National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 3855 Results for subject:Consortia.
Sort by:
 
 
Kōmyō Kōgō / Hayashi Rokurō cho ; Nihon Rekishi Gakkai henshū
光明皇后 / 林陸朗著 ; 日本歴史学会編集
by Hayashi, Rokurō, 1925-
林陸朗, 1925-
Tōkyō : Yoshikawa Kōbunkan, Shōwa 36 [1961]
東京 : 吉川弘文館, 昭和36 [1961]
 
 
Shoken kōtaigo shi / Ueda Keiji kinshū
昭憲皇太后史 / 上田景二謹修
Tōkyō : Teikoku Kyōiku Kenkyūkai, Taishō 3 [1914]
東京 : 帝國教育研究会, 大正 3 [1914]
 
 
Bāramī phra mǣ pō̜ng pok phư̄n thō̜ranin / Kǣokao ; phāp prokō̜p dōi Sukhumān Lēksawat
บารมีพระแม่ป้อง ปกพื้นธรนิน / แก้วเก้า ; ภาพประกอบโดย สุขุมาล เล็กสวัสดิ์
by Wō̜. Winitchaikun
ว. วินิจฉัยกุล
Krung Thēp : Samnakngān Phư̄andī, 2545 [2002]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เพื่อนดี, ๒๕๔๕
BookBook [text, volume]
 
 
Shōken Kōtaigō, Teimei Kōgō : hitosuji ni makoto o mochite tsukaenaba / Otabe Yūji cho
昭憲皇太后・貞明皇后 : 一筋に誠をもちて仕へなば / 小田部雄次著
by Otabe, Yūji, 1952-
小田部雄次, 1952-
Kyōto-shi : Mineruva Shobō, 2010
京都市 : ミネルヴァ書房, 2010
 
 
Khattiyanārī hǣng phǣndin : Somdet Yā khō̜ng Nailūang ratchakān thī 8 læ ratchakān thī 9 / Kitti Lōphētcharat
ขัตติยนารีแห่งแผ่นดิน : สมเด็จย่าของในหลวงรัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ / กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
by Kitti Lōphētcharat
กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
Krung Thēp : Samnakphim Lūkbāt Hāsip Sī, 2561 [2018] , ©2018
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ลูกบาศก์ห้าสิบสี่, 2561 [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
Somdet Phranāngčhao Sunanthākumārīrat : Phrapiyamahēsī nai Ratchakān thī 5 / Mō̧.Rō̧.Wō̧. Sǣngsūn Ladāwan
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ : พระปิยมเหสีในรัชกาลที่ ๕ / ม.ร.ว. แสงสูรย์ ลดาวัลย์
by Sǣngsūn Ladāwan, M.R
แสงสูรย์ ลดาวัลย์, M.R
Krung Thēp : ʻAmmarin Phrinting ʻǣn Phapblitching, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551
 
 
Chalœ̄m phrakīat Somdet Phra Sīphatcharinthrā Bō̜romrāchinīnāt Phra Bō̜romrātchachonnanī nai ratchakān thī 6 læ ratchakān thī 7...
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7
Krung Thēp : Khana Kammakān ʻAmnūaikān Čhatngān Chalō̜ng Wanphrarātchasompob 150 pī, 2557 [2014] , Krung Thēp : Mūnnithi Phra Bō̜romrāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklaočhaoyūhūa nai Phra Bō̜romrāchūpatham, 2557 [2014] , Krung Thēp : Rāchinī Mūnnithi, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองวันพระราชสมภพ ๑๕๐ ปี, ๒๕๕๗ , กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๗ , กรุงเทพฯ : ราชินีมูลนิธิ, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Somdet Rīyēn / Dāranī Sīhathai
สมเด็จรีเยนต์ / ดารณี ศรีหทัย
by Dāranī Sīhathai
ดารณี ศรีหทัย
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2554 [2011]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๔
 
 
Čhao Dārāratsamī : Phra sī ming Mưang Chīang Mai / Rungwit Suwanʻaphichon, khonkhwā læ rīaprīang
เจ้าดารารัศมี : พระศรีมิ่งเมืองเชียงใหม่ / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
by Rungwit Suwanʻaphichon
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
Krung Thēp : Samnakphim Bānmongkhon, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านมงคล, 2559
BookBook [text, volume]
 
 
Phra Wisutkasattrī : phrachonnī somdet phra Narēsūan / Sǣngthīan Satthāthai
พระวิสุทธิ์กษัตรี : พระชนนีสมเด็จพระนาเรศวร / แสงเทียน ศรัทธาไทย
by Sǣngthīan Satthāthai
แสงเทียน ศรัทธาไทย
Krung Thēp : Romfā Sayām, [2550 [2007]]
กรุงเทพฯ: ร่มฟ้าสยาม, [2550]
 
 
Phrarātchachāyā Čhao Dārāratsamī sī hǣng Nakhō̜n Chīang Mai / dōi Wō̜rachāt Mīchūbot
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ศรีแห่งนครเชียงใหม่ / โดย วรชาติ มีชูบท
by Wō̜rachāt Mīchūbot
วรชาติ มีชูบท
Krung Thēp : Sāngsan Buk, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๕๔
 
 
Kōgō no kindai / Katano Masako
皇后の近代 / 片野真佐子
by Katano, Masako, 1949-
片野真佐子, 1949-
Tōkyō : Kōdansha, 2003
東京 : 講談社, 2003
 
 
Phrarātchachāyā Chao Dārāratsamī / Wongsak Na Chīang Mai, bannāthikān
พระราชชายา เจ้าดารารัศมี / วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่
Chīang Mai : Kǭngthun Phratamnak Dārāphirǭm Chulālongkǭnmahāwitthayālai, 2552 [2009]
เชียงใหม่ : กองทุนพระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒
 
 
Mō̧ farang nai wang Siam = A Physician at the Court of Siam / Mankhom Samit khīan, Phimān Čhǣmčharat plǣ
หมอฝรั่งในวังสยาม = A Physician at the Court of Siam / มัลคอล์ม สมิธ เขียน, พิมาน แจ่มจรัส แปล
Uniform title: Physician at the Court of Siam. Thai
by Smith, Malcolm
Krung Thēp : Samnakphim Sǣngdao, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, 2551
 
 
Mō̜ farang nai wang Sayām = A Physician at the Court of Siam / Mankhō̜m Samit khīan, Phimān Čhǣmčharat plǣ
หมอฝรั่งในวังสยาม = A physician at the court of Siam / มัลคอล์ม สมิธ ; พิมาน แจ่มจรัส, แปล
Uniform title: Physician at the Court of Siam. Thai
by Smith, Malcolm Arthur, 1875-1958
Krung Thēp : Samnakphim Sǣngdao, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ แสงดาว, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phrarātchachāyā Čhao Dārāratsamī : prawattisāt chabap “rư̄ sāng” thang thī “čhing” læ “sāng khưn mai” /...
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี : ประวัติศาสตร์ฉบับ “รื้อสร้าง” ทั้งที่ “จริง” และ “สร้างขึ้นใหม่” / จิรชาติ สันต๊ะยศ
by Čhirachāt Santayot
จิรชาติ สันต๊ะยศ
Krung Thēp : Samnakphim Matichōn, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๑
 
 
Nagako Kōtaigō : Michiko Kōgō no oshūtomesama ga ayunda michi / Kawahara Toshiaki
良子皇太后 : 美智子皇后のお姑さまが步んだ道 / 河原敏明
by Kawahara, Toshiaki, 1921-
河原敏明, 1921-
Tōkyō : Nesuko : Hatsubaimoto Bungei Shunjū, 1993
東京 : ネスコ : 発売元文藝春秋, 1993
 
 
Sunwŏn Wanghu ŭi Han'gul p'yŏnji / yŏkchu Yi Sŭng-hŭi
순원 왕후 의 한글 편지 / 역주 이 승희
Sŏul-si : P'urŭn Yŏksa, 2010
서울시 : 푸른 역사, 2010
 
 
Shōken Kōtaigō gokontokuroku : shōken kōtaigō yonjūnensai kinen / Meiji Jingū Sūkei Fujinkai hen
昭憲皇太后御坤徳録 : 昭憲皇太后四十年祭記念 / 明治神宮崇敬婦人会編
Tōkyō : Meiji Jingū Sūkei Fujinkai, Shōwa 29 [1954]
東京 : 明治神宮崇敬婦人会, 昭和 29 [1954]
 
 
Kōjun Kōgō no onʾe to gahakutachi / [henshū Kunaichō Sannomaru Shōzōkan]
香淳皇后の御絵と画伯たち / [編集宮内庁三の丸尚蔵館]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.