu / Jia Haitao zhu
北宋"儒术治国"政治研究 / 贾海涛著
by Jia, Haitao
贾海涛
Ji'nan : Qi Lu shu she, 2006
济南 : 齊鲁書社, 2006
 
 
Nan Bei chao jing xue shi [electronic resource] / Jiao Guimei
南北朝经学史 [electronic resource] / 焦桂美
by Jiao, Guimei
焦桂美
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2009
上海 : 上海古籍出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Ru jiao Zhongguo de xing cheng : zao qi ru xue yu Zhongguo zheng zhi wen hua de yan jin / Lin Cunguang zhu
儒教中国的形成 : 早期儒学与中国政治文化的演进 / 林存光著
by Lin, Cunguang
林存光
Jinan : Qi Lu shu she, 2003
济南 : 齐鲁书社, 2003
 
 
Bundoora, Vic. : La Trobe University, 1977
 
 
Liang Han jing xue shi / Zhang Quancai zhu
两汉经学史 / 章权才著
by Zhang, Quancai
章权才
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1990
[Canton] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店经销, 1990
 
 
Ru xue yu jin dai yi lai Zhongguo zheng zhi / Lü Mingzhuo ... [et al.] zhu
儒学与近代以来中国政治 / 吕明灼 ... [et al.]著
Jinan : Qi Lu shu she, 2004
济南 : 齐鲁书社, 2004
 
 
by Kuhn, Dieter, 1946-
Cambridge, Massachusetts ; London : Belknap Press of Harvard University Press, 2011 , ©2009
BookBook [text, volume]
 
 
Ru jia tong zhi de shi dai : Song de zhuan xing = The age of Confucian rule : the Song transformation of China / [De] Dite Ku'en zhu ; Li Wenfeng yi ; Shao Jun'an jiao
儒家统治的时代 : 宋的转型 = The age of Confucian rule : the Song transformation of China / [德] 迪特・库恩 著 ; 李文锋 译 ; 邵君安 校
Uniform title: The age of Confucian rule : the Song transformation of China. Chinese
by Kuhn, Dieter, 1946-
Beijing : Zhong xin chu ban she, 2016
北京 : 中信出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
by Zhao, Dingxin
New York, NY : Oxford University Press, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.