National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 1638 Results for subject:Confucianism.
Sort by:
 
 
Ru xue yu xian dai Taiwan / Huang Junjie zhu
儒学与现代台湾 / 黄俊杰著
by Huang, Junjie, 1946-
黄俊杰, 1946-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2001
北京 : 中國社会科学出版社, 2001
 
 
Lu Xun fan dui "Kong jia dian" de dou zheng / Tian Benxiang, Hua Jishi
鲁迅反对"孔家店" 的斗争 / 田本相, 华濟时
by Tian, Benxiang
田本相
Beijing : Zhonghua shu ju, 1975
北京 : 中华书局, 1975
 
 
Zhong ji xin yang yu duo yuan jia zhi de rong tong : Liu Shuxian xin ru xue si xiang yan jiu / Yao Caigang zhu
终极信仰与多元价值的融通 : 刘述先新儒学思想硏究 / 姚才刚著
by Yao, Caigang
姚才刚
Chengdu : Ba Shu shu she, 2003
成都 : 巴蜀书社, 2003
 
 
Zhang Taiyan de si xiang (1868-1919) ji qi dui ru xue chuan tong de chong ji / Wang Fansen zhu
章太炎的思想 (1868-1919) 及其對儒學傳統的衝撃 / 王汎森著
by Wang, Fansen
王汎森
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban shi ye you xian gong si, Minguo 74 [1985]
臺北市 : 時報文化出版事業有限公司, 民國74 [1985]
 
 
Zhu xue lun cong / Gong Daoyun zhu
朱學論叢 / 龔道運著
by Gong, Daoyun
龔道運
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 74 [1985]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國74 [1985]
 
 
Song dai li xue yu fo xue zhi tan tao : Zhuzi li xue yu fo xue zhi tan tao / Xiong Wan zhu
宋代理學與佛學之探討 : 朱子理學與佛學之探討 / 熊琬著
by Xiong, Wan
熊琬
Taibei shi : Wen jin chu ban she, Minguo 74 [1985]
台北市 : 文津出版社, 民國74 [1985]
 
 
Chosŏn hugi kyŏnghak sasang yŏnʾgu : Chŏngjo wa Kyŏnggihagin ŭl chungsim ŭro / Kim Mun-sik chŏ
朝鮮 後期 徑學 思想 研究 : 正祖 와 京畿學人 을 중심 으로 / 金 文植 著
by Kim, Mun-sik, 1961-
金 文植, 1961-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Ilchogak, 1996
서울 特别市 : 一潮閣, 1996
 
 
Feng Youlan yu xin li xue / Tian Wenjun zhu
馮友蘭與新理學 / 田文軍著
by Tian, Wenjun
田文軍
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 1990
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司, 1990
 
 
Chen Baisha zhe xue si xiang yan jiu / Zhang Pei zhu
陈白沙哲学思想研究 / 章沛著
by Zhang, Pei, active 1979-
章沛, active 1979-
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[Canton] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店发行, 1984
 
 
Chŏngchʻiga Chŏngjŏ / Pak Hyŏn-mo
정치가정조 / 박현모
by Pak, Hyŏn-mo
박현모
Sŏul-si : Pʻurŭn Yŏksa, 2001
서울시 : 푸른역사, 2001
 
 
Zhang Zai zhuan ji zi liao / fa xing ren jian zhu bian Zhu Chuanyu
張載傳記資料/ 發行人兼主編朱傳譽
Taibei shi : Tian yi chu ban she, Minguo 71 [1982]
台北市: 天一出版社, 民國71 [1982]
 
 
"Li ji, Li yun" yan jiu / Hong Wenlang zhu; Wang Chuanshan zhi "li" xue / Lin Biling zhu
《禮記, 禮運》研究 / 洪文郎著; 王船山之《禮》學 / 林碧玲著
by Hong, Wenlang
洪文郎
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2008
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2008
 
 
Di yi jie Taiwan Ru xue yan jiu guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Guo li Cheng gong da xue Zhongguo wen xue xi zhu bian
第一屆臺灣儒學硏究國際學術硏討會論文集 / 國立成功大學中國文學系主編
by Taiwan Ru xue yan jiu guo ji xue shu yan tao hui 1997 : Tainan, Taiwan)
臺灣儒學硏究國際學術硏討會 1997 : Tainan, Taiwan)
Tainan shi : Tainan shi li wen hua zhong xin, Minguo 86 [1997]
臺南市: 台南市立文化中心, 民國86 [1997]
 
 
Kongzi gai zhi kao / Kang Youwei zhu Kang Tongqin Luo Runnan chu jiao Ye Yanhua [deng] fu jiao Zhang Bozhen zai jiao
孔子改制考 / 康有為著康同懃羅潤楠初校葉衍華[等]覆校張伯楨再校
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Jingshi : [s. n.] ren xu [1922]
京師, 壬戌 [1922]
 
 
Kongzi yan jiu ji, Yang Huazhi yuan bian, Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui gai bian
孔子研究集, 楊化之原編, 中華叢書編審委員會改編
by Yang, Huazhi
楊化之
Taibei, Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui, Minguo 49 [1960]
台北, 中華叢書編審委員會, 民國49 [1960]
 
 
Samwŏngwan sanʾgo / Kim Hong-im chŏ
三圓觀散稿/ 金弘任著
by Kim, Hong-im
金弘任
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Yŏgang Chʻulpʻansa, 1983
서울特別市: 驪江出版社, 1983
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.